Katechismus katolické církve

05.11.2012 21:10

2012-11 56. OPRAVDOVÉ PŘEDSEVZETÍ, 57. VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ – ZPOVĚĎ

56. OPRAVDOVÉ PŘEDSEVZETÍ 174. Co musí být s lítostí nezbytně spojeno? S lítostí musí být nezbytně spojeno opravdové předsevzetí. 175. Kdo má opravdové předsevzetí? Opravdové předsevzetí má, kdo se chce opravdu chránit aspoň každého hříchu těžkého a blízké...

Celý článek

—————

15.10.2012 16:25

2012-10 54. BEZ LÍTOSTI NENÍ ODPUŠTĚNÍ, 55. LÍTOST DOKONALÁ A NEDOKONALÁ

54. BEZ LÍTOSTI NENÍ ODPUŠTĚNÍ 166. Která část svátosti pokání je nejpotřebnější? Nejpotřebnější část svátosti pokání je lítost, poněvadž bez lítosti nemůžeme dosáhnout nikdy odpuštění hříchů. 167. Co je lítost? Lítost je duševní bolest a ošklivost nad spáchanými...

Celý článek

—————

02.09.2012 14:09

2012-09 52. POKÁNÍ – SVÁTOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, 53. ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ

52. POKÁNÍ – SVÁTOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 155. Co, je svátost pokání? Svátost pokání je svátost, kterou se pokřtěnému odpouštějí hříchy. 156. Jak ustanovil Pán Ježíš svátost pokání? Pán Ježíš ustanovil svátost pokání takto: Po svém zmrtvýchvstání se ukázal apoštolům, dechl...

Celý článek

—————

12.08.2012 16:48

2012-08 50. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, 51. PŘÍPRAVA NA SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

50. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 149. Kterými slovy přikázal Pán Ježíš svaté přijímání? Pán Ježíš přikázal svaté přijímání slovy: „Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nebudete-li jist tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já...

Celý článek

—————

05.07.2012 21:46

2012-07 49. MEŠNÍ OBŘADY: HLAVNÍ ČASTI MŠE SVATÉ, NEBOLI MŠE SVATÁ VĚŘÍCÍCH

49. MEŠNÍ OBŘADY: HLAVNÍ ČASTI MŠE SVATÉ, NEBOLI MŠE SVATÁ VĚŘÍCÍCH 146. Co máme činit při obětování? Při obětování máme s knězem obětovat Bohu mešní dary a zároveň sami sebe. 147. Co máme činit při pozdvihování? Při pozdvihování máme pozdravit Pána Ježíše a spojit se s ním...

Celý článek

—————

09.06.2012 10:41

2012-06 47. HLAVNÍ ČÁSTI MŠE SVATÉ, 48. MEŠNÍ OBŘADY: PŘÍPRAVNÁ ČÁST MŠE SVATÉ, NEBOLI MŠE SVATÁ KŘTĚNCŮ (KATECHUMENŮ)

47. HLAVNÍ ČÁSTI MŠE SVATÉ 143. Které jsou hlavní části mše svaté? Hlavní části mše svaté jsou: Obětování, proměňování a přijímání. Hlavní části mše svaté. – Obětování, proměňování a přijímání byly již v první mši svaté při poslední večeři. Pán Ježíš vzal chléb a víno, proměnil je ve...

Celý článek

—————

15.05.2012 20:25

2012-05 45. OBĚŤ NOVÉHO ZÁKONA, 46. UŽITKY MŠE SVATÉ

45. OBĚŤ NOVÉHO ZÁKONA 137. Co je oběť? Oběť je viditelný dar, který přinášíme Bohu jako svému nejvyššímu Pánu. 138. Která je oběť Nového Zákona? Oběť Nového Zákona je sám Pán Ježíš, který se za nás svou smrtí na kříži obětoval a v každé mši svaté tu oběť na oltáři...

Celý článek

—————

04.04.2012 12:21

2012-04 43. PÁN JEŽÍŠ USTANOVIL SVATOST OLTÁŘNÍ, 44. VE SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ JE PŘÍTOMEN PÁN JEŽÍŠ

43. PÁN JEŽÍŠ USTANOVIL SVATOST OLTÁŘNÍ 127. Co je svátost oltářní? Svátost oltářní je tělo a krev Pána Ježíše pod způsobami chleba a vína. 128. Jak ustanovil Pán Ježíš svátost oltářní? Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní takto: Při poslední večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal a...

Celý článek

—————

05.03.2012 16:15

2012-03 41. BIŘMOVÁNI – SVATOST PROHLOUBENÍ VE VÍŘE A POSILNĚNÍ, 42. PŘÍPRAVA K BIŘMOVÁNÍ

41. BIŘMOVÁNI – SVATOST PROHLOUBENÍ VE VÍŘE A POSILNĚNÍ 120. Co je biřmování? Biřmování je svátost, kterou pokřtěný člověk je od Ducha svatého prohlubován ve víře a posilňován, aby podle ní žil, ji .šířil, statečně vyznával a proti nepřátelům spásy zmužile bojoval. 121. Odkud...

Celý článek

—————

11.02.2012 14:08

2012-02 39. KŘEST – SVÁTOST ZNOVUZROZENÍ PRO NEBE, 40. KŘEST JE SVÁTOST NEJPOTŘEBNĚJŠÍ

39. KŘEST – SVÁTOST ZNOVUZROZENÍ PRO NEBE 113. Co je křest? Křest je svátost, kterou člověk dosud nepokřtěný se stává dítětem Božím a údem Církve katolické. 114. Odkud víme, že Pán Ježíš ustanovil křest? Že Pán Ježíš ustanovil křest, víme z těchto jeho slov: Jděte, učte...

Celý článek

—————


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.