Katechismus katolické církve podrobně (podle Th Dr Františka Tomáška)

OBSAH

Kniha posvátná

ČÁST PRVNÍ

Věř v pravdy Boží

(0 +) 1.            Náš věčný cíl: nebe

2.                     Boží pravdy – Zjevení Boží

3.                     Kdo je Bůh

(3 +) 4.            Jaký je Bůh

5.                     Bůh – nejvýš spravedlivý, dobrotivý a milosrdný .

(5 +) 6.             Bůh je trojjediný

7.                     Bůh svět stvořil, udržuje a řídí

(7 +) 8.            Bud‘ vůle tvá

9.                     Andělé

(9 +) 10.          Jsem člověk, obraz Boží

11.                   První lidé a jejich pád do otroctví hříchu

(11 +) 12.         Bůh se smiloval a slíbil Vykupitele

13.                   Kdo je slíbeným Vykupitelem

(13 +) 14.        Skrytý život Páně

15.                   Veřejný život Páně

(15 +) 16.         Umučení Páně

17.                   Ježíš Kristus vstal z mrtvých

(17 +) 18.        Ježíš Kristus vstoupil na nebesa

19.                   Věřím v Ducha svatého

(19 +) 20.         Založení a počátky Církve

21.                   Nástupcové apoštolů

(21 + ) 22.        Znaky jediné a pravé Církve Ježíše Krista

23.                   Církev Ježíše Krista, je svatá

(23 +) 24.         Církev Ježíše Krista je obecná neboli katolická a apoštolská

25.                   Úkol Církve

(25 +) 26.         Povinnosti k Církvi katolické

27.                   Věřím v obcování svatých

(27 +) 28.        Uctívání a vzývání svatých

29.                   Smrt a soud soukromý

(29 +) 30.        Církevní pohřeb, hrob a hřbitov

31.                   Očistec

(31 +) 32.         Peklo

33.                   Nebe

(33 +) 34.        Soudný den.

ČÁST DRUHÁ

Žij v milosti posvěcující

35.                   Milost Boží

(35 +) 36.        Milost posvěcující

37.                   Milost pomáhající

(37 + ) 38.       Svátosti a svátostiny

39.                   Křest – svátost znovuzrození pro nebe

(39 +) 40.        Křest je svátost nejpotřebnější

41.                   Biřmování – svátost prohloubení ve víře a posilnění

(41 +) 42.        Příprava k biřmování

43.                   Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní

(43 +) 44.        Ve svátosti oltářní je přítomen Pán Ježíš

45.                   Oběť Nového Zákona

(45 +) 46.        Užitky mše svaté

47.                   Hlavní části mše svaté

(47 +) 48.        Mešní obřady: Přípravná část mše svaté, neboli mše svatá křtěnců (katechumenů)

49.                   Mešní obřady: Hlavní části mše svaté, neboli mše svatá věřících

50.                   Svaté přijímání

(50 +) 51.         Příprava na svaté přijímání

52.                   Pokání – svátost Božího milosrdenství

(52 +) 53.        Zpytování svědomí

54.                   Bez lítosti není odpuštění

(54. +) 55.       Lítost dokonalá a nedokonalá

56.                   Opravdové předsevzetí

(56. +) 57.       Vyznání hříchů – zpověď

58.                   Dostiučinění

59.                   Odpustky

60.                   Poslední pomazání posila pro nemocné

61.                   Svěcení kněžstva

62.                   Svátost stavu manželského      

63.                   Svátostné manželství je nerozlučitelné

64.                   Příprava na šťastné manželství

65.                   Modlitba

66.                   Modleme se správně

67.                   Kdy a zač se máme modlit .......           . . .

68.                   Otče náš – Zdrávas Maria

ČÁST TŘETÍ

Plň zákon Boží

69.                   Přirozený a zjevený zákon Boží . .

70.                   V jednoho Boha věřiti budeš

71.                   Jak máme věřit ve svaté pravdy

72.                   Hříchy proti víře

73.                   Doufej v Boha

74.                   Miluj Boha

75.                   Bohu patří úcta nejvyšší

76.                   Nevezmeš jména Božího nadarmo

77.                   Přísaha a slib

78.                   Pomni, abys den sváteční světil

79.                   Cti otce svého i matku svou

80.                   Poslouchej státní úřady

81.                   Miluj bližního svého

82.                   Milosrdné skutky

83.                   Milujte nepřátele své

84.                   Nezabiješ

85.                   Běda světu pro pohoršení

86.                   Nesesmilníš – Nepožádáš manželky bližního svého . .

87.                   Zachovej si vždy mravní čistotu

88.                   Nepokradeš – Aniž požádáš statku jeho

89.                   Nepromluvíš křivého svědectví

90.                   Církevní přikázání

91.                   Církevní posty

92.                   Povinnosti stavu a povolání

93.                   Pokušení

94.                   Těžký hřích a jiné druhy hříchů

95.                   Dobré skutky

96.                   Ctnosti

97.                   Následuj Pána Ježíše, nejkrásnější vzor všech ctností

98.                   Buď s Pánem Bohem

99.                   Prožívej rok s Církví Doba vánoční

100.                 Doba velikonoční

101.                 Doba svatodušní

102.                 Modlitby


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.