17.06.2011 22:24

2011-05 21. NÁSTUPCOVÉ APOŠTOLŮ, 22. ZNAKY (ČILI ZNÁMKY) JEDINÉ A PRAVÉ CÍRKVE JEŽÍŠE KRISTA

21. NÁSTUPCOVÉ APOŠTOLŮ

69. Kdo je od smrti apoštola Petra viditelnou hlavou Církve?

Od smrti apoštola Petra je viditelnou hlavou Církve jeho nástupce, biskup města Říma, jemuž říkáme Svatý otec nebo papež.

70. Kdo jsou nástupci apoštolů?

Nástupci apoštolů jsou biskupové platně vysvěcení a s papežem sjednocení.

Apoštol svatý Petr a jeho nástupci. – Apoštol svatý Petr sídlil nejprve v městě Jerusalémě, později v Antiochii a naposledy v Římě jako první římský biskup. Za císaře Nerona byl apoštol svatý Petr přibit na kříž hlavou dolů a zemřel jako mučedník roku 67. V Římě byl také pohřben. Svátek svatého Petra (a svatého Pavla) je 29. června. Nad jeho hrobem je postaven velechrám Svatého Petra. Je 187 m dlouhý, 137 m široký, 117 m vysoký a vejde se do něho asi 54 000 lidí. (Do chrámu Sv. Víta v Praze se vejde asi 8 000 lidí.)

Prvním nástupcem svatého Petra byl sv. Linus, pak svatý Kletus, svatý Klement atd. Papež Benedikt XVI. je podle údajů Vatikánu 265. nástupcem svatého Petra. Slovo „papež“ pochází z řeckého slova „pappas“, to je otec. Papeži říkáme Svatý otec, poněvadž vykonává svatý úřad, a je duchovním otcem všech věřících. Na památku toho, že dostal od Pána Ježíše jakožto viditelná hlava Církve jiné jméno, Petr, dává si každý zvolený papež jiné jméno a jen tímto jménem se od té doby v dějinách označuje.

Jen biskup města Říma je nástupcem svatého Petra, poněvadž svatý Petr byl až do své smrti biskupem města Říma a zároveň viditelnou hlavou Církve. Papežským sídlem v Římě je skupina budov s velechrámem Svatého Petra – zvaná Vatikán, který s okolním územím (44 ha rozlohy) tvoří samostatný stát „Město Vatikán“. Papežskému úřadu říkáme „Svatá stolice“. Jako rádce a pomocníky má papež sbor kardinálů a biskupů z různých částí světa. Po smrti papežově kardinálové mají právo volit papeže nového. Čestným odznakem papeže je tiara neboli trojkoruna, na znamení, že má v Církvi nejvyšší úřad učitelský, kněžský a pastýřský (tento čestný odznak se nepoužívá od 11. 11. 1964, kdy její používání Pavel VI. zrušil, tiára byla prodána do USA a je ve Washingtonu) a pak dva zkřížené klíče, na znamení jeho nejvyšší moci v Církvi. Papežský prapor je barvy zlatostříbrné (žlutobílé).

Nástupci apoštolů. – Jsou to biskupové platně vysvěcení. Ta část Církve, kterou dal papež pod správu biskupa, se jmenuje biskupství neboli diecéze. Přední biskup v zemi se jmenuje arcibiskup, neboli metropolita. Jeho biskupství se nazývá arcibiskupství nebo arcidiecéze.

Biskupům pomáhají kněží svátostně vysvěcení a k vykonávání kněžské služby zplnomocnění. O naši spásu pečuje duchovní správce biskupem ustanovený, kterému říkáme farář, dnes často tzv. administrátor farnosti. My jsme jeho farníci, patříme k jeho farní osadě neboli k farnosti. Faráři pomáhá v duchovní správě kooperátor, kaplan, dnes zvaný farní vikář. Do které farnosti patříš ty? Jménem biskupa dozírá na několik farností kněz k tomu od biskupa ustanovený, dnes úředně tzv. okrskový vikář. V Zemi moravskoslezské se mu říká děkan a v Zemi české vikář. Každé děkanství nebo vikariát tvoří určitý počet farností. Do které diecéze a děkanství (vikariátu) patří tvoje farnost?

Svatý otec, biskupové a kněží pečují o to, aby Církev dobře vedli. Uvažuj, čím ty jim můžeš pomáhat, aby Církev vždy více vzkvétala. Čím můžeš k tomu pomáhat zvláště ve své farnosti?

22. ZNAKY (ČILI ZNÁMKY) JEDINÉ A PRAVÉ CÍRKVE JEŽÍŠE KRISTA

71. Odkud víme, že Pán Ježíš založil jen jednu Církev?

Že Pán Ježíš založil jen jednu Církev, víme z jeho slov: „Ty jsi Petr (to je skála) a na té skále zbuduji svou Církev ...“ (Mt 16, 18).

72. Které znaky dal Pán Ježíš své Církvi?

Pán Ježíš dal své Církvi tyto znaky: Jeho Církev je jediná, svatá, katolická a apoštolská.

73. Z čeho poznáváme, že naše církev je jediná?

Že naše Církev je jediná, poznáváme z toho: Na celém světě má jedno učení, jedny svátosti a jednu viditelnou hlavu.

Církev Pána Ježíše je toliko jediná! – Pán Ježíš řekl jasně a určitě: „Zbuduji svou Církev ...“ Kdyby řekl: „Zbuduji svoje církve,“ pak by jich založil ovšem více. On však mluvil toliko o Církvi jediné! A jindy řekl: „Bude jen jeden ovčinec, jen jeden pastýř“ (Jan 10, 16). Tak věřili i apoštolové: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest“ (Ef 4, 5).

Znaky pravé Církve Pána Ježíše. – Nejedna náboženská společnost se sama nazývá „církvi“ a je pokládána od svých příslušníků za tu Církev, kterou založil Pán Ježíš. Avšak znaky pravé Církve jsou: Církev Pána Ježíše je jediná, svatá, katolická a apoštolská. Tyto všechny znaky má jediná Církev římskokatolická. Již na církevním sněmu v Cařihradě (r. 381) bylo prohlášeno: „Věřím v jednu svatou, katolickou a apoštolskou Církev.“ Toto vyznání víry (Krédo) se modlí kněz (podle nového způsobu všichni věřící) ve mši svaté každou neděli a o mnohých svátcích – podle nového způsobu o svátcích a slavnostech také všichni věřící.

Církev Pána Ježíše je jediná, neboť má jedno učení, jedny svátosti a jednu viditelnou hlavu. Ostatní náboženské společnosti, které se odštěpily od Církve, nebo se založily nezávisle na ní, nejsou jednotné ani v učení, ani ve svátostech, ani ve viditelné hlavě.

Pán Ježíš se modlil při poslední večeři: „Ať jsou všichni jedno, jako Ty, Otče, ve mně a já v Tobě“ (Jan 17, 21). Od starodávna snažili se papežové přivést všechny, kteří jsou odloučeni, k jednotě svaté viry v pravé Církvi.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.