12.08.2012 19:06

1220-05-29 Pro Dilectis filiis (Ve prospěch milovaných synů)

Honorius episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus ... archiepiscopo Senononsi et suffraganeis suis salutem et apostolicam benedictionem. Pro dilectis filiis fratribus de ordine fratrum Minorum direxisse vobis recolimus nostra scripta, ut eos haberetis divini amoris intuitu commendatos. Sed sicut intelleximus quidam vestrum quasi habeant de ipso ordine conscientiam scrupulosam, cutn nichil in eis suspicionis dignum invenerint, sicut ab aliis intelleximus, quibus adhibere possumus plenatn fidem, ipsos in suis manere diocesibus non pertnittunt, licet ex eo solo, quod litteras nostras eisdem concessimus, nihil sinistrí de ipsis debuerint opinari. Unde universitati vestre volumus esse notum, quod nos ordinem taliurn do approbatis habemus, et fratres ordinis ipsius viros recognoscimus catholicos et devotos. Quare monendos vos duximus et hortandos per apostolica scripta precipiendo mandantes, quatinus ipsos tanquam vere fideles et religiosos in vestris diocesibus admittatis habentes eosdem pro divina et nostra reverentia propensius commendatos. Dat. Viterhii iiij kal. Junii, pontificatus nostri anno quarto.

 

Honoria III. bula »Pro dilectis«

HONORIUS, biskup, sluha služebníků Božích, ctihodným bratřím arcibiskupům a biskupům, milovaným synům opatům, převorům a ostatním prelátům církví, ustanoveným pro království Francie, pozdrav a apoštolské požehnání!

Připomínáme, že jsme Vám poslali naše listy ve prospěch milovaných synů, bratří řádu Menších bratří, abyste je považovali za doporučené ve světle Boží lásky.

Avšak někteří z Vás, jak jsme se dověděli, jako by vzhledem k tomuto řádu měli ve svědomí pochybnosti, i když u nich nenacházeli důvod k nedůvěře. Od důvěryhodných lidí jsme se dozvěděli, že jim nedovolují zůstávat v jejich diecézích, ač – když jsme bratřím dali doporučující listy – nemělo by se o nich nepříznivě smýšlet.

Chceme proto, aby Vám všem bylo známo, že jejich řád považujeme za stejně schválený jako jsou jiné řády a že bratry tohoto řádu uznáváme za katolické a oddané římské církvi.

Považujeme proto za potřebné znovu Vás na to apoštolským listem upozornit. A přikazujeme: Přijímejte je do svých diecézí jako muže opravdu věrné a zbožné a z úcty k Pánu i k nám je považujte za zvláštním způsobem doporučené.

Dáno ve Viterbu 29. května 1220, ve čtvrtém roce našeho pontifikátu.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.