18.07.2011 22:04

2011-04 Armia Krajowa (5, Operace Bouře)

Když se východní fronta začala přibližovat k východním hranicím Polska z roku 1939, před exilovou londýnskou vládou a velením AK vyvstala otázka, jakým způsobem byl se polská podzemní armáda měla chovat k vstupujícím jednotkám Rudé armády. Z politického hlediska šlo o spojence – alespoň toto zdůrazňovali Britové a Američané, tedy mocnosti, které vláda v Londýně považovala za jediné možné garanty nezávislosti Polska po skončení války. Byl to ale podivný spojenec – spojenec, který polskou vládu neuznával, a od okamžiku zveřejnění pravdy o sovětském masakru polských zajatců v Katyni ani s ní neudržoval žádný oficiální styky.

Londýnská vláda byla tedy původně nakloněná tomu, aby po přechodu fronty AK i nadále zůstávala v konspiraci a čekala na další vývoj geopolitické situace. Velení armády však bylo opačného názoru: podle něho, po několika letech příprav, nebylo možné osvobozování polského území ponechat Sovětům. „Nedokázali bychom naše lidi udržet v klidu“ – hlásili. AK byla už tehdy dobře organizovanou, nejpočetnější odbojovou skupinou v okupované Evropě, čerstvě ji posílily takové úspěchy jako zdařilý atentát na generála Franze Kutscheru – šéfa SS a policie ve Varšavě. Proto nakonec padlo rozhodnuti: Zemská armáda se má připravit k otevřenému povstání v návaznosti na příznivou situaci na frontě.

Cíl operace, která dostala krycí jméno Bouře, byl jasný: na jedné straně pomsta na německém okupantovi, na druhé – zdůraznění, že Rudá armáda vstupuje na území Polska – nezávislého státu, který má vlastní legitimní vládu a vlastní ozbrojené síly. Navíc, na obrovském území mezi Wilnem (dnes Vilnius) a Stanisławowem (dnes Ivano-Frankivsk) šlo také o připomenuti světovému veřejnému mínění, že z hlediska mezinárodního práva jde stále o polská území, neprávem uloupená Sověty v roce 1939. „Musíme dát jasně najevo, že nechceme být 17. sovětskou republikou,“ psal Tadeusz Komorowski1 (Bór) – velitel AK.

Operace Bouře měla spočívat v intensifikaci činnosti jednotek AK v těsné blízkosti fronty, snahu o maximální oslabení německých jednotek napadením „ze zálohy“ a obsazení maximálně velkého území, na nichž vstupující Sověty měla už vítat jako „hostitel“. Operace předpokládala koncentraci rozptýlených jednotek do větších celků, rozsáhlé vojenské operace namísto drobného partyzánského boje a tím i výstup z konspirace (včetně otevřeného používání polských znaků na oblečení). Velení jednotlivých jednotek se mělo taktéž dekonspirovat a navazovat kontakt s Rudou armádou s cílem taktické spolupráce.

Z hlediska osob, jež byly zasvěceny do strategických her spojeneckých mocnosti, které už tehdy kreslily novou mapu Evropy, muselo jít o plán nemírně naivní. Osud Polska byl už zpečetěn, stejně jako osud jeho východních oblasti. A zdá se, že i většina velení AK věděla, že jde pouze o zoufalý pokus bránit se před nevyhnutelným, tedy – v lepším případě – zahrnuti Polska do sovětské sféry vlivu. Většina z nich měla navíc – často osobní – zkušeností s barbarským stalinským režimem a věděla, že nejde o partnera, který by respektoval jakékoliv mezinárodní normy ani spojenecké dohody (pozn. red.: byť byly podle jeho představ). Přesto však se k tomuto kroku rozhodli. O tom, zda jím šlo pouze o vojenskou čest, nebo přece jenom věřili v možnost změny geopolitické situace, se v Polsku dodnes živě diskutuje.

Do operace Bouře se postupně – od ledna do srpna 1944 zapojovaly jednotlivé regionální uskupení AK, počínaje Volyni. A téměř všude se opakoval stejný scénář: polské jednotky vystupovaly z konspirace, vedly statečný boj s Němci, často v přímé spolupráci s jednotkami Rudé armády, a nakonec – po vítězství – byly odzbrojovány či přímo likvidovány těmito svými „spojenci“. Důstojnici putovali do sovětských lágrů, obyčejní vojáci dostávali na výběr vězení nebo zařazení do polské armády generála Berlinga, postupující na západ společně s Rudou armádou a podřízené sovětskému velení.

V červenci 1944 se uskutečnily dvě nejrozsáhlejší operace v rámci první fáze Bouře – útoky na německé posádky dvou metropoli polského východního pohraničí – Vilnius a Lvov. V obou případech zahájila AK vojenské operace těsně před vstupem Rudé armády a v obou se ji podařilo vlastními silami obsadit podstatnou část města. Především boje o Vilnius, kde proti sobě stálo necelých 10 000 vojáků AK a kolem 100 000 opevněných Němců, patří mezi nejheroičtější kapitoly dějin Zemské armády. V obou případech síly AK nestačily k definitivnímu osvobození a druhá polovina operace byla spojená s úzkou vojenskou spolupráci s Rudou armádou. V obou případech také skončila stejně: po počátečních přátelských gestech Sověti uspořádali jednání, během kterých zatkli velení a důstojnický sbor AK a následně odzbrojili polské vojáky. Ve Vilniusu se částí jednotek podařilo stáhnout – pod palbou sovětských stíhaček – do okolních lesů.

Další týdny se odehrávaly ve znamení velkého honu na vojáky AK: z 9 000 účastníků bojů o Vilnius 1 000 zemřelo během dobývaní města a 5 700 bylo Sověty internováno v táboře nucených prací v Kaluze, stovky kilometrů na východ od polských hranic, odkud se přeživši vrátili až koncem čtyřicátých let. Mnozí měli menší štěstí: symbolický byl osud podplukovníka Macieje Kalankiewicze „Kotwicze“, jednoho z prvních parašutistů, kteří byli shození nad Polskem v roce 1942. Jeho jednotka byla zničená desetinásobně početnějším oddílem NKVD, podporovaným navíc ze vzduchu, po krvavém celodenním boji u Surkont. Jedinou větší jednotkou AK z oblasti Vilna, které se podařilo vyhnout likvidaci, byla 5. brigáda pod vedením majora Łupaszka – epopej této skupiny, s Pannou Marii z vilněnské Ostré brány ve znaku, pokračovala až do konce čtyřicátých let.

Maciej Ruczaj

____________________ 

1 Pozn. red.: Současný liberální polský president nese stejné příjmení jako hvězdný „Bor“ a mnoho konservativních Poláků bylo při posledních presidentských volbách touto příbuzností ovlivněno.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.