27.06.2011 22:34

2011-05 Co očekávali emauzští učedníci a co očekáváme my?

Emauzští učedníci prožívají bolest, zármutek i zklamání nad tím, že byl Kristus ukřižován. Možná trochu i zármutek nad tím, že neuskutečnil to, co od něj očekávali: nesvrhl nenáviděné Římany a nezajistil svým učedníkům a národu blahobyt, pohodu a nadvládu nad ostatními. Nic z toho se nestalo, co od něho mnozí tehdy očekávali.

A už jenom v tom je poučení pro nás: modlíme se, chodíme do kostela, přistupujeme ke svátostem a snažíme se opravdu křesťansky žít – a přece: jak mnohdy nás Pán Bůh nevyslyší v tom, oč ho prosíme. Může nás tedy také jako ty učedníky někdy přepadnout malomyslnost, zklamání a smutek.

Ale co vlastně od Boha očekáváme, nebo co můžem očekávat? Otec kardinál Tomášek říká ve svém Katechismu: S naprostou důvěrou můžeme očekávat, že nás Bůh spasí, když se o to správně přičiníme a když se o to také modlíme. A stejně tak spasí ty, za které se modlíme, když i oni se o to správně přičiní. Ale pozemská dobra (o která lidé nejčastěji prosí), ty Pán Bůh člověku dá anebo nedá podle toho, zda by skutečně byla k jeho dobru, k jeho dobru věčnému, zda by ho skutečně víc přiváděla k Bohu a byla tedy ku prospěchu jeho duše. Když tedy prosíme o ně, měli bychom přidávat vždy (jako Kristus Pán v zahradě Getsemanské): Ne má, ale tvá vůle se staň, ne, co já chci, ale co ty chceš, Pane Bože – a být spokojeni s tím, jak to dopadne. Tak se máme, moji drazí, modlit: o ta duchovní dobra s naprostou důvěrou a o ta pozemská dobra s podmínečnou důvěrou (zda by to prospělo naší duši a naší spáse). A pak jenom můžeme od Boha očekávat vyslyšení.

Co tedy můžeme od Boha očekávat? Snad jenom útěchu, lacino získaný blahobyt, pohodlí, klid v rodině, charakterovou pevnost a vlastnosti, které zaručují úspěch v zaměstnání a vůbec mezi lidmi, nebo dokonce tělesné zdraví, abychom toho všeho dosáhli, anebo jenom to vyslyšení každé naší jednotlivé prosby? – Kdo by jen toto očekával, dával by najevo, že vlastně Kristovo poslání nepochopil. To totiž spočívá v něčem jiném: přinést lidem spásu a oslavit Boha.

Křesťanství může samozřejmě zpevnit charakter a vytvořit v člověku vlastností, které jsou předpokladem úspěchu v zaměstnáni, v osobním i rodinném životě, které jsou předpokladem obliby a úspěchu v životě vůbec. Ale to všechno zdaleka není to hlavní, co se sebou křesťanství přináší. Hlavní je zajistit a přinést člověku spásu.

Budem-li tedy si někdy myslet, .že nás Bůh zklamal, když nevyslyšel naše prosby. že nesplnil naše přání a touhy, a budem-li v takových chvílích podléhat malomyslnosti a zatrpklosti, sečkejme času. Možná, že se něco z toho dostaví později. Nikdy nesmíme na Pána Boha moc spěchat. Jako se říkávalo o Vatikánu, že má na všechno čas, protože církev je věčná, tak Pán Bůh také má čas. Až přijde ta vhodná chvíle, možná něco splní. Ale v každém případě si pamatujme tu směrnici Kristovu: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ V žádném případě však nemáme usilovat „o to všechno ostatní“ a na to podstatné – „na Boží království“ nedbat a zapomínat.

A hlavně se sani snažme o dobrý křesťanský život. „Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže, požehná.“ To bude vždycky platit. Nejprve tedy Boží království ve své duši a ve své rodině, to znamená i ve své velké rodině, našem národě – a pak teprve ten blahobyt, výhody, úspěchy, nakolik nám „budou přidány“ anebo nakolik je můžeme dosáhnout – ale vždycky podle Boží vůle a čestně!

Přece však to Boží království, svoji spásu i spásu svých drahých klást na první místo – to ať je naší snahou – a tak budeme moci i v dnešní době, která Pánu Bohu tak málo fandí, zůstat čestnými lidmi a dobrými křesťany, katolíky. A to ať je to hlavní pro nás, hlavní snahou každého z nás. Amen.

P. František Opletal

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.