24.06.2011 14:49

2011-05

Test pro děti

1. Co řekl Ježíš svým učedníkům před svým odchodem?
a) Jdu, abych vám připravil místo.
b) Odcházím, neznámo kam.
c) Vracím se k svému Otci, kterého jsem na několik let opustil.

2. Kam Ježíš odešel před zraky svých učedníků?
a) Do nebe a současně i na zem, jak se mu to, vzkříšenému, bude hodit.
b) Do vesmírného prostoru.
c) Do života věčného, do nebe.

3. Co nám svým nanebevstoupením Pán Ježíš ukázal?
a) Jak cestovat po vesmíru zázračným  způsobem.
b) Svou schopnost, kterou nikdo z nás nemůže mít.
c) Že i my budeme jednou vzkříšeni, a pokud zemřeme bez hříchu, máme místo v nebi, jako Pán Ježíš.

4. Co znamená článek víry „sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího“?
a) Že Pán Ježíš nyní i jako člověk ve slávě spolu s Otcem vládne všemu tvorstvu.
b) Že Pán Ježíš se vrátil do Boží podstaty, když odložil své lidství.
c) Že pro zásluhy svých obětí mohl Pán Ježíš místo po levé straně Otce zaujmout nyní místo po straně pravé.

5. Kdy Pán Ježíš odešel do nebe?
a) Čtyřicátý den po své smrti.
b) Čtyřicátý den po svém zmrtvýchvstání.
c) Čtyřicátý pátý den po svém pomazání.

6. Jaké poslání dal Pán Ježíš apoštolům?
a) Jděte a získejte za učedníky všechny národy.
b) Jděte do celého světa a poznávejte všechny národy.
c) Jděte tedy a všestranně vzdělávejte všechny národy.

7. Který název nepřísluší Duchu svatému?
a) Duch pravdy.
b) Duch světa.
c) Přímluvce.

8. Čemu  naučil Duch svatý apoštoly?
a) Všemu potřebnému – připomněl jim všechno, co jim Pán Ježíš řekl.
b) Způsobům, jak se dopravovat po moři i po souši.
c) Způsobům, jak získávat obživu při evangelizačních cestách.

9. Jakou výraznou schopnost dal v den Letnic Duch svatý apoštolům?
a) Mluvit cizími jazyky.
b) Svobodně se rozhodovat.
c) Vědecky uvažovat.

10. Proč bylo seslání Ducha svatého v den Letnic tak významné?
a) Protože Duchem svatým byli ustanoveni kromě apoštolů i jáhni.
b) Protože tímto darem apoštolové dokonale poznali poselství Krista Pána i svoje.
c) Protože tím byl dovršen počet učedníků na dvanáct.

P. Pavel Ajchler

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.