20.08.2011 16:40

2011-07

Test pro děti

1. Proč jsme na světě?
a) Abychom byli vždy a všude spokojeni.
b) Abychom poznávali a milovali Boha, konali dobro a jednou dosáhli nebe.
c) Abychom změnili svět.

2. Proč nás Bůh stvořil?
a) Protože nás miloval a chtěl, abychom měli podíl na jeho lásce.
b) Protože nechtěl být ve vesmíru sám.
c) Protože potřeboval uskutečnit své plány.

3. Co je pravým náboženstvím?
a) Souhrn předpisů, které musíme dodržovat, i když jim nerozumíme.
b) Touha člověka hledat Boha, nalézt ho a uskutečňovat jeho vůli.
c) Zážitky tajemných vidění a pocitů.

4. Kdy nám Bůh projevil největší lásku?
a) Když dal Mojžíšovi Desatero přikázání.
c) Když se nám zjevil v Ježíši Kristu, svém Synu.
b) Když vyvedl Israelity z Egypta.

5. Zjevil Bůh svou lásku ve Starém Zákoně?
a) Ano, jako ten, kdo zachovává věrnost, i když člověk od něho hříchem odpadl.
b) Ne, ve Starém Zákoně Bůh dával najevo jen svou sílu a moc.
c) Ne, ve Starém Zákoně nedával Bůh provinilcům žádnou naději.

6. Zjevil Bůh skrze Pána Ježíše Krista všechno to, co je nejdůležitější?
a) Ano. Pán Ježíš je posledním potřebným veřejným Božím zjevením.
b) Ne. Nejdůležitější základní podrobnosti nám Pán Ježíš ještě zjeví skrze světové události.
c) Ne, protože stejně důležité je zjevení jeho vůle i skrze soukromá zjevení.

7. Co si máme myslet i soukromých zjeveních Panny Marie, např. ve Fatimě apod.?
a) Církev zkoumá jejich pravost a jsou-li pravá, mají nám pomoci k lepšímu pochopení evangelia a životu podle něho. Povinnou součástí víry nejsou.
b) Jsou součástí předávané tradice a tak jsou povinnou součástí víry.
c) Závisí to od přílivu poutníků. Kde přesahuje počet milión návštěvníků, jsou tato zjevení povinnou součástí víry.

8. Máme předávat víru dalším lidem?
a) Každý podle svých možností máme svědčit o Bohu, a to dobrým příkladem nebo i slovem.
b) Pokud nejsme aspoň jáhni, nemáme druhým lidem co říkat něco o Bohu.
c) Víru mohou šířit jen ti, kdo mají aspoň první vysvědčení z náboženství.

9. Je všechno to základní, co patří k víře, v Písmu svatém, tj. v Bibli?
a) Ne. Důležitější je zajímat se o předávanou tradici, zvyky a obyčeje, než o Písmo svaté, protože mu každý nerozumí.
b) Ne. Nejen v Písmu svatém, ale i v předávané tradici a v učení církve je to, co náleží přijímat s vírou..
c) Ne. Pokud se předávaná tradice nerozchází s Písmem svatým, patří i tradice k pravé víře.

10. Můžeme se o prázdninách víc přiblížit k Bohu a poznávat Ježíše Krista?
a) Ano. Máme víc času přemýšlet v přírodě o stvoření a životě a máme víc času se modlit, číst, případně poznávat poutní místa.
b) Ano. V případě, že se budeme nudit natolik, že nás nenapadne jiná hra, můžeme se i modlit.
c) Ne. O prázdninách si nesmíme zatěžovat hlavu, protože při sportu a plavání zatěžujeme ostatní tělo.

P Pavel Ajchler

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.