09.08.2011 13:57

2011-08 27. VĚŘÍM V OBCOVANÍ SVATÝCH, 28. UCTÍVÁNÍ A VZÝVÁNÍ SVATÝCH

27. VĚŘÍM V OBCOVANÍ SVATÝCH

85. Co je obcování svatých?

Obcování (moderně: „společenství“) svatých je duchovní spojení, které je mezi věřícími na zemi, dušemi v očistci a svatými v nebi (pozn. red.: v této chvíli, až na výjimky, jako je s jistotou Panna Maria, svatí v nebi jsou také „duše“; snad by bylo lépe mít pro lidi momentálně dlící v očistci i pro ty v nebi stejné označení, např. „duše vybavené tělesností, tj. schopností přijmout tělo – duše v očistci i duše v nebi jsou obdařeni posvěcující milostí mj. s tím rozdílem, že v nebi oslavení patří, ale v očistci trpící nepatří na Boží tvář).

86. V čem je duchovní spojení mezi věřícími na zemi?

Duchovní spojení mezi věřícími na zemi je v tom, že všichni máme užitek ze mší svatých, modliteb a jiných dobrých skutků celé Církve.

87. V čem je naše duchovní spojení s dušemi v očistci?

Naše duchovní spojení s dušemi v očistci je v tom, že jim pomáháme.

88. V čem je naše duchovní spojení se svatými v nebi?

Naše duchovní spojení se svatými v nebi je v tom, že je uctíváme, vzýváme a oni za nás prosí u Boha.

Obcování svatých. – Svatý je, kdo je v nebi nebo v očistci, nebo kdo je v posvěcující milosti na zemi. Ale i každý jiný úd Církve katolické je v tom smyslu svatý, že je k svatému životu povolán. Všichni patříme k sobě jako údy jednoho těla a tím tělem je Církev jakožto tajemné tělo Kristovo. Jsme jako členové jedné rodiny, jedné společnosti, jedné obce (pozn. red.: avšak tělo není pouhé „společenství údů“; tak ani Církev není pouhé společenství věřících). Tomu říkáme „obcování svatých“. Zásluhy dobrých skutků, které konají členové Církve, jsou jakoby společným majetkem, z něhož má částečný užitek každý člen.

Raduj se z toho, že můžeš mít užitek z tolika mší svatých, z modliteb a dobrých skutků celé Církve. Větší užitek z nich má ten, kdo je v milosti posvěcující. Žij proto vždy v milosti posvěcující! Modli se denně za ostatní, zvláště za své nejbližší, kteří potřebuji tvé pomoci bud na zemí nebo v očistci. Denně ráno a večer vzývej svaté v nebi, zvláště Pannu Marii, svatého Josefa a svého křestního patrona, aby ti vyprošovali ochranu pro duli i tělo.

28. UCTÍVÁNÍ A VZÝVÁNÍ SVATÝCH

89. Proč máme ctít a vzývat svaté v nebi?

Máme ctít a vzývat svaté v nebi, protože jsou Bohem oslaveni a také našimi pomocníky.

90. Proč máme nad ostatní svaté ctít a vzývat Pannu Marii?

Nad ostatní svaté máme ctít a vzývat Pannu Marii, protože je pomocnicí v díle vykoupení, matkou Boží, ze všech lidí nejsvětější a svou přímluvou nejmocnější.

Svatí v nebi jsou našimi vzory. Poněvadž jsou našimi vzory, máme je následovat v jejich životě. Je proto velmi prospěšné číst životopisy svatých, abychom se jejich příkladem povzbudili k dobrému. Kterou knihu znáš o životě svatých? Znáš životopis alespoň svého křestního patrona (patronky)? Čím více a lépe svaté následujeme, ctíme a vzýváme, tím účinněji za nás prosí u Boha neboli orodují. Někdy se na jejich přímluvu dějí i zázraky.

Svatí v nebi jsou našimi pomocníky. – Svatí milovali své současníky za živa na zemi. Ještě více milují nás nyní v nebi. Zvláště pamatuji na nás ti svatí, kteří jsou nám blízcí jako apoštolové naší vlasti, našeho kraje jako krajané, našeho rodu, rodiny, jako patronové (farního kostela, křestní, biřmovací, řeholní) a jako příbuzní. Některé svaté vzýváme jako pomocníky ve zvláštních potřebách. –– Pocta svatých není proti poctě Boží, poněvadž jim nevzdáváme poctu nejvyšší jako Bohu, nýbrž toliko je uctivě prosíme o přímluvu u Boha.

Královnou všech svatých je Panna Maria. – Její přímluva u Boha je nejmocnější. Proto jí říkáme „Panno mocná ... Uzdravení nemocných ... Potěšení zarmoucených ... Útočiště hříšníků ... Bráno nebeská ... Panna Maria je prostřednicí všech milostí. – Za 2. světové války zasvětil Svatý Otec r. 1942 lidi celého světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie a určil svátek jejího Neposkvrněného srdce na 22. srpen (v moderním kalendáři přesunuto na sobotu po druhé neděli po Seslání Ducha sv., ale jen jako památka). Které znáš svátky Panny Marie? V týdnu je zasvěcena Panně Marii sobota. Z měsíců zvláště květen (májové pobožnosti) a říjen (svatý růženec). Co víš o živém růženci?

Kříže, sochy a obrazy Pána Ježíše a svatých. – Kříže, sochy a obrazy Pána Ježíše a svatých máme také v úctě. Úcta jim prokazovaná se ovšem vztahuje na příslušné osoby v nebi, které kříž, socha nebo obraz představuje. Zvláště zasluhují naší úcty obrazy a sochy posvěcené. Jsou tu většinou cenné památky dějinné anebo díla umělecká. Některé obrazy oslavil Bůh zázraky a zvláštním vyslyšením modlitby. Pěkný kříž a pěkné obrazy Pána Ježíše, Panny Marie a svatých jsou důstojnou a vhodnou ozdobou katolického příbytku i veřejných místností.

Ostatky svatých. – Jsou to pozůstatky z těl svatých. Máme je v úctě, poněvadž těla svatých byla chrámem Ducha svatého, nástrojem jejich ctností a jednou budou slavně vzkříšena z mrtvých. Mnohé z ostatků svatých Bůh oslavil zázraky. Když například do hrobu proroka Elizea položili jiného mrtvého, ten ožil, sotva se mrtvé tělo dotklo Elizeových kostí (2 Král 13, 21). Také máme v úctě ty předměty, které byly v blízkém styku s Pánem Ježíšem a se svatými. Zvláště máme v úctě dřevo z kříže Pána Ježíše Krista, neboť na něm jsme byli vykoupeni. Ostatky z kříže Pána Ježíše se dávají k políbení zvláště v pátek a po pobožnosti křížové cesty.

Máš v úctě fotografie svých rodičů, neboť ti připomínají jejich lásku k tobě i k Církvi katolické a jejich dobrodiní. Podobné měj v úctě kříže, obrazy a sochy Pána Ježíše, Panny Marie a svatých, neboť i oni té mají rádi, svým životem jsou ti nejlepším vzorem, jsou tvými pomocníky a připomínají ti tolik lásky a dobrodiní!

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.