15.05.2012 20:25

2012-05 45. OBĚŤ NOVÉHO ZÁKONA, 46. UŽITKY MŠE SVATÉ

45. OBĚŤ NOVÉHO ZÁKONA

137. Co je oběť?

Oběť je viditelný dar, který přinášíme Bohu jako svému nejvyššímu Pánu.

138. Která je oběť Nového Zákona?

Oběť Nového Zákona je sám Pán Ježíš, který se za nás svou smrtí na kříži obětoval a v každé mši svaté tu oběť na oltáři zpřítomňuje.

Oběti ve Starém Zákoně. – Od nejstarších dob lidé se k Bohu nejen modlili, ale také mu přinášeli oběti. Vzpomeň, co obětoval Abel, Kain, Noe, Abraham, Melchisedech. Ve Starém Zákoně Bůh oběti nařídil. Obětní dary (zvířata, chléb, víno) byly Bohu nejen přineseny, ale také zničeny spálením nebo vylitím. Mělo se tím naznačit, že Bůh, dárce života i plodin, je nejvyšším Pánem těchto darů i jejich dárců.

Lidé obětovali ty dary místo sebe. Chtěli vyznat, že jejich život i majetek patří Bohu, že jsou odhodláni dát sebe Bohu z lásky k němu i na odčinění svých hříchů. Proto vkládali obětující své ruce na hlavu dobytčete, které dávali Bohu místo sebe. Při tom vyznávali své hříchy a přednášeli Bohu své prosby. Tak vzbuzovali úmysl, na který Bohu obětují.

Starozákonní oběti byly ovšem nedokonalé, ale Bůh je přijímal, neboť viděl v obětovaných darech náznak nejdražšího daru, jímž je Vykupitel, jeho nejmilejší Syn, Beránek Boží, který vzal na sebe hříchy celého světa. Tak naznačovaly neboli předobrazovaly starozákonní oběti oběť Pána Ježíše na kříži, při níž byl nejdokonalejší obětník – Bůh a zároveň člověk – i nejdokonalejší dar – opět Bůh a zároveň člověk.

Zvláštním předobrazem Vykupitele byl beránek, obětovaný každodenně v jerusalemském chrámě, a beránek velikonoční. Předobrazem mše svaté byly zvláště obětní dary, které přinesl Bohu Melchisedech, totiž chléb a víno (I. Mojž. 14, 18).

Oběť Nového Zákona. – Oběti ve Starém Zákoně lidem později

zevšedněly. Dávali sice Bohu obětní dary, ale zapomínali obětovat sebe, neměli pokorného obětního smýšlení. Proto ohlásil Bůh ústy proroka Malachiáše: „Nemám ve vás zalíbení – praví Hospodin zástupů – nepřijmu obět z vašich rukou. Neboť od východu slunce až na západ je veliké moje jméno mezi pohany a na každém místě se obětuje a přináší mému jménu oběť čistá“ (Mal 1, 10n.). Oběti Starého Zákona přestaly úplně, když byla přinesena a ustanovena oběť Nového Zákona, kterou oběti starozákonní jen naznačovaly, předobrazovaly. Přestaly tehdy, když se za všechny obětoval Vykupitel na kříži. Na znamení toho při jeho smrti se opona ve chrámu jerusalemském roztrhla.

Na kříži se obětoval Pán Ježíš způsobem krvavým, neboť byl zabit jako obětní beránek za naše hříchy. Tím se obětoval, že dobrovolně, z lásky k nám se dal přibít na kříž. V každé mši svaté se tato oběť Pána Ježíše zpřítomňuje. To znamená: Je to stejná oběť jako na kříži, jenže nekrvavá. Můžeme mít proto takový užitek z každé mše svaté, jako bychom byli přítomni krvavé oběti Pána Ježíše na kříži. Při mši svaté se obětuje Pán Ježíš způsobem nekrvavým, totiž tak, že znovu netrpí a neumírá. Pán Ježíš za nás krvácel a umíral jednou, totiž na kříži, na hoře Kalvarii. Na kříži se obětoval Pán Ježíš sám, při mši svaté se obětuje prostřednictvím kněze.

Když jdeš na mši svatou, je to zrovna tak, jako bys šel na Kalvarii pod kříž, na kterém umírá za tebe Pán Ježíš. Rád, s úctou a se svatou bázní pospíchej proto na mši svatou nejen v neděle a zasvěcené svátky, kdy jsi k tomu povinen pod těžkým hříchem, ale i dobrovolně ve všední den! Ať se nikdy svým chováním při mši svaté nepodobáš vojákům a židům pod křížem. Měj při mši svaté podobnou úctu, zbožnost a lásku, jakou měla pod křížem Panna Maria, apoštol svatý Jan, svatá Maří Magdalena a ostatní svaté ženy. Pěstuj

v sobě takové obětní smýšlení, aby ses co nejvíce přiblížil obětnímu smýšlení samého Pán Ježíše. Vytrvale se o to modli. Jen tak se staneš dokonalejším vyznavačem Krista, dokonalejším křesťanem.

46. UŽITKY MŠE SVATÉ

139. Kolikeré jsou užitky mše svaté?

Užitky mše svaté jsou dvojí: Obecné a zvláštní.

140. Komu se dostává obecných užitků mše svaté?

Obecných užitků mše svaté se dostává všem lidem, zvláště katolickým křesťanům na zemi a duším v očistci.

141. Komu se dostává zvláštních užitků mše svaté?

Zvláštních užitků mše svaté se dostává knězi, který ji obětuje, těm, za které ji kněz obětuje výslovně, a těm, kteří jsou na ní zbožně přítomni.

142. Čeho nabýváme obětí mše svaté?

Obětí mše svaté nabýváme milosti k zbožnému životu, odpuštění časných trestů a pomoci Boží v pozemských potřebách.

Cena mše svaté. – Modlitby a pobožnosti všech svatých celého světa dohromady nemají takovou cenu, jako jedna mše svatá. Proč? Jsou to modlitby pouhých lidí. Při mši svaté však sám Pán Ježíš Otce nebeského chválí, jemu děkuje, ho usmiřuje a prosí jménem naším a zvláště jménem těch, kteří jsou zbožně přítomni mši svaté. Můžeme tedy mší svatou Boha opravdu v nejvyšší míře chválit, jemu děkovat, ho usmiřovat a prosit.

Proto má Bůh ze mše svaté oslavu největší. Žádnou modlitbou, ani ničím jiným nemůžeme Boha tak oslavit, jako mší svatou. Mše svatá je nejen největší oslavou Boží, ale i pro nás má užitek nesmírný.

Užitky mše svaté. – Mší svatou se dostává rozumu světla a vůli síly, aby člověk hříchu zanechal a žil ctnostně. Kdo je přítomen mši svaté v milosti posvěcující a zbožně, tomu se odpouští část trestů časných. I duším v očistci lze vyprosit toto odpuštění. Proto si toužebně přála svatá Monika před svou smrtí, aby na ni pamatovali při oltáři Páně, až bude její tělo v hrobě.

Při mši svaté můžeme si vyprosit nejen to, co potřebujeme pro věčnou spásu, nýbrž i to, co potřebujeme pro svůj život pozemský. Jdi proto na mši svatou, když si chceš něco důležitého vyprosit, co potřebuješ pro svůj život, zvláště před důležitým rozhodnutím. Kéž s každé rodiny jde denně někdo na mši svatou, aby přinesl Boží pomoc a požehnání ze mše svaté do celého domu.

Když si někdo přeje, aby kněz obětoval mši svatou výslovně na jeho úmysl, musí kněze o to požádat. Duchovní správce (farář) obětuje mši svatou za své farníky každou neděli a zasvěcený svátek a sídelní biskup za své diecesány. Bud‘ při mši svaté pozorný a zbožný, abys měl z ní co největší užitek. Každý katolický hoch pokládá za čest, smí-li knězi přisluhovat při mši svaté. Český kníže svatý Václav je v tom všem hochům a mladým mužům krásným vzorem. Podobně je ctí konat službu kostelníka, zvoníka, varhaníka a zpívat v chrámovém sboru dětí nebo dospělých.

Až na věčnosti pochopíš, jak nesmírnou cenu má I jediná mše svatá. Proto dokud jsi živ a zdráv, použij každé příležitosti, aby ses mohl dostat na mši svatou nejen v neděli a zasvěcené svátky, ale i ve všední den.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.