12.08.2012 16:48

2012-08 50. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, 51. PŘÍPRAVA NA SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

50. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

149. Kterými slovy přikázal Pán Ježíš svaté přijímání?

Pán Ježíš přikázal svaté přijímání slovy: „Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nebudete-li jist tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6, 54n.)

150. Kdy jsme povinni přijmout svátost oltářní?

Svátost oltářní jsme povinni přijmout alespoň jednou za rok a to v čas velikonoční a v nebezpečí smrti.

151. Jak často máme přijímat svátost oltářní?

Svátost oltářní máme přijímat co nejčastěji, pokud možno denně.

152. Co působí hodné svaté přijímání?

Hodné svaté přijímání působí toto: 1. Spojuje nás s Pánem Ježíšem a rozmnožuje v nás milost posvěcující; 2. očišťuje nás od hříchů lehkých a chrání před hříchem těžkým; 3. oslabuje v nás zlé náklonnosti a posiluje k dobrému.

Svaté přijímání pod jednou způsobou. – Kněz přijímá Pána Ježíše při mši svaté pod způsobami chleba a vína. Tak přijímali z počátku i ostatní věřící. Ale už tehdy se podávalo tělo Páně nemocným a uvězněným jen pod způsobou chleba. Od století dvanáctého zavedla Církev všeobecně, aby se podávalo tělo Páně jen pod způsobou chleba. Hlavně proto, že krev Páně snadno ukápla a se zneuctila. Přijímání pod jednou způsobou stačí, poněvadž pod způsobou chleba je přítomno živé tělo Pána Ježíše a tudíž i jeho krev a jeho duše.

Jak často máme přijímat svátost oltářní? – V prvních křesťanských dobách chodívali i věřící k svatému přijímání po každé, když byli na mši svaté. Později přijímali aspoň třikrát do roka: V čas vánoční, velikonoční a svatodušní. Proto tyto svátky se podnes nazývají  „Hody Boží“. Avšak i to zanedbávali někteří věřící. Proto nařídila Církev r. 1215 na 4. lateránském koncilu pod těžkým hříchem, přijímat tělo Páně aspoň jednou za rok, a to v čas velikonoční. Tuto povinnost nám ukládá čtvrté přikázání církevní. Čas pro velikonoční svaté přijímání je u nás od Popeleční středy do svátku Nejsvětější Trojice (který se slaví v neděli po Seslání Ducha svatého). Slovo „aspoň“ nám naznačuje, že máme chodit k svatému přijímání častěji.

Svátost oltářní máme přijímat co nejčastěji, pokud možno denně. Jak denně sytíme své tělo chlebem pozemským, tak máme denně sytit svou duši chlebem nebeským. Denně se modlíme: „Chléb náš vezdejší (to je každodenní) dej nám dnes.“ Tím prosíme nejen o chléb pro tělo, ale také o chléb pro duši.

Tridentský koncil proto vybízí věřící, aby přijímali při každé mši svaté (ovšem jen jednou denně), hlavně v neděli. Přijímej i ty! Kdyby to snad nebylo každou neděli, pak aspoň každý měsíc! Ani jeden měsíc bez svatého přijímání!

Denně může přijmout tělo Páně, kdo je v milosti posvěcující (bez těžkého hříchu), je od půlnoci lačný a má pravý úmysl, na příklad: Z lásky k Pánu Ježíši, aby mne chránil na duši i na těle, abych jej odprosil za urážky a upřímně se snažil být dokonalejším. K dennímu svatému přijímání je také potřebí dovolení zpovědníkova.

Kdyby tě navštívila vysoce postavená osoba, byl bys tím velmi vyznamenán. Ty však můžeš být poctěn mnohem více: Pán Nejvyšší k tobě chce přicházet ve svatém přijímání. A svaté přijímání je ti zároveň zárukou tvého slavného vzkříšení, neboť Pán Ježíš slíbil: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6, 55). Čím častěji budeš posvěcovat své tělo svatým přijímáním, tím krásnější bude v den vzkříšení.

51. PŘÍPRAVA NA SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

153. Čím připravíme duši k svatému přijímání?

Duši připravíme k svatému přijímání tím, že jsme v milosti posvěcující a že se zbožně modlíme.

154. Čím připravíme tělo k svatému přijímání?

Tělo připravíme k svatému přijímání tím, že jsme od půlnoci lačni, na těle čisti a slušně oblečeni.

Příprava duše. – Svaté přijímání působí tím více milostí, čím častěji kdo přijímá, čím je lépe připraven a čím je zbožnější při svatém přijímání. – Kdyby se někdo vědomě opovážil přistoupit k svatému přijímání s těžkým hříchem (bez milosti posvěcující), dopustil by se tím dalšího těžkého hříchu – svatokrádeže. Takový „jí a pije si odsouzení, poněvadž nerozeznává těla Páně“ (1 Kor 11, 29). Kdo si je vědom těžkého hříchu, musí před svatým přijímáním jít nejprve k svaté zpovědi. Svaté přijímání s lehkým hříchem působí méně milostí. Proto před svatým přijímáním máme vzbudit lítost nad hříchy.

Před svatým přijímáním si odpověz modlitbou na tři otázky: 1. Kdo ke mně přichází? (Pán můj a Bůh můj. Věřím a klaním se Ti, Pane Ježíši.) – 2. Ke komu přichází? (K nehodnému služebníku: Pane, nejsem hoden ... Bože, bud‘ milostiv mně hříšnému.) –3. Proč přichází? (Protože mne miluje a chce mne spasit. I já tě miluji, Pane Ježíši a toužím po tobě. Přijď ke mně. Ty jsi můj a já jsem tvůj.)

Po svatém přijímání: 1. Klaněj se Pánu Ježíši a děkuj, že k tobě přišel. – 2. Obětuj mu svou duši i tělo, slib věrnost. – 3. Pros jej o všechno, co potřebuješ pro duši i tělo. Pros o to nejen pro sebe, ale také pro své rodiče, sourozence, příbuzné, dobrodince a známé, živé i zemřelé. Pamatuj v modlitbách i na celou Církev a vlast.

Po svatém přijímání se modli aspoň čtvrt hodiny, protože asi právě tak dlouho přebývá Pán Ježíš se svým tělem, krví a duší v tobě a s tebou. Teprve asi za čtvrt hodiny jeho svátostná přítomnost v tobě přestává, neboť bývá již porušena způsoba chleba, avšak účinky svatého přijímání zůstávají. Celý den svatého přijímání prožij opravdu zbožně!

Příprava těla. – Dříve byl půst před svatým přijímáním tak přísný, že nebylo dovoleno se napít ani vody. Nyní je všem dovoleno pít vodu před svatým přijímáním, ale nesmí být k ní nic přidáno. (Je dovoleno pít vodu obyčejnou nebo minerální, ne však vodu s cukrem, s ovocnou šťávou nebo sodovku.) – Kdo chce přistoupit k svatému přijímání, musí být od půlnoci lačný. To znamená: Od půlnoci až do svatého přijímání nesmí, kromě obyčejné vody, nic jíst a nic pit. Jsou zde však výjimky. Zeptej se na to kněze, on tě o tom poučí.

Víš, které jsou nejkrásnější, nejradostnější chvíle v životě křesťana? Jsou to chvíle, kdy jsme s Pánem Ježíšem po svatém přijímání. Hleď, ať máš těch chvil co nejvíce! Každým svatým přijímáním je tvoje duše krásnější a máš právo na větší radost v nebi.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.