02.09.2012 14:09

2012-09 52. POKÁNÍ – SVÁTOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, 53. ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ

52. POKÁNÍ – SVÁTOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

155. Co, je svátost pokání?

Svátost pokání je svátost, kterou se pokřtěnému odpouštějí hříchy.

156. Jak ustanovil Pán Ježíš svátost pokání?

Pán Ježíš ustanovil svátost pokání takto: Po svém zmrtvýchvstání se ukázal apoštolům, dechl na ně a řekl: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 22n.).

157. Na koho od apoštolů přešla moc odpouštět hříchy?

Moc odpouštět hříchy přešla od apoštolů na biskupy platně vysvěcené a na kněze jimi zplnomocněné.

158. Co se odpouští ve svátosti pokání?

Ve svátosti pokání se odpouštějí hříchy, tresty věčné a část trestů časných.

159. Které milosti se udělují ve svátosti pokání?

Ve svátosti pokání se uděluje milost posvěcující tomu, kdo ji ztratil, rozmnožení milosti posvěcující tomu, kdo ji měl a mnoho zvláštních milostí k zbožnému životu.

160. Kdy jsme povinni přijmout svátost pokání?

Svátost pokání jsme povinni přijmout aspoň jednou za rok a v nebezpečí smrti.

161. Kolik částí náleží k svátosti pokání?

K svátosti pokání náleží pět částí: Zpytování svědomí, lítost, opravdové předsevzetí, zpověď a dostiučinění.

Kdo má moc odpouštět hříchy? – Moc odpouštět hříchy má Bůh. Ježíš Kristus jakožto vtělený Syn Boží dal tuto moc apoštolům a od apoštolů přešla ta moc na biskupy platně vysvěcené a na kněze jimi zplnomocněné.

Kdy jsme povinni přijmout svátost pokání? – Ve svém čtvrtém přikázání Církev ukládá: „Zpovídej se aspoň jednou za rok!“ Slovem „aspoň“ naznačuje, že si přeje, abychom chodili k svaté zpovědi častěji. Častější svatá zpověď posiluje duši k dobrému, oslabuje zlé náklonnosti a činí svědomí citlivějším. Svátost pokání je nevyhnutelně nutným prostředkem spásy pro katolického křesťana, který těžce zhřešil a může se vyzpovídat. Kromě toho je povinen se vyzpovídat, kdo je v nebezpečí smrti a je si vědom těžkého hříchu. Když mu není možno se vyzpovídat, má ihned litovat těžkého hříchu z lásky k Pánu Bohu a toužit po svaté zpovědi. Chce-li však přistoupit k svatému přijímání, musí se před tím ještě vyzpovídat.

Každou dobrou svatou zpovědí můžeš získat mnoho milostí. Važ si toho, že můžeš chodit k svaté zpovědi častěji. Kněz je ochoten tě vyzpovídat kdykoliv. Zvykni si přistupovat k svaté zpovědi aspoň jednou za měsíc. Pamatuj: Ani jeden měsíc bez svaté zpovědi!

53. ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ

162. Co znamená zpytovat svědomí?

Zpytovat svědomí znamená vážně přemýšlet, kterých hříchů jsme se dopustili.

163. Za kterou dobu musíme zpytovat svědomí?

Svědomí musíme zpytovat za dobu od poslední platné zpovědi.

164. Jak zpytujeme svědomí?

Svědomí zpytujeme tak, že po modlitbě k Duchu svatému vzpomínáme: 1. zdali jsme se naposledy platně zpovídali, zdali jsme vykonali uložené pokání a zdali jsme byli dobře připraveni k svatému přijímání; 2. jak jsme zachovávali jednotlivá přikázání Boží, církevní a máme-li na sobě některý hlavní hřích a 3. jak jsme plnili povinnosti svého stavu.

165. Nač máme zvlášt vzpomínat při zpytování svědomí?

Při zpytování svědomí máme zvlášť vzpomínat, zdali jsme byli tak nešťastni a se dopustili i hříchu těžkého a kolikrát.

Jak máš zpytovat svědomí? – Abys mohl opravdu dobře zpytovat svědomí, dělej to na místě, kde tě nikdo nevyrušuje. Modlitby před zpytováním svědomí a návod ke zpytování s ostatní přípravou k svaté zpovědi najdeš v modlitební knížce. Hříchy, kterých ses dopustil od poslední platné svaté zpovědi, si také zapamatuj, abys to dovedl říci knězi při svaté zpovědi. Když něčemu dobře nerozumíš, zeptej se kněze!

Čím déle kdo nebyl u svaté zpovědi, tím déle a také pečlivěji má zpytovat svědomí. Kdyby někdo zpytoval svědomí tak povrchně a nedbale, že by z velké nedbalosti neřekl při zpovědi některý hřích těžký, zpovídal by se neplatně a dopustil by se nového těžkého hříchu – svatokrádeže. Při zpytování svědomí nebuď lehkomyslný, ale také ne příliš úzkostlivý.

Před zpytováním svědomí se pomodli k Duchu svatému:

                Duchu svatý, osvěť a posilni mě,

                abych své hříchy náležitě poznal,

                srdečně jich litoval,

                upřímně se z nich vyzpovídal

                a opravdu se polepšil. Amen.

Zvykni si krátce zpytovat svědomí každý den při večerní modlitbě. Zpytování svědomí spojené s dokonalou lítostí je nejdůležitější část večerní modlitby, neboť očišťuje duši od hříchů. S duší čistou můžeš vždy klidně usínat, neboť nemusíš se bát soudu Božího. I kdybys v noci zemřel náhle, budeš na soud Boží připraven. Tak si zachováš své svědomí vždy citlivé a také si velmi usnadníš zpytování svědomí před svatou zpovědí. Svědomí zpytuj před svatou zpovědí vždy tak jako by to byla tvá zpověď poslední – budeš se dobře zpovídat a kdysi šťastně umírat.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.