14.02.2011 21:59

2010-C 3. KDO JE BŮH, 4. JAKÝ JE BŮH

3. KDO JE BŮH

9. Z čeho poznáváme, že je Bůh?

Že je Bůh, poznáváme: 1. z viditelného světa, 2. z hlasu svědomí a 3. zvláště z nadpřirozeného zjevení Božího.

10. Kdo je Bůh?

Bůh je Pán celého světa i vesmíru a náš Otec nebeský.

Že je Bůh, poznáváme: 1. Z viditelného světa. Nic se nemůže udělat samo. Dům má svého stavitele, svět a celý vesmír má svého Stvořitele. – 2. Z pohybu země a ostatních těles ve vesmíru. Nic se nemůže samo od sebe dát do pohybu. Naší zemi a ostatním tělesům ve vesmíru dal pohyb všemohoucí Bůh. – 3. Ze vzniku života na zemi. Z neživé hmoty se nemůže vyvinout vlastní silou živá bytost. Proto první rostliny, první zvířata a první lidi stvořil Bůh a také jim dal zákony, jak se mají dále rozmnožovat. – 4. Ze zákonů přírodních. Všechno v přírodě se řídí podle moudrých zákonů, jež směřují k určitému cíli. Tyto zákony nedali lidé, nýbrž tvůrce přírody – Bůh. On je nejvyšší zákonodárce. Tak je pro nás svět a celý vesmír přirozeným zjevením Božím.

Že je Bůh, poznáváme z hlasu svědomí. – Každý člověk, pokud není otupělý hříchem, má ve své duši vnitřní hlas a ten mu praví, co je dobré a co je zlé. Konáme-li něco dobrého, chválí nás ten hlas. Konáme-li něco zlého, vyčítá nám to. Tomu hlasu říkáme svědomí. Svědomí jsme si sami nedali, ani je nemůžeme odstranit. Svědomí nám mohl dát jen náš stvořitel – Bůh!

Že je Bůh, poznáváme z nadpřirozeného zjevení Božího. – Celé Písmo svaté Starého i Nového zákona a také ústní podání nám vypravují o tom, jak Bůh o nás pečuje, abychom mohli dosáhnout věcné spásy. Písmo svaté a ústní podání apoštolů je pro nás nadpřirozeným zjevením Božím.

Kdo je Bůh? – Bůh jakožto Pán celého světa i vesmíru má nejdokonalejší rozum a nejdokonalejší svobodnou vůli. Tělo nemá, je pouhý duch, ovšem duch nejdokonalejší. To znamená, že není na něm nic hmotného, co by se mohlo smysly postřehnout. Proto jej nemůžeme vidět svýma očima.

„Po všechny své dny, synu, měj na paměti Hospodina. Nehřeš a nepřestupuj jeho přikázání,“ napomínal Tobiáš svého syna (Tob 4, 5). I ty po všechny dny svého života měj na paměti Boha, neboť jen on je tvůj nejvyšší Pán. On tě bude jednou soudit, až zemřeš. Proto na tom nejvíce záleží, aby on byl s tebou spokojen. Může být s tebou spokojen dnes? – Každý večer, než ulehneš k odpočinku, rozpomínej se, zda mohl být Bůh toho dne s tebou spokojen, lituj z lásky k němu svých chyb a hříchů a umiň si, v čem se chceš na druhý den s jeho pomoci polepšit.

4. JAKÝ JE BŮH

11. Co znamená: Bůh je věčný?

Bůh je věčný, znamená: Bůh vždy byl, je a bude.

12. Co znamená: Bůh je všudypřítomný?

Bůh je všudypřítomný, znamená: Bůh je všude.

13. Co znamená: Bůh je vševědoucí?

Bůh je vševědoucí, znamená: Bůh ví všechno, co bylo, co je a co bude, zná i naše nejtajnější myšlenky.

14. Co znamená: Bůh je všemohoucí?

Bůh je všemohoucí, znamená: Bůh může všechno, co chce.

Bůh je věčný. – Představ si malého ptáčka, který by měl být tak dlouho živ, až by odnesl ve svém zobáčku po drobném zrníčku všechny pahorky a hory do moře. Jak dlouho by to trvalo? Věčně? Nikoliv. Trvalo by to velmi, velmi dlouho, ale přece byl by s tím jednou hotov. Bůh je však mnohem déle. Vždy byl, je a bude. Bůh je věčný. My jsme zde vždy nebyli. Jednou jsme začali být, a proto ani nedovedeme ­pochopit, jak je to dlouho, co trvá věčně. Jak veliký jsi věčný Bože!

Bůh je všudypřítomný. – Bůh je ve všem, všechno je v Bohu, a přesto Bůh je větší než všechno! „Kam se mohu uchýlit před tvým duchem, kam až utéci před tvou tváří?“ (Žl 139[138], 7). Poněvadž Bůh je všude, je také v tobě, a právě v tobě je ti nejblíže. Proto když se chceš k němu modlit, nemusíš ho daleko hledat. Bůh „od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme“ (Sk 17, 27b.28a). Nikde nejsi zcela sám, nikde nejsi opuštěn. I kdyby tě všichni lidé opustili, Bůh tě neopustí nikdy. On je s tebou všude. „I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se, vždyť ty jsi se mnou“ (Žl 23[22], 4).

Zvláštním způsobem je Bůh přítomen v duši, která je v milosti posvěcující. V Nejsvětější svátosti oltářní je přítomen Syn Boží i se svým oslaveným lidským tělem. V nebi je přítomen Bůh tak, že svatí patříce na něho, jsou nevýslovně šťastni.

Bůh je vševědoucí. – Kdyby ti někdy napadlo, že jsi sám, a proto můžeš dělat, co chceš, vzpomeň si: „Nejsem sám, Bůh je zde a vidí všechno! Jak bych mohl hřešit před Bohem, který všechno vidí?“ Bůh ví dopodrobna všechno, co se děje na světě. Ví, co si myslíme, čeho si přejeme, čeho potřebujeme, co je pro nás nejlepší. Ví, co bude a předpověděl mnoho skrze proroky. Nikdy se v ničem nemýlí a nic nezapomíná.

Bůh je všemohoucí. – Bůh ukazuje svou všemohoucnost zvláště tím, že všechno stvořil, udržuje, řídí a také tím, že činí zázraky. „U Boha není nic nemožného“ (Lk 1, 37). Proto se také říká: „Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje.“

Obrázek libereckých farností  roč. 8, č. 9, 15. 8. 2010

Foto

- František kardinál Tomášek se Svatým otcem Janem Pavlem II.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.