14.02.2011 22:02

2010-F 9. ANDĚLÉ, 10. JSEM ČLOVĚK, OBRAZ BOŽÍ

9. ANDĚLÉ

28. Jak se k nám chovají svatí andělé?

Svatí andělé se k nám chovají přátelsky: Ochraňují nás na duši i na těle, povzbuzují nás k dobrému a prosí za nás u Boha.

29. Jak se k nám chovají duchové zlí?

Duchové zlí se k nám chovají nepřátelsky: Pokoušejí nás k hříchu a hledí nám uškodit na zdraví a na majetku.

Kdo jsou andělé? – Andělé jsou pouzí duchové, kteří mají, jako Bůh a jako lidé, zobecňující rozum a svobodnou vůli, ale těla, stejně jako Bůh, nemají. Když Bůh stvořil anděly, byli zprvu svatí a přirozeně blažení. Bůh je stvořil ke své cti a slávě, k získání nadpřirozené blaženosti a k naší ochraně. Byli svatí, to znamená: Byli obdařeni milostí posvěcující. Měli si ji zachovat a tak si zasloužit nebe. Byli přirozeně blaženi, to znamená: Nic jim nechybělo a byli víc než spokojeni. Všichni andělé však nezůstali svatí a blažení. Někteří z nich se dopustili těžkého hříchu tím, že zpyšněli. Tak ztratili milost posvěcující a Bůh je zavrhl do pekla. Říkáme jim (pro rozlišení od dobrých andělů) zlí duchové. Vůdce padlých andělů se jmenuje Lucifer. Velmi mnozí andělé zůstali však svatí. Bůh je za to odměnil věčnou blažeností v nebi.

Svatých andělů je nesčíslně mnoho. Mluvíme o devíti sborech neboli kůrech andělů. Jsou to: Andělé, Archandělé, Síly, Mocnosti, Panstva, Knížectva, Trůnové, Cherubíni a Serafíni (Ef 1, 21; Kol 1, 16).

Z archandělů se uvádějí jménem: Rafael, Gabriel a Michael, jakožto „kníže vojska nebeského“ a vítězný bojovník proti zlým duchům (Zj 12, 7nn.). – Co víš o zjevení andělů z Biblických dějin? Jak se andělé vyobrazují?

Andělé strážní. – Slovo „anděl“ znamená posel. Bůh posílá anděly, aby nám pomáhali k spáse. „Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách“ (Žalm 91 [90], 11). Anděla strážného dal Bůh každému člověku. To si vděčně připomínáme ve svátek Andělů strážných 2. října. Denně jej vzývej modlitbou a poslouchej jeho hlasu. Napomenutí anděla strážného říkáme „osvícení (rozumu) a vnuknutí (vůle)“. Budeš-li dbát vedení svého anděla strážného, poznáš jeho ochranu na duši i na těle. Měj k němu úctu pro jeho blízkost. Chraň se dělat něco hříšného v jeho přítomnosti, neboť je stále a všude s tebou.

Zlí duchové. Jsou to nepřátelé Boží a také nepřátelé naši. Svatý apoštol Petr nás varuje: „Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu silní vírou“ (1 Petr 5, 8n.). Zlý duch se snaží nám uškodit především na duši, a to ponoukáním špatných myšlenek a žádostí. Jobovi z dopuštěni Božího zničil všechen majetek, způsobil smrt jeho děti a jej samého ranil nemocí. V někom se zlý duch i usídlil. Takový člověk je posedlý zlým duchem. V evangeliu čteme, jak Pán Ježíš vymítal z některých lidí zlé duchy.

Denně pros svého anděla strážného o jeho přímluvu u Boha a jeho ochranu. Hled. aby ses mu co nejvíce podobal: Měj srdce vždy zbožné, čisté, k ostatním lidem buď vždy vlídný a všem pomáhej k dobrému. Nikdy se nepodobej duchům zlým, že bys žil ve hříchu, jiným dával špatný příklad nebo jiné dokonce přímo sváděl ke hříchu Bud jiným vždy jakoby viditelným andělem strážným!

10. JSEM ČLOVĚK, OBRAZ BOŽÍ

30. Co má zde na zemi každý člověk?

Člověk má tělo a duši.

31. Čím se duše lidská podobá Bohu?

Duše lidská se podobá Bohu tím, že má zobecňující rozum a svobodnou vůli a proto je nesmrtelná.

32. Co řekl Pán Ježíš o nesmrtelnosti lidské duše?

O nesmrtelnosti lidské duše řekl Pán Ježíš: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou“ (Mt 10, 28).

První lidé. – Z Písma svatého víme, že první lidé byli dva, že je stvořil Bůh, že se jmenovali Adam a Eva a že bydleli v ráji.

Člověk není nikdy uspokojen, když ukojí jen své tělo, člověk touží ještě po něčem vyšším. Pro vyšší věci jsem stvořen, zní v nitru každého přemýšlejícího člověka, neboť má něco, co je mnohem víc než pouhá oživená hmota, má nesmrtelnou duši. Duši věřícího nemohou plně uspokojit ani přírodní a společenské vědy, ani technika nebo umění, ani technologický pokrok, ani cokoli jiného podobného. Tu může plně uspokojit jen Bůh. Děkuj Bohu za to, že tě učinil k svému obrazu člověkem s nesmrtelnou duší, s přemýšlejícím rozumem a svobodnou vůli a že ti dal milost posvěcující, kterou se jemu podobáš nejvíce. Tuto svou nejkrásnější podobu a Bohem, milost posvěcující, si vždy zachovej!

 Obrázek libereckých farností  roč. 8, č. 12, 20. 11. 2010

Foto

Tobiáš a jeho průvodce a ochránce-Rafael archanděl

- Hendrick Goudt (* asi 1583 Utrecht – † 18. 12. 1648 tamtéž), malíř tzv. Holandského zlatého věku, podle raně barokního Adama Elsheimera (pokřtěn 18. 3. 1578 Frankfurt nad Mohanem – † 11. 12. 1610 Řím), rytina s leptem na žebrovaném papíře, 254 mm × 271 mm, 1613

Christie’s, realizováno za 3 000 liber

 

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.