14.02.2011 22:05

2010-G 11. PRVNÍ LIDÉ A JEJICH PÁD DO OTROCTVÍ HŘÍCHU, 12. BŮH SE SMILOVAL A SLÍBIL VYKUPITELE

11. PRVNÍ LIDÉ A JEJICH PÁD DO OTROCTVÍ HŘÍCHU

33. Jací byli první lidé v ráji?

První lidé v ráji byli svatí, blažení a tělesně nesmrtelní.

34. Čím zhřešili první lidé v ráji?

První lidé v ráji zhřešili tím, že neposlechli Boha a jedli ovoce se zapovězeného stromu.

35. Jací už nebyli první lidé po prvotním hříchu?

Po prvotním hříchu první lidé už nebyli svatí, ani blažení, ani tělesné nesmrtelní.

36. Co dědí každý člověk po Adamovi?

Každý člověk dědí po Adamovi hřích s náklonnosti k zlému, utrpeni a smrt.

37. Co bylo nejhorším následkem dědičného hříchu?

Nejhorším následkem dědičného hříchu bylo, že se žádný člověk nemohl dostat do nebe.

První lidé v ráji. – Byli svatí, to znamená: Dostali milost posvěcující jako svatební roucho pro nebe, takže měli právo na nebe. Byli blažení, to znamená: Měli vše, co potřebovali k pozemskému lidskému štěstí a k tomu bystrý rozum a vůli nakloněnou k dobrému. Nepodléhali nemocem a neznali žádné utrpení. Byli tělesně nesmrtelní, to znamená: Nejenže nic netrpěli, ale neměli ani zemřít a měli jednou s duší i s oslaveným tělem přijít do nebe. To byly velké dary Boží.

Nejvzácnějším darem byla milost posvěcující. Milost posvěcující a všechny ostatní dary měli první lidé uchovat pro sebe i pro nás, své potomky. Bůh jim dal přikázání, aby ukázali svou oddanost, poslušnost a mohli zasloužit nebe pro sebe i pro nás.

Prvotní hřích. – První lidé však byli svedeni zlým duchem a přestoupili přikázání Boží. Tím zhřešili a promarnili všechny tyto dary pro sebe i pro nás. Touto neposlušností ukázali první lidé, že nechtějí uznávat Boha za svého nejvyššího Pána a že mu nevěří. Byl to proto hřích těžký. Nikdo nemůže považovat hřích prvních lidí za pouhou maličkost. Kdyby někdo například potupně pošlapal státní vlajku, byl by velmi přísně potrestán ne proto, že pošlapal kus barevného plátna, nýbrž proto, že tím potupil celý stát. Podobně těžký hřích prvních lidi nebyl jen v tom, že jedli zapovězené ovoce, nýbrž především v tom, že se tím vzepřeli proti Bohu.

Následky prvotního hříchu. – První lidé po prvotním hříchu už nebyli svatí, to znamená: Pozbyli milosti posvěcující, ztratili právo na nebe a zasluhovali peklo. Už nebyli blažení, to znamená: Pozbyli své pozemské štěstí, z ráje byli vyhnáni, jejich rozum se zatemnil a jejich vůle se naklonila k zlému. Už nebyli tělesně nesmrtelní, to znamená: Měli trpět a zemřít.

Tyto následky přešly i na jejich potomky, na nás. Když otec přijde o svůj majetek pozbývají ho s ním i jeho děti. Podobně Adam promarnil svěřené dary Boží nejen sobě, ale i nám. Proto každý člověk přichází na svět bez milosti posvěcující, to jest s dědičným hříchem. Následkem dědičného hříchu „smýšlení lidského srdce je od mládí zlé“ (1 Mojž 8, 21). Kromě toho čeká nás na světě utrpení a nakonec musíme zemřít. Nejhorší následek dědičného hříchu byl, že žádný člověk se nemohl dostat do nebe.

Jediná Panna Maria zůstala uchráněna dědičného hříchu. Bůh to způsobil svou zvláštní milostí proto, že byla vyvolena za matku Vykupitele světa. Na památku toho slavíme 8. prosince slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Poněvadž Panna Maria byla uchráněna dědičného hříchu, vyobrazuje se, jak šlape na hlavu pekelného hada, který svedl první lidi ke hříchu. Často se modlívej: „Maria, bez dědičného hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme“.

„Neřest přivádí lidi k úpadku,“ praví Písmo svaté (Př 14, 34b). Hřích činí bídným každého jednotlivého člověka. Chraň se proto každého i nejmenšího hříchu, nejvíce však hříchu těžkého!

12. BŮH SE SMILOVAL A SLÍBIL VYKUPITELE

38. Koho slíbil Bůh po prvotním hříchu?

Po prvotním hříchu slíbil Bůh Vykupitele.

39. Co zvláště předpověděli proroci o Vykupiteli?

Proroci předpověděli o Vykupiteli zvláště: 1. že se narodí v Betlémě, a to z panny, 2. že to bude sám Bůh všemohoucí a 3. že umře bolestně za všechny lidi, po smrti však bude oslaven.

Bůh slíbil Vykupitele.

Bůh řekl svůdci hadu-ďáblovi: »Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Ono ti rozdrtí hlavu!“ (1 Mojž 3, 15). Ženou od Boha předpověděnou je Panna Maria, matka Krista Vykupitele. Ona rozdrtila hlavu hada-ďábla tím, že se stala matkou Vykupitele světa, který za nás na kříži zemřel, a tak nás vyprostil z ďáblovy moci, abychom mohli do nebe. – Boží slovo k hadu-ďáblovi bylo první radostnou zvěstí o Vykupiteli. Později byly zvěsti Boží o Vykupiteli čím dále četnější a jasnější. Uchovaly se u potomků Abrahámových v israelském národě a jsou zapsány v Písmě svatém Starého zákona. Jsou to předobrazy a proroctví o Vykupiteli, Mesiáši.

Předobrazy Vykupitele ve Starém zákoně byly zvláště tyto: Ábel, Melchisedech, Izák, velikonoční beránek, měděný had na poušti, Josef Egyptský a Jonáš. Jasně a zřetelně předpovídali o Vykupiteli proroci.

Co zvláště předpověděli proroci o Vykupiteli? – Narodí se v Betlémě, a to z panny: „Ale ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vladařem v Israeli“ (Mich 5, 2). „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je ’Bůh s námi‘)“ Iz 7, 14). – Bude to sám všemohoucí Bůh: „Bůh sám přijde a spasí Vás. Tehdy se otevrou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého“ (Iz 35, 4 – 6). – Umře bolestně za všechny lidi: „Probodli mi ruce i nohy, spočítat mohu všechny své kosti. ... Dělí se o můj oděv, losují o můj šat“ (Žalm 22 [21], 17 – 19). – Po smrti však bude oslaven: „Neboť nenecháš mou duše v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení“ (Žalm 16 [15], 10). Všecka tato proroctví se splnila na Ježíši Kristu.

Advent. – Bůh nechal lidi dlouho čekat na Vykupitele. Tak měli poznat, do jaké velké bídy je přivedl hřích a že je může zachránit jen Bůh. To čekání lidstva na Vykupitele se připomíná v adventě.

Děkuj Bohu, že se nad námi smiloval a poslal nám Vykupitele. Zvláště pamatuj na to v době adventní a o svátcích vánočních. Čím nejvíce budeš na to pamatovat?

Obrázek libereckých farností  roč. 9, č. 1, 19. 12. 2010

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.