14.02.2011 22:06

2011-01 13. KDO JE SLÍBENÝM VYKUPITELEM, 14. SKRYTÝ ŽIVOT PÁNĚ

13. KDO JE SLÍBENÝM VYKUPITELEM

40. Kdo nás přišel vykoupit?

Vykoupit nás přišel Ježíš Kristus.

41. Kdo je Ježíš Kristus?

Ježíš Kristus je jednorozený Syn Boha Otce, Bůh a zároveň člověk.

42. Čím dokázal Ježíš Kristus své božství?

Své božství dokázal Ježíš Kristus svým učením, životem, zázraky a proroctvími.

Co znamená jméno „Ježíš“ a „Kristus“? – Jméno „Ježíš“ znamená Vykupitel anebo Spasitel. Toto jméno dal svému vtělenému Synu nebeský Otec. Poslal anděla k Panně Marii se vzkazem „a dáš mu jméno Ježíš“ (Lk 1, 31). Tentýž vzkaz vyřídil anděl později ve snu i sv. Josefovi: „Dáš mu jméno Ježíš, on totiž spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1, 21).

Jméno „Kristus“ znamená totéž co Mesiáš, to je Pomazaný. Vykupiteli se říkalo Pomazaný, protože ve Starém zákoně byli kněží a králové k svému úřadu pomazáni olejem. Říkalo se jim „pomazaní Páně“. Vykupitel je však nejvyšším knězem, učitelem a králem, a proto si ještě více zasluhuje názvu „Pomazaný“. Apoštol svatý Pavel píše o Pánu Ježíši, že je „Král králů a Pán pánů“ (1 Tim 6, 15).

Kdo je Ježíš Kristus? – Ježíš Kristus je jednorozený Syn Boha Otce a zároveň člověk. Říkáme „jednorozený“, protože Ježíš Kristus je jediný a pravý Syn Boha Otce, kdežto my jsme byli z milosti Boží jen přijati za děti Boží při svatém křtu. V Písmě svatém čteme také o „bratřích Páně“ (Mt 12, 47). „Bratři Páně“ nebyli skuteční bratři Pána Ježíše, nýbrž jeho příbuzní. Již ve Starém zákoně slovem „bratr“ se označoval nejen rodný bratr, nýbrž i příbuzný a známý. Např. Lot byl nazván bratrem Abraháma, ač byl Abrahám jeho strýcem. Židé pokládali všechny členy svého národa za jednu velkou rodinu, kde všichni byli bratry a sestrami, tím spíše v širším příbuzenstvu. Jména tak zvaných „bratří Páně“ jsou: Jakub apoštol, Josef a Šimon. Otcem Jakuba, a tím i jeho bratří, jmenuje Nový zákon Alfea (Kleofáše); jejich matka Marie se nazývá „sestrou“ (to je příbuznou) Panny Marie.

Říkáme „Bůh a zároveň člověk“, protože Syn Boží je od věčnosti Bůh, ale v čase vzal na sebe také lidskou přirozenost, totiž lidské tělo a lidskou duši, a tak se stal člověkem.

Čím dokázal Ježíš Kristus své božství? – Svým učením. Učení Pána Ježíše je nejvýš dokonalé a on sám o sobě častěji řekl, že je Syn Boží. Pod přísahou to prohlásil slavnostně u Kaifáše (Mt 26, 63n.). – Svým životem. On mohl říci i nepřátelům: „Kdo z vás mě může usvědčit ze hříchu?“ (Jan 8, 46). – Svými zázraky. Zázrak je takový skutek, který může vykonat vlastní mocí toliko Bůh. Pán Ježíš (pozn. red.: už svým narození neporušil panenství své Matky) vlastní moci proměnil vodu ve víno a dvakrát nasytil tisíce lidí několika chleby; vymítal zlé duchy a utišil bouři na moři; uzdravil pouhým slovem nemocné a křísil mrtvé; sám vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.

Svými proroctvími. Proroctví je předpovědění takové budoucí věci, kterou může vědět toliko vševědoucí Bůh. Pán Ježíš předpověděl například zradu Jidášovu, zapření Petrovo, své utrpení, smrt, zmrtvýchvstání, nanebevstoupení, seslání Ducha svatého a rozboření Jerusaléma. Všechny tyto předpovědi se splnily. Také se splní to, co předpověděl Pán Ježíš o konci světa a posledním soudu.

Jméno Ježíš vyslovuj vždy s největší úctou! Při vyslovení nejsvětějšího jména Ježíš skloň hlavu! Rád používej pozdravu: „Pochválen bud Pán Ježíš Kristus!“ Říkej však slova tohoto pozdravu vždy s největší úctou! Ať náležíš celou svou duší i tělem Pánu Ježíši: „Ježíši, Tobě žiji, Tobě umírám. Tvůj jsem živ i mrtev. Amen.“

14. SKRYTÝ ŽIVOT PÁNĚ

43. Co znamená: Ježíš Kristus se počal z Ducha svatého?

Ježíš Kristus se počal z Ducha svatého, znamená: Duch svatý způsobil, že Syn Boží začal být také člověkem.

44. Proč se Panna Maria nazývá „nejsvětější Pannou“?

Panna Maria se nazývá „nejsvětější Pannou“, protože byla uchráněna hříchu dědičného, žila do smrti bez hříchu osobního a zůstala vždy pannou.

45. Proč se Panna Maria nazývá „matkou Boží“?

Panna Maria se nazývá „matkou Boží“, protože se z ní narodil Ježíš Kristus, Bůh a zároveň člověk.

46. Kde se narodil Ježíš Kristus?

Ježíš Kristus se narodil v Betlémě ve chlévě.

Panna Maria je nejsvětější Panna a Matka Boží. – Za matku Vykupitele vyvolil Bůh nejčistší dívku z Nazareta, Pannu Marii. Proto ji uchránil hříchu dědičného, takže Panna Maria byla počata bez hříchu dědičného, přišla na svět svatá, to jest v milosti posvěcující. Slavnost jejího Neposkvrněného početí je 8. prosince a jejího Narození je 8. září. Zasnoubena byla svatému Josefovi.

Když uslyšela Panna Maria od anděla, že se má stát matkou Vykupitele působením Ducha svatého, přivolila k tomu slovy: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1, 38). V té chvíli Duch svatý způsobil, že Panna Maria začala být matkou našeho Vykupitele Ježíše Krista. Proto říkáme, že Panna Maria počala Ježíše Krista z Ducha svatého. „Jenž se počal z Ducha svatého.“ Tehdy upravil Duch svatý pro Syna Božího lidské tělo v lůně Panny Marie a stvořil pro něho lidskou duši. Tak se jednorozený Syn Boží vtělil. Vtělení Syna Božího si vděčně připomínáme slavností Zvěstování Panně Marii 25. března a modlitbou Anděl Páně.

Panna Maria se stala matkou našeho Vykupitele tak zázračným způsobeny že zůstala zároveň pannou a pannou vždy zůstala. Bylo to předpověděno již ve Starém zákoně: „Hle, Panna počne a porodí Syna ...“ (Iz 7. 14). Víme to také z ústního podání apoštolů. Od nejstarších dob.

Svatý Josef. – Ježíš Kristus, jako člověk, pozemského otce nemá, poněvadž se stal člověkem zázračným působením Ducha svatého. Svatý Josef je proto jen pěstounem Pána Ježíše. Slavnost svatého Josefa je 19. března. Celý měsíc březen je věnován úctě svatého Josefa. Naši čeští předkové jsou nám vzorem úcty svatého Josefa, neboť si jej zvolili za ochránce české země. Svatý Josef je uctíván jako ochránce rodin a celé Církve. Také jej uctíváme jako zvláštního ochránce mravní čistoty a vzýváme ho, aby nám vyprosil šťastnou hodinu smrti. Umíral šťastně, neboť při jeho smrti byl Pán Ježíš a Panna Maria. Přidávej proto každý večer k modlitbě aspoň krátkou prosbu: „Svatý Josefe, vypros mi šťastnou hodinu smrti.“ Jak se svatý Josef vyobrazuje?

Narození Ježíše Krista. – „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1, 14). „Slovo“ je druhá božská osoba, jednorozený Syn Boží. Začal mezi námi nejdříve neviditelně v těle Panny Marie a když se narodil, viditelně, přebývat v podobě lidské,. Slavnost Narození Páně slavíme 25. prosince (Hod Boží vánoční). Oktáva Hodu Božího 1. ledna (osmý den po Narození Páně), kdy Ježíš byl obřezán a dostal jméno, je dnes slavnost Matky Boží. Oktáva je osmý den po velké slavnosti. Zjevení Páně (Sv. Tří králů) 6. ledna, Obětování Páně (Uvedené Páně do chrámu – Hromnice) 2. února. Hlavní události z dětství a mládí Páně si připomínáme v radostném růženci. Pán Ježíš žil skrytým životem v Nazaretě až do svého třicátého roku. Když mu bylo třicet let, začal působit veřejně.

Pán Ježíš se narodil dobrovolně v chudobě, aby tím začal pokání za naše hříchy a také aby ukázal, že pravým zlem není hmotná chudoba, nýbrž hřích. Právě proto se stal Syn Boží člověkem, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu a zasloužil nám nebe. Často o tom uvažuj a také podle toho jednej!

Obrázek libereckých farností  roč. 9, č. 2, 9. 1. 2011

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.