24.03.2011 14:25

2011-02 15. VEŘEJNÝ ŽIVOT PÁNĚ, 16. UMUČENI PÁNĚ

15. VEŘEJNÝ ŽIVOT PÁNĚ

47. Jak působil Pán Ježíš veřejně?

Pán Ježíš působil veřejně takto: Učil pravdám Božím, posvěcoval věřící a vedl je k zbožnému životu.

48. K čemu si Pán Ježíš vyvolil apoštoly?

Pán Ježíš si vyvolil apoštoly, aby později místo něho učili pravdám Božím, posvěcovali věřící a vedli je k zbožnému životu.

Veřejné působení Pána Ježíše. – Pán Ježíš učil pravdám Božím. Co si pamatuješ z jeho učení? – Které znáš pamětihodné výroky Pána Ježíše? – Pán Ježíš posvěcoval věřící: Často se modlíval a učil jiné se modlit, dětem žehnal, kajícníkům odpouštěl hříchy, ustanovil mši svatou, svátosti a na kříži se za nás obětoval. – Pán Ježíš vedl věřící k zbožnému životu. Sám na sobě ukazoval, jak mají svatě žít: „Učte se ode mě“ (Mt 11, 29). „Dal jsem vám příklad“ (Jan 13, 15a). Mimo to výslovně napomínal k dobrému, varoval před zlým, přikazoval plnit zákon Boží a také sám dával přikázání. Tak působil veřejně tři léta. Shromažďoval kolem sebe věřící, vybral si z nich učedníky a z těch si vyvolil dvanáct apoštolů.

Pán Ježíš řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne“ (Jan 14, 6). Hleď proto co nejlépe poznat učení Pána Ježíše. Bud pozorný v náboženském vyučováni a také se pilně uč tomu, co je uloženo. Poslouchej pozorné slovo Boží a kázání. Čítávej rád v Biblických dějinách, v Katechismu, a až budeš dospělejší, čítávej také v Písmu svatém, zvláště v Novém zákoně.

16. UMUČENI PÁNĚ

49. Kde zemřel Pán Ježíš?

Pán Ježíš zemřel na hoře Kalvárii u města Jerusaléma.

50. K čemu trpěl a zemřel Pán Ježíš?

Pán Ježíš trpěl a zemřel, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil.

Utrpení a smrt Pána Ježíše. – Bůh trpět nemůže. Proto vzal na sebe Syn Boží lidské tělo a lidskou duši, aby mohl za nás trpět, zemřít a tak nás vykoupit a spasit. Pán Ježíš trpěl a zemřel jako člověk, poněvadž jako Bůh nemohl ani trpět, ani zemřít. To všechno vzal na sebe dobrovolně a z lásky k nám. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15, 13). „Pozoruj Pána Ježíše na kříži: Hlavu má skloněnou, aby tě políbil, ruce rozpjaté, aby tě objal, srdce otevřené, aby tě ukryl a chránil“ (svatý Augustin).

Pán Ježíš trpěl a zemřel, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil. Slovo „vykoupil“ znamená: Vykoupil nás z otroctví hříchu, dal náhradu za lidské hříchy, a tak nás vysvobodil od věčného zavržení. Tím nás spasil, to znamená: zasloužil nám opět milost posvěcující a právo na nebe. Dobrovolná smrt Pána Ježíše na kříži je oběť Nového zákona. Tuto oběť nám denně nekrvavým způsobem tajemně předvádí mše svatá.

„Beránek Boží.“ – Obětování beránka nařídil Hospodin Israelitům, než vyšli z Egypta (2. Mojž 12, 3 – 13). Na památku toho obětovali každoročně velikonočního beránka. O Kristu Vykupiteli předpověděl prorok Isaiáš, že svou smrtí se  bude obětovat za naše hříchy, jako beránek (Iz 53, 6n.). A Pán Ježíš se tak obětoval na kříži skutečně: „Náš velikonoční beránek, Kristus, je už obětován“ (1 Kor 5, 7b). „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1, 29b). – To, co za nás Pán Ježíš trpěl, je krátce obsaženo v bolestném růženci.

Svatý kříž vidíš v kostele, na věži, na hřbitově, u cest, v domácnosti a jinde. Vděčně pozdravuj toto svaté znamení spásy. Hoši a mužové máji smeknout, dívky a ženy mají udělat kříž nebo alespoň se uklonit. Je krásné přitom pozdravit svatý kříž také slovy: „Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.“ V pátek odpoledne ve tři hodiny se pomodli pětkrát Otčenáš, Zdrávas a jednou Věřím v Boha, abys poděkoval Pánu Ježíši za to, že za tebe umřel a tak tě vykoupil: „Poděkujme Kristu Pánu za všelikou jeho svatou ránu! Pro jeho umučení na věky jsme s Bohem usmířeni.“

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.