03.05.2011 19:08

2011-03 17. JEŽÍŠ KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH, 18. JEŽÍŠ KRISTUS VSTOUPIL NA NEBESA

17. JEŽÍŠ KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH

51. Co znamenají slova: „Sestoupil do pekel“?

Slova „sestoupil do pekel“ znamenají, že duše Páně po jeho smrti sestoupila do předpeklí, kde byly duše spravedlivých Starého zákona.

52. Co znamenají slova: „Vstal z mrtvých“?

Slova „vstal z mrtvých“ znamenají, že Pán Ježíš se vlastní moci spojil opět se svým tělem a vyšel nepozorovatelně ze zavřeného hrobu.

53. Čemu nás učí zmrtvýchvstání Páně?

Zmrtvýchvstání Páně nás učí, že Pán Ježíš je nejen člověk, ale zároveň Bůh a že i těla všech lidí budou jednou vzkříšena z mrtvých – k oslavení nebo k trestu.

Sestoupil do pekel. – Když Pán Ježíš zemřel na kříži, odloučila se jeho duše od těla. Jeho božství však zůstalo dále spojeno s jeho tělem i s jeho duší. Hned po smrti „sestoupil do pekel“, to je do předpeklí. Je to místo, kde duše svatých, zemřelých před Kristem, pokojně a bez bolesti očekávaly Vykupitele. Pán Ježíš tam zvěstovala svatým, že jsou vykoupeni a spaseni. S nimi tam zůstal až do třetího dne. To si připomínáme na Bílou sobotu. Zároveň je Bílá sobota památným dnem odpočinku mrtvého těla Páně v hrobě.

Vstal z mrtvých. – Pán Ježíš několikrát určitě předpověděl, že v hrobě nezůstane. Řekl například: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!“ Tu řekli židé: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla (Jan 2, 19n.). Pán Ježíš z mrtvých vstal. Apoštol svatý Pavel napsal: „Jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je i vaše víra ... Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1 Kor 15, 14.20). V Apoštolském vyznání víry se modlí Církev od nejstarších dob „Třetího dne vstal z mrtvých.“

Od svého vzkříšení má Pán Ježíš tělo oslavené. Proto přišel k svým učedníkům zavřenými dveřmi, vznesl se do výše, nemůže už trpět ani zemřít, je pro nás neviditelný a je přítomen mezi námi ve svaté hostii.

Čemu nás učí zmrtvýchvstání Páně? – Že Kristus sebe vzkřísil, je v dějinách světa největší zázrak. Svým slavným zmrtvýchvstáním Kristus nezvratně dokázal, že je nejen člověk, ale zároveň Bůh a že celé jeho učení je naprosto pravdivé. Zejména je jisté, že také my jednou budeme vzkříšeni z mrtvých. Zárukou, že i my jednou budeme vzkříšeni z mrtvých, pokud zemřeme v milosti posvěcující, pak s tělem oslaveným, je nám zvláště hodné svaté přijímání. Pán Ježíš slíbil: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6, 54). Proto v čase velikonočním volá Církev všechny křesťany k sv. přijímání. Ukládá to jako velmi důležitou povinnost v pátém církevním přikázání.

Zmrtvýchvstání Páně nám slavnostně připomíná Hod Boží velikonoční, velikonoční svíce s odznaky pěti oslavených ran (paškál) a zpěv „Aleluja“, to je „Chvalte Pána!“ Rodičku Boží oslavujeme ve velikonočním čase chvalozpěvem „Raduj se, nebes Královno!“ – Hlavní události z oslavení Páně a Panny Marie si krátce připomínáme v slavném růženci.

Každý z vás si může říci s apoštolem svatým Pavlem: „Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen ...“ (2 Tim 1, 12). Ano, vím a jsem pevně přesvědčen, že Ježíš Kristus je nejen člověk, ale zároveň všemohoucí Bůh, že je všechno pravda, čemu učil a čemu učí svatá katolická Církev. V této víře se chci pilně vzdělávat a posilovat modlitbou, mší svatou, svatým přijímáním, podle té víry chci žít až do smrti, abych jednou byl vzkříšen nikoliv ke svému zahanbení, nýbrž k věčné slávě a radosti u Spasitele.

18. JEŽÍŠ KRISTUS VSTOUPIL NA NEBESA

54. Ve který den vstoupil Pán Ježíš na nebesa?

Pán Ježíš vstoupil na nebesa ve čtvrtek, čtyřicátý den po svém zmrtvýchvstání.

55. Co znamenají slova: „Sedí po pravici Boha Otce všemohoucího“?

Slova: „Sedí po pravici Boha Otce všemohoucího“ znamenají, že Pán Ježíš i jako člověk panuje s Bohem Otcem celému světu.

Vstoupil na nebesa. – Po svém zmrtvýchvstání se Pán Ježíš zjevoval apoštolům čtyřicet dní a učil je o království Božím. Potom vstoupil na nebesa z hory Olivetské svou vlastní mocí, s tělem i s duší, před očima svých učedníků. Vstoupil do nebe první z lidi. „V domě mého Otce je mnoho příbytků ... odcházím vám připravit místo“ (Jan 14, 2). Do nebe vzal s sebou svaté z předpeklí. S námi zůstává Pán Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní.

Svátek Nanebevstoupení Páně slavíme proto čtyřicátého dne po neděli velikonoční. Před svátkem Nanebevstoupení Páně jsou podle tradičního kalendáře Křížové dni s prosebnými průvody. Mimo jiné se přitom modlíme: „Abys zemskou úrodu dal a zachoval, abys naše mysli k nebeským žádostem pozdvihl, prosíme tě, uslyš nás!“ „Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici“ (Kol 3, 1).

Sedí po pravici Boha Otce všemohoucího. – Bůh je čirý duch, a proto nemá ani pravici ani levici. Slova: „Sedět po pravici Boží“ znamenají mít čest, moc a slávu, rovnou Bohu. Pánu Ježíši i jako člověku se dostalo v nebi nejvyšší pocty, moci a slávy, proto říkáme: „Sedl po pravici Boha Otce všemohoucího.“ S Bohem Otcem v jednotě s Duchem svatým žije a kraluje Kristus Pán na věky. To nám připomíná svátek Krista Krále v poslední neděli říjnovou, podle moderního kalendáře v neděli před 1. neděli adventní (tou, která je nejblíže svátku sv. Ondřeje 30. listopadu).

Máme pracovat o to, aby Kristus kraloval v srdcích všech lidi. Máme pracovat zvláště modlitbou, osobními oběťmi, sebezapřením, dobrým příkladem, dobrým slovem. Této práci říkáme apoštolát. Pán Ježíš je náš nejvyšší Král. Modli se „Přijď království tvé“ a také pracuj pro království Kristovo.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.