21.02.2011 15:06

50 Koedukace

K tomuto problému úvodem předkládáme úvahu budoucího Františka kardinála Tomáška v jeho Pedagogice z roku 1947. Je zajímavé, že ve skautském vydání v r. 1992 byl celý tento text vypuštěn. Došlo k tomu takto: V souborném katalogu ČR (zde Odkazy VeBu, Rady do života) se dozvídáme, že Pedagogika vyšla kromě roku 1992 ještě dvakrát  předtím, a to v Křesťanské akademii v Římě v letech 1979 a 1985. A podíváme-li se na vydání z roku 1979, zjistíme, že skauti pro své vydání nepoužili vydání z r. 1947 (které je původní a obsahuje ohromující přehled literatury), ale právě vydání let 1979/1985. Mezi katolíky, kteří měli česko-římské vydavatelství „pod palcem“, byli i někteří liberálové. Nevíme, který z nich (publikace nemá uvedeno, ve které edici vyšla) to byl, kdo mnohé části, jež se mu jevily příliš konservativní-tradiční, prostě vypustil – a odnesla to i část o koedukaci; Praha a otec kardinál Tomášek (kardinálem byl od r. 1977) daleko, navíc Pedagogiku vydali pod pseudonymem Tomáš Malý. Takže od té doby byla Pedagogika už vydávána jen v osekané versi. A právě vynechanou část o koedukaci přináší následující text.

Čím bývají zaviněny přestupky proti studu a mravní čistotě u mládeže.

1. Někdy z vnitřku: ...
a) nesprávná životospráva. ...
b) dědičné zatížení a různé choroby. ..
c) puberta. ...
2.  Obyčejně zvenku, zejména:
a) četbou, filmem a divadlem. ...
b) pokleslou veřejnou morálkou. ...
c) koedukací v životě školním, spolkovém a ve sportu. „Dnes je už dosti zkušenosti s ní (s koedukací), aby se mohlo přiznati, že se pokus nezdařil. Zvláště je třeba přiznati, že zklamal úplně a naprosto v tom, že by si pohlaví na sebe zvykla, a že by tento zvyk utlumil dráždivé a přitažlivé složky, které „příroda“ vložila do rozdílů pohlaví. Naopak nutno konstatovati, že sedací způsob života školního a zvýšená činnost mozková právě ještě více vydražďuje fantasii, která již prostou blízkostí druhého pohlaví není klidu. Přistupuje-li k tomu erotická četba, filmová představení, v nichž právě jen ony ,nápovědi‚ dráždí, dále pak bystré pozorování mládeže, co dělají starší, a posléze nynější móda ..., vidíme, že musí žactvo při koedukaci žíti v neustálém rozdráždění, které je tím horší, čím více se snaží nebo musí snažiti, aby zůstalo skryto. Ostatně dnes jsou také jiné ideály a jiné cíle dívčího vzdělání než koedukace.“1)

Podobně soudí i lékaři. „V době puberty a po ní není koedukace doporučitelná a je-li někde nutná, je třeba zvláštní pozornosti. U nás Kádner se vyslovil proti koedukaci na škole střední, která po převratu jaksi spontánně zobecněla, aniž vědci-pedagogové dříve byli o dobré zdání požádáni. Mám za to, že hlas Kádnerův je velmi správný a že jeho hlas měl býti respektován.2)

„Koedukace, společná výchova hochů a děvčat ve školách všeho druhu, bývala na programu pokrokovém a očekávalo se od ní mravní povznesení mládeže. Z toho, co o ní pronesli v poslední době odborníci, nelze si učiniti jiný závěr, než že se neosvědčila a že nutno hledati nové metody výchovy. Ze 124 chlapeckých ústavů se vyslovilo na dotazník o koedukaci jen 18 pro a ostatní proti: proti byly všechny ústavy s větším počtem žaček ... Nejhorší vliv má koedukace v době puberty.“3) Podobně soudí celá řada jiných odborníků pedagogických.

Stejně odsoudila koedukaci i církev ústy papeže Pia XI.: „Klamná a křesťanské výchově nebezpečná jest společná výchova mládeže obojího pohlaví.“4) Stíny koedukace jsou ještě horší v životě spolkovém a ve sportu, neboť tam je volnost mnohem větší.

 ____________________

1) Jos. Pithard, v čl. „O reformě střední školy“ v časop. „Střední škola“, roč. VIII., č. 4.

2) MUDr. Ant. Trýb, O sex. výchově, Praha 45n.

3) Zpráva o sjezdu ředitelů českých středních škol 1921.

4) V okružním listě o křesťanské výchově mládeže.

3.  Často svedením: ...
a) obyčejně zkařenými druhy. ...
b) růnými nahodilými podněty. ...
c) někdy i osobami dospělými, dokonce i vychovateli. ...

Rozbor problému koedukace (vč. jeho historie, hlavních protagonistů i postojů Svatého stolce) VeB dokončil z předložených hlavních problémů novověku nejdříve, a to díky dvěma dalším podrobmým textům v rubrice Odkazy VeBu Knihovna – Libri nostri: prvním textem je kniha Problém koedukace (ad 1) a druhým výňatek z knihy nazvaný Organisace školní výuky. Problém koedukace (ad 3a). Zájemce tak má dostatek materiálu k tomuto tématu.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.