18.03.2012 11:22

Křesťané a vstup do EU – Mosaika názorů

V současné době stojíme těsně před referendem o vstupu do EU (pozn. red.: v České republice proběhlo referendum od pátku 13. června do soboty 14. června 2003; pro schválení smlouvy se vyslovilo 77,3 % hlasujících při volební účasti 55,2 %). Z toho důvodu chceme předložit čtenářům širší spektrum názorů na vstup do tohoto uskupení. Domníváme se totiž, že si evangeličtí věřící zasluhují v této oblasti širší informovanost než poskytuje brožura Brány Evropské unie otevřeny“, informační brožura pro věřící, která byla rozdávána ve sborech.

____________________

Brožura s názvem „Brány Evropské unie otevřeny“ je určena pro informaci křesťanů o strukturách, fungování a aktuálním dění v Evropské unii. Publikace bude v nejbližší době zdarma k disposici ve většině farností a církevních sborů.

Praha: Podporu vstupu naší země do Evropské unie (EU) vyjádřila Česká biskupská konference (ČBK) společně s Ekumenickou radou církví (ERC) ve společném prohlášení ze 17. 2. 2003. Konkrétní informace o tom, co mohou křesťané v naší zemi od vstupu do EU očekávat, přináší brožurka s názvem „Brány Evropské unie otevřeny“, která je v těchto dnech distribuována do většiny farností a církevních sborů.

Informační brožura byla v počtu 200 tisíc kusů vytištěna na náklady Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV ČR), které také určilo definitivní podobu textu. K obsahu se nicméně měli možnost vyjádřit představitelé ČBK i ERC a konkrétní výsledná podoba textu vznikala ve spolupráci s konsultanty ze strany katolické církve i církví nekatolických. Distribuce probíhá v těchto dnech rovněž za spoluúčasti (finanční i organizační) MZV ČR, ČBK a ERC.

Na celkem 24 stranách brožury se čtenáři mají možnost dozvědět nejen mnoho zajímavostí z historie a současnosti EU, ale také několik ne příliš známých citátů významných osobností církevního i politického života. Velmi kvalitní grafickou úpravu publikace jistě podpořila i řada barevných dokumentačních fotografií.

Úvodní kapitoly pojednávají především o hodnotách, na kterých EU vyrostla. Výrazná křesťanská orientace duchovních otců Unie – Roberta Schumana, Konráda Adenauera a Alcida de Gasperiho – je nejen historickou skutečností, ale především aspektem, který zcela zásadně ovlivnil hodnotovou orientaci postupně vznikající sjednocené Evropy. Křesťanský princip solidarity se projevuje nejen uvnitř Unie, kde bohatší státy pomáhají chudším partnerům, ale EU v tomto smyslu působí i navenek a poskytuje významnou humanitární pomoc do nejchudších oblastí světa. Princip subsidiarity, který má v katolické církvi starobylou tradici, tvoří dnes jeden z nejvýznamnějších prvků budování občanské společnosti v Evropě.

Publikace se nevyhýbá ani ožehavým a často diskutovaným tématům potratů, euthanasie a klonování. Stranou pochopitelně nemohly zůstat otázky významu církví v Evropě, dialogu mezi státními úřady a církvemi nebo možnosti eliminace působení nebezpečných náboženských sekt ve společnosti. Brožura si mj. klade za cíl vysvětlit čtenářům do jaké míry mohou v těchto oblastech rozhodovat úřady EU, a ve kterých věcech nesou naopak plnou zodpovědnost orgány státní správy jednotlivých členských zemí Unie.

Kapitola nazvaná „Úspěchy a prohry Evropské unie“ se věnuje historickým a aktuálním problémům Unie jako jsou otázky bezpečnosti a společné zahraniční politiky.
Kromě toho se autoři publikace snaží uvést na pravou míru různé desinformace a polopravdy, které jsou o EU mezi obyvateli České republiky poměrně rozšířeny, a vyvrátit zbytečné obavy z toho, že vstup do EU bude znamenat ohrožení českého jazyka, kultury a specifik, která jsou lidem žijícím v této zemi vlastní.

Brožura „Brány Evropské unie otevřeny“ bude v brzké době zdarma k disposici ve většině farností všech katolických diecézí a sborů ostatních křesťanských církví. Tato publikace je tak nejen konkrétním plodem ekumenismu, ale také příkladem velmi korektní, seriosní a přínosné spolupráce mezi státem a církvemi.

V případě zájmu o bližší informace či bezplatné poskytnutí brožur je možné kontaktovat pracovníka Tiskového střediska ČBK Martina Horálka – tel: 220 181 431; e-mail: horalek@cirkev.cz

Se svolením MZV ČR přinášíme v příloze této zprávy text brožury Brány Evropské unie otevřeny (pozn. red.: ke dni 16. 7. 2011 brožurka v příloze už není, je však zatím na: https://www.euroskop.cz/gallery/5/1736-ef354aa5_5f9b_4030_85c9_69fc53a03b43.pdf).

Bližší informace o Evropské unii v češtině můžete získat na internetových adresách www.euroskop.cz nebo www.evropska-unie.cz.

https://tisk.cirkev.cz/z-domova/brany-evropske-unie-otevreny/

____________________

Většina názorů, které jsou otištěny na následujících stránkách časopisu, pochází z webové stránky České evangelické aliance, a různá stanoviska lze tam najít v plném rozsahu (viz https:// www.ea.cz/eu).

První prohlášení, které otiskujeme, bylo vydáno na závěr konference „Křesťané a Evropská unie“, která se konala v únoru tohoto roku. Toto prohlášení vyznívá tak, jakoby povinností všech křesťanů v ČR bylo podporovat vstup do EU. Od takto jednostranného pohledu se však záhy distancovaly některé církve a křesťanské organizace. Další dvě stanoviska jsou tedy reakcí na toto prohlášení. Dále přikládáme názory některých jednotlivců křesťanů na tuto problematiku.

1. Prohlášení křesťanských církví v ČR ke vstupu naší země do EU

(Toto prohlášení přijali představitelé křesťanských církví v ČR na závěr konference „Křesťané a Evropská unie“ v Praze dne 17. února 2003. Konference byla uspořádaná Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí a konala se na Pražském arcibiskupství.)

____________________

Církve podporují sjednocení evropského kontinentu. Bez společných hodnot není možné dosáhnout společné jednoty. Jsme přesvědčeni, že duchovní dědictví křesťanství představuje inspirující sílu k obohacení Evropy“ (Charta Oecumenica).

Myšlenka sjednocené Evropy vznikla po 2. světové válce s cílem zabránit dalším možným válečným konfliktům jako projev vůle evropských národů a významných křesťanských politiků. Byla tak současně vyjádřena snaha vytvořit vhodné mravní, politické i hospodářské podmínky k mírovému soužití obyvatel Evropy.

Křesťanské církve v Evropě se na procesu integrace aktivně spolupodílejí. Universální charakter hodnot evangelia je pro církve v ČR, sdružené v Ekumenické radě církví a České biskupské konferenci, důvodem, proč ani ony nemohou a nechtějí zůstat mimo tento proces.
I přes to, že jsou nám známy problémy současné Evropy, prohlašujeme, že jsme si vědomi své povinnosti usilovat o sjednocení Evropy na základě úcty k lidskému životu a k celému stvoření. Podporujeme proces sjednocování na principech vzájemné důvěry a spolupráce, solidarity, subsidiarity, demokracie a plurality, trvalé udržitelnosti života, naděje a smíření.

„Jestliže chceme, aby byla nová jednota Evropy stabilní, musíme ji budovat na stejných duchovních hodnotách, které ji kdysi formovaly, při zohlednění bohatství a různorodosti kultur a tradic jednotlivých národů. Tento nejhlubší základ jednoty přineslo Evropě křesťanství a po staletí jej posilovalo svým evangeliem ...“ (bl. Jan Pavel II.) Své křesťanské vyznání chceme dosvědčovat službou lásky, mravně odpovědným životem a vzájemnou tolerancí.

Vítáme možnost zapojit se do budování Evropy sjednocené na křesťanských hodnotách, a obracíme se proto nejen na všechny křesťany, ale i na další spoluobčany v naší zemi, aby nepromeškali tuto jedinečnou příležitost naplnit touhu mnoha generací vyrůstající z odkazu pražského biskupa Vojtěcha, Karla IV., Jiřího z Poděbrad, Jana Ámose Komenského a dalších, podílet se na spoluutváření evropského společenství.

K prohlášení se kromě Římskokatolické a Řeckokatolické církve připojily: Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev starokatolická, Českobratrská církev evangelická, Evanjelická cirkev augsburského vyznania v ČR, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích a Slezská církev evangelická augsburského vyznání.

též: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kres-ane-podporuji-vstup-cr-do-eu/

____________________

2. Reakce České evangelické aliance na „Prohlášení křesťanských církví v ČR ke vstupu naší země do EU“ (výňatek)

... I když oceňujeme upřímnou snahu reflektovat roli církve v procesu integrace Evropy, přesto jsme nuceni reagovat na text „Prohlášení křesťanských církví v ČR ke vstupu naší země do EU“, který se ze strany mnoha členů ČEA setkal s vážnými námitkami.

Mnoho věřících i nevěřících, včetně zástupců médií mohlo z tohoto dokumentu nabýt mylného přesvědčení, že:

- všechny církve sdružené v ERC s dokumentem souhlasily, což není pravda;

- je prohlášení oficiálním postojem církví sdružených v ERC, zatímco je pouze prohlášením jejich zástupců;

- jsou křesťanské církve a jednotliví věřící povinni se podílet na integraci EU jako politického uskupení, což je nanejvýš problematické;

- je EU jako kulturně-politicko-ekonomické uskupení nástrojem k budování jednoty Evropy na křesťanských základech, což není jisté (podle diskusí o budoucí Ústavě EU a tlaku na vyloučení jakýchkoli zmínek o Bohu nebo křesťanství v ní jde o velmi nerealistické očekávání; pozn. red.: později byla Ústava nahrazena tzv. Lisabonskou smlouvou);

- by se křesťané měli „zapojit do budování Evropy sjednocené na křesťanských hodnotách“ formou (jak z textu jasně vyplývá) kladného hlasování v referendu o vstupu do EU, přičemž mezi těmito dvěma věcmi neexistuje nutná kausální [příčinná] souvislost;

- jde o prohlášení o vztahu křesťanských církví ke vstupu do EU, ačkoli se v celém dokumentu kromě nadpisu o EU vůbec nemluví.

Vzhledem k masivnímu zneužití Prohlášení v médiích ve smyslu výše vyjmenovaných mylných závěrů, se jako ČEA přimlouváme za opatrnější formu komunikace a publikování dokumentů podobného typu ... ČEA zůstává ve svých prohlášeních v otázce vstupu do EU neutrální a bude se zasazovat o to, aby křesťané aktivně působili na budoucnost Evropy a jejího směřování, ať už Česká republika do EU vstoupí či nikoliv ...

CEA nesouhlasí s prohlášením křesťanských církví k EU

3. Stanovisko Apoštolské církve k „Prohlášení křesťanských církví v ČR ke vstupu naší země do EU“

... Protože Apoštolská církev tvrzení, uvedená v prohlášení [prohlášení č. 1], nesdílí, prostřednictvím svých zástupců ... se od prohlášení na místě distancovala ...

Nevidíme jako správné, aby křesťané „byli povinni“ o tuto integraci usilovat, neboť jsme přesvědčeni, že důvody uvedené v tomto prohlášení nejsou pravdivé. Řada dokumentů Evropského parlamentu radikálně podporuje potratovou politiku, opatření proti rodině a také homosexualitu ... Proto považujeme za nebezpečné klamání veřejnosti proklamovat, že principem evropské integrace je „úcta k životu a celému stvoření“.

Za nepravdivé rovněž pokládáme tvrzení, že tato integrace stojí na „principu demokracie“ . Mezi pilíře demokracie, jak je chápána svobodnou společností, patří mimo jiné dělba moci a demokratická kontrola mocenských orgánů, ústavní záruky proti zneužití moci a státní suverenita. Evropská Unie však není založena na těchto principech. Není zde zachován demokratický předpoklad dělby moci, tedy oddělení moci zákonodárné a výkonné. Orgány EU, jako je Rada Evropské Unie a Evropská komise, v sobě zahrnují jak moc legislativní, tak exekutivní. Tyto orgány navíc nejsou demokraticky voleny a nejsou zde ani záruky proti zneužití moci ... Evropská unie rovněž ve velké míře omezuje svrchovanost státu...

Navíc nelze beze zbytku souhlasit ani s tvrzením, že se křesťanské církve v Evropě na procesu integrace aktivně spolupodílejí ... Chceme tímto prohlášením zabránit mylnému dojmu, že křesťané jako celek, ať již v ČR nebo v celé Evropě, podporují vstup svých zemí do EU.

Stanovisko Apoštolské církve k „Prohlášení křesťanských církví v ČR ke vstupu naší země do EU“

4. David Floryk – KS Ostrava – odpověď na otázky České evangelické aliance

Co by přinesl případný vstup nebo nevstup české církvi?

Církev jako společenství ukotvené mimo tento svět jistě přestojí všechny nástrahy běhu dějin, ať již v EU či mimo ni. Avšak nelze nevidět, že případné začlenění naší země do EU bude znamenat přičlenění k civilizačnímu celku, který v mnoha podstatných ohledech mílovými kroky pokračuje v demontáži toho, co se právem považuje za „křesťanské dědictví“ Evropy ...

Mají církve nebo její představitelé zůstat v otázce vstupu do EU neutrální – proč?

Není úkolem Církve, aby se pouštěla do řešení politických problémů (pozn. red: ale srov. Unam Sanctam), nicméně církev je svým způsobem i veřejnoprávní institucí, representující např. i zájmy ne nepodstatné části občanské veřejnosti – tedy křesťanů ...

Navíc – v tomto konkrétním případě, tedy v otázce referenda k EU – byla zásada tzv. neutrality církve prolomena velmi brutálním způsobem, a paradoxní je, že právě těmi, kdo jindy velmi vehementně protestují proti „zatahování církve do politiky”. Ano, mám na mysli ono dnes již proslulé „Prohlášení křesťanských církví …” a podíl týchž aktérů na vydání publikace „Brány EU otevřeny – informační brožura pro věřící”, jímž se téměř všechny registrované církve nechaly vtáhnout do vládou organizované propagandistické kampaně pro EU ... Otázka, zda to bylo legitimní – tedy zda takto „představitelé” promluvili jménem „Církve” právem – zůstává otevřena ...

Jaká jsou risika a klady vstupu do EU? Co by křesťané měli vědět o EU?

... Zákonodárství EU je dnes (pozn. red.: psáno v roce 2003) na celém světě nejdál ve zpochybňování tradičního uspořádání lidského života a rodiny (zrovnoprávnění homosexuality jako alternativního životního stylu, potrat jako součást „regulace porodnosti”, na níž má žena právo, mateřství a rodičovství nikoliv jako poslání a sebezápor, nýbrž jako volitelný předmět ... tlak na tzv. zrovnoprávnění ženy, zpochybňování rodičovské autority a práva vychovávat a vzdělávat své děti …) – ano, jde vesměs o tzv. doporučující usnesení, která nejsou – prozatím – vynutitelná, nicméně těmito právními akty se do veřejného vědomí instalují jako hodnoty, ba ctnosti, skutky, které byly po staletí považovány za odsouzeníhodné ...

A ambice EU jdou ještě dál: nejen, že toto chování legitimizuje, dokonce chce i sankcionovat ty, kteří by s tím nesouhlasili (tlak na tzv. antidiskriminační legislativu v členských zemích, kdy kritizovat homosexualitu znamená dopouštět se „diskriminace na základě sexuální orientace”).

5. Dan Drápal – KS Praha – odpovědi na stejné otázky

Mají církve nebo její představitelé zůstat v otázce vstupu do EU neutrální – proč?

Představitelé církví pochopitelně mají nějaké své osobní názory a preference a nevidím důvod, proč by je měli tajit. Na druhé straně otázka vstupu či nevstupu do EU je velmi složitá a přestože sám se kloním proti, vím i o důvodech pro. Vedoucí představitelé církví si musejí dát pozor, aby své názory nevnucovali svým ovečkám.

Z toho důvodu nevidím jako šťastné, aby církve, jejichž členové nemají (a nemusejí mít) na tuto otázku jednotný názor, vydávaly nějaká stanoviska. Proto vidím jako nemoudré a nepatřičné i prohlášení mnoha církví v naší zemi, které vstup podpořilo.

Mají se křesťané nějakou formou podílet na sjednocování Evropy? – zdůvodněte.

Křesťané, jsou-li věrní svému Pánu, z principu pracují na smíření a porozumění. Sjednocování Evropy samo o sobě nevidím jako nějakou positivní (ale ani jako negativní) hodnotu.

Jaká jsou risika a klady vstupu do EU?

Klady jsou v tom, že budeme pod větším tlakem, abychom (přinejmenším na některých rovinách) omezovali korupci, aby lépe fungovalo naše soudnictví, a budeme více konfrontováni s mnohem přátelštějším přístupem k občanům, studentům, pacientům atd. Kvalita přístupu k člověku je v EU zatím jednoznačně vyšší. Budou zde i určité ekonomické výhody, možnost cestování, práce a studia v cizině apod.

Zápory vidím spíše v možném negativním vývoji. EU není demokratická, i když se tak tváří. Politici horující pro Evropu nevyzařují nějaký positivní étos, lásku k pravdě a spravedlnosti a pod. Tzv. evropské hodnoty jsou stále mlhavější a zdá se mi, že jsou stále vzdálenější hodnotám biblickým, jako je např. úcta k rodině.

Vyšlo v časopise Ideál č. 12/2003, https://www.ks-sch.cz/idea/03_12/vstup_eu.htm. I když některé zde vyjádřené názory považujeme za naivní (např. domněnku, že z EU k nám bude přicházet spíše protikorupční než prokorupční prostředí, že soudnictví bude fungovat lépe a ne hůře), přetiskujeme text celý jako svědectví o „křesťanské předreferendové mosaice“, i jako srovnání těchto někdy naivních názorů s postoji oficiálními, s postoji, které rozhodly. Před referendem byly také publikovány různé povzbuzující zprávy, např.
Litevský kardinál vítá vstup své země do EU (13. 5. 2003),
- Papež (tj. bl. Jan Pavel II.) vyzývá Poláky ke vstupu do EU (20. 5. 2003),
- Prohlášení kardinála Vlka k referendu o vstupu ČR do EU (11. 6. 2003) aj.

 

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.