Ostatní tradiční církevní dokumenty

Naskenovaný Nový i Starý zákon latinské Vulgáty vyd. 1922 je v Knihovně Libri nostri zde v odkazech. Kromě toho Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam nebo Vulgata-Latina; Stuttgart (také hebr. nebo řec.)

Documenta Latina novissima (zřejmě pod záštitou papežů Benedikta XVI. a Františka je zde v latině Summi Pontifices - výběr z nejnovějších pepežských dokumentů, dále Nova Vulgata, kvůli které tento odkaz uvádíme, nový Catechismus Catholicae Ecclesiae, nový 1983 Codex iuris canonici (CIC), Concilium vaticanum II - šipkou nahoru lze získat české texty tohoto sněmu - a Romana Curia, kde je výběr z dokumentů vatikánských úřadů z poslední doby).

Český katolický překlad Písma svatého, který vřele doporučujeme k citacím, je (Starý i Nový zákon) v OCR pdf tvaru) rovněž v Knihovně Libri nostri. Jde o Českou bibli vydanou jen jedenkrát v letech 1917 až 1925, což je podrobné studijní vydání – ne tedy omezené vydání lidové, které vyšlo o několik let později. Byly také dobré důvody do Knihovny Libri nostri nezařazovat pozdější překlady Colův, Škrabalův a Hegerův. Pro internet není uvolněn ani moderní liturgický text, užívaný v bohoslužbě slova při Novo ordine missae, a to Nového zákona (Bognerův) ani Bognerovy překlady Starého zákona (1. a 3. díl knih rozjímavých a 4 díly knih prorockých, které v letech 1976 až 1986 vydala Česká katolická Charita), a není uvolněn ani nejnovější překlad pěti knih Mojžísových pod názvem Pentateuch. Z 2. dílu Bognerových překladů knih rozjímavých – Žalmů – je na internetu jen jejich větší část. Je třeba zdůraznit, že latinské Vulgátě plně odpovídá jako poslední-nejnovější právě Česká bible. Všechny překlady pozdější jsou mixem z dostupných textů ve všech biblických jazycích tak, jak je tomu i u Nové Vulgáty.

Latinské církevní dokumenty od Tertulliána po papeže Innocence III. († 1216) lze najít např. naskenované v Migne PL (co bylo psáno řecky - od dob Apoštolských otců - lze najít např. naskenované řecky i latinsky v Migne PG). Do češtiny je přeloženo těchto dokumentů porůznu nemnoho a na internetu je jich ještě méně. Uvedené odkazy zdaleka nejsou suchou teorií. Sláva Církve zazářila např. v bule Dictatus Papae sv. Řehoře VII. z roku 1075. V Migne PL najdeme knihu 148, str. 407, kde je text buly; srov. půvabné video a latinský a český text DictatusPapae.doc (31,5 kB). Podobně slavným středověkým dokumentem je Concordatum Wormatiense - Wormský konkordát z roku 1122. V Migne PL je to kniha 163, s. 1359n.; latinský a český text je Pactum Calixtinum.doc (31 kB). A třetí – nejslavnější – dokument zlatého středověku, vyznačující i bod, kterým Christianitas a středověk v průměru končí, je bula Unam Sanstam - ale protože to je už rok 1302, tedy po r. 1216, je na VeBu zařazena mezi Dokumenty papežů latinsky a česky.

H. J. D. Denzinger: Enchiridion Symbolorum et Definitionum (do r. 1957) nebo do r. 1957 jako .pdf

Teologická Suma sv. Tomáše z Aquina (česky i latinsky)

S. Thomae de Aquino Opera omnia

Kodexy kanonického práva
     1917 Codex Iuris Canonici česky není
     1983 Kodex kanonického práva .pdf neaktualizováno k dnešku
     1990 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) neaktualizováno k dnešku nebo na stránkách Vatikánu nebo pracovní slovenský překlad .pdf

Ordo Missae – Mešní řád
     Nový mešní řádInstitutio Generalis Missalis Romani 2002 Všeobecné pokyny k Římskému misálu (ed. typ. ter. 2002); předch. verse na internetu česky ani latinsky není
     Tradiční mešní řád nebo k vytištění – kompl. Missale Romanum 1962 (ed. typ., pouze černobíle, pdf 78 MB)
     Řeckokatolická liturgie.doc (170,5 kB) – Ordo Celebrationis (Poriadok Bohoslužieb)


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.