07.08.2012 13:14

1917-09-15 Cum iuris canonici Codicem (Zřizuje se komise pro úřední výklad)

BENEDICTUS PP. XV

MOTU PROPRIO

CUM IURIS CANONICI

COMMISSIO INSTITUITUR AD CODICIS CANONES
AUTHENTICE INTERPRETANDO.1

Cum iuris canonici Codicem, fel. rec. decessoris Nostri Pii X iussu digestum, non multo ante, exspectationem totius catholici orbis explentes, promulgaverimus, Ecclesiae bonum ipsiusque natura rei profecto postulant ut, quantum fieri potest, caveamus, ne aut incertis privatorum hominum de germano canonum sensu opinionibus et coniecturis, aut crebra novarum legum varietate, tanti operis stabilitas in discrimen aliquando vocetur. Quapropter propositum Nobis est utrique incommodo occurrere; quod ut efficiamus, Motu proprio, certa scientia atque matura deliberatione Nostra, haec quae infra scripta sunt statuimus atque decernimus:

I. Exemplum decessorum Nostrorum secuti, qui decretorum Concilii Tridentini interpretationem proprio Patrum Cardinalium coetui commiserunt, Consilium seu Commissionem, uti vocant, constituimus, cui uni ius erit Codicis canones authentice interpretandi, audita tamen, in rebus maioris momenti, Sacra ea Congregatione cuius propria res sit, quae Consilio disceptanda proponitur. Idem vero Consilium constare volumus ex aliquot S. R. E. Cardinalibus, quorum unus coetui praesit, Auctoritate Nostra et successorum Nostrorum deligendis; his accedent tum vir probatus, qui sacri Consilii erit ab Actis, tum aliquot Consultores ex utroque clero iuris canonici periti, eadem Auctoritate designandi; sed Consilio ius erit Consultores quoque Sacrarum Congregationum, pro sua quemque re, sententiam rogandi.

II. Sacrae Romanae Congregationes nova Decreta Generalia iamnunc ne ferant, nisi qua gravis Ecclesiae universae necessitas aliud suadeat. Ordinarium igitur earum munus in hoc genere erit tum curare ut Codicis praescripta religiose serventur, tum Instructiones, si res ferat, edere, quae iisdem Codicis praeceptis maiorem et lucem afferant et efficientiam pariant. Eiusmodi vero documenta sic conficiantur, ut non modo sint, sed appareant etiam quasi quaedam explanationes et complementa canonum, qui idcirco in documentorum contextu peropportune afferentur.

III. Si quando, decursu temporum, Ecclesiae universae bonum postulabit, ut novum generale decretum ab aliqua Sacra Congregatione condatur, ea ipsa decretum conficiat, quod si a Codicis praescriptis dissentiat, Summum Pontificem de eiusmodi discrepantia moneat. Decretum autem, a Pontifice adprobatum, eadem Sacra Congregatio ad Consilium deferat, cuius erit, ad Decreti sententiam, canonem vel canones redigere. Si decretum e .praescripto Codicis discrepet, Consilium indicet cuinam Codicis legi nova lex sufficienda sit; si in decreto res vertetur de qua Codex sileat, Consilium constituat quo loco novus canon vel novi canones sint in Codicem inserendi, numero canonis, qui proxime antecedit, his, ter, etc. repetito, ne canon sede sua moveatur ullus aut numerorum series quoquo pacto perturbetur. Quae omnia, statim post Sacrae Congregationis Decretum, in Acta Apostolicae Sedis referantur. Quae Nobis videmur utiliter in hac causa decrevisse, ea omnia et singula, uti decreta sunt, ita rata et firma esse et manere volumus ac iubemus: contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die XV mensis septembris anno MCMXVII, Pontificatus Nostri quarto.

BENEDICTUS PP. XV

1 A. A. S., vol. IX (1917), n. 10, pp. 483 – 484

MOTU PROPRIO

Zřizuje se komise pro úřední výklad kodexových kánonů. 1)

Jelikož, splňujíce očekávání celého katolického světa, jsme nedávno vyhlásili Kodex kanonického práva, zpracovaný k rozkazu našeho předchůdce Pia X. bl. pam., vyžaduje dobro Církve a povaha samotné věci zajisté naší všemožné péče‘o to, aby časem nebylo ohroženo trvání tak velkého díla buď nejistými názory a vývody jednotlivců o pravém významu kánonů, buď pestrou rozmanitostí nových zákonů. A proto je naším předsevzetím.předejít obojí újmě; a abychom to uskutečnili, ustanovujeme a rozhodujeme z vlastního popudu, z jistého vědomí a po zralé Naší úvaze toto:

I. Následujíce příkladu Svých předchůdců, kteří svěřili výklad dekretů církevního sněmu tridentského zvláštnímu výboru Otců kardinálů, ustanovujeme poradní sbor či tak zvanou komisi, která jediná bude mít právo úředně vykládat kodexové kánony, avšak v důležitějších věcech po slyšení té posvátné kongregace, jíž přísluší záležitost, která se poradnímu sboru předkládá k rozhodnutí. Tento poradní sbor pak bude pozůstávat z několika kardinálů S. Ř. C. se schválením Naším a Našich nástupců vybíraných, z nichž jeden bude předsedou; k těm přistoupí jednak osvědčený muž, který bude zapisovatelem poradního sboru, jednak několik poradců z obojího duchovenstva, zběhlých v kanonickém právu, ustanovených s týmž schválením; ale poradní sbor bude oprávněn dotazovat se též poradců posvátných kongregací na jejich mínění, každého podle jeho oboru.

II. Posvátné římské kongregace nyní již nesmějí vynášet nové. všeobecné dekrety, leč by nějaká naléhavá nutnost celé Církve doporučovala jinak. Bude tedy v tom ohledu jejich řádným úkolem jednak pečovat o svědomité zachovávání kodexových předpisů, jednak vydávat případně instrukce, které by i dodaly větší jasnosti těmto kodexovým ustanovením, i prohloubily jejich působnost. Tyto doklady pak třeba zhotovovat tak, aby nejen byly, nýbrž se také projevily jako jakési vysvětlivky a doplňky kánonů, které proto budou velmi účelně předváděny v souvislosti s těmito doklady

III. Bude-1i kdy během časů dobro celé Církve vyžadovat toho, aby některou posvátnou kongregací byl vytvořen nový všeobecný dekret, kongregace dekret vytvoří, a když by dekret byl v rozporu kodexovými předpisy, zpraví o této odchylce nejvyššího Velekněze. Dekret, Veleknězem schválený, pak táž kongregace odevzdá poradnímu sboru, jehož úkolem bude upravit kánon nebo kánony podle obsahu dekretu. Odchyluje-li se dekret od předpisu Kodexu, poradní sbor (určí) namísto kterého kodexového předpisu má být nový předpis dosazen; jde-li v dekretu o záležitost, o které Kodex,mlčí, poradní sbor stanoví, na kterém místě mají být nový kánon nebo nové kánony vsunuty do Kodexu po opakování čísla nejblíže předchozího kánonu s dodatkem bis, ter, atd., aby žádný kánon nebyl posunut ze svého místa a aby pořadí čísel nebylo žádným způsobem porušeno. A to vše nutno hned po vydání dekretu posvátné kongregace zařadit do Acta Apostolicae Sedis.

Chceme a nařizujeme, aby ty všechny i jednotlivé věci, jež jsme, jak se Nám zdá, rozhodli v té příčině užitečně, byly a zůstaly tak platné a pevné, jak byly rozhodnuty: čemuž není na překážku cokoli tomu odporuje.

Dáno v Římě u svatého Petra dne 15. září roku 1917, ve,čtvrtém roce Našeho papežství.

PAPEŽ BENEDIKT XV.

1) Acta Apostolicae Sedis IX, 1917, 483. násl.

Ediční poznámka: latinský text převzat z vatikánských stránek, český překlad prof. JUDr. František Kop a kol.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.