04.06.2011 16:39

2011-04 19. VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO, 20. ZALOŽENÍ A POČÁTKY CÍRKVE

19. VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO

56. Kdo je Duch svatý?

Duch svatý je třetí božská osoba, Bůh Utěšitel a Učitel, kterého seslal Pán Ježíš apoštolům a Církvi.

57. V který den seslal Pán Ježíš apoštolům Ducha svatého?

Pán Ježíš seslal apoštolům Ducha svatého v neděli, desátý den po svém nanebevstoupení.

58. Co zvláště způsobil Duch svatý v apoštolech?

Duch svatý způsobil v apoštolech zvláště to, že je osvítil (rozum), posilnil (vůli) a posvětil (celou duši).

59. Co působí Duch svatý v celé Církvi?

Duch svatý působí v celé Církvi, že ji zachovává, řídí a rozdává skrze ni své milosti, které nám Pán Ježíš zasloužil svou smrtí na kříži.

60. Co působí Duch svatý v nás?

Duch svatý působí v nás to, že nás posvěcuje milostí posvěcující (na duši) a pomáhá nám milostí pomáhající (na rozumu a na vůli).

61. Co vlévá Duch svatý do naší duše s milostí posvěcující?

S milostí posvěcující vlévá Duch svatý do naší duše: tři božské ctnosti – víru, naději a lásku, sedm svých darů a mravní ctnosti.

62. Jak se jmenuje sedm darů Ducha svatého?

Sedm darů Ducha svatého se jmenuje: dar moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání, zbožnosti a bázně Boží.

Sestoupení Ducha svatého na apoštoly. – Duch svatý sestoupil na apoštoly v den letnic, to je padesátý den po hlavním velikonočním svátku. Letnice se slavívaly na památku toho, že Bůh dal na hoře Sinaj desatero přikázání padesátý den po východu Israelitů z Egypta. Slavnost trvala pouze jeden den. V Jerusalémě bylo tehdy hodně Židů i z dalekých krajin. – My slavíme den letnic na památku seslání Ducha svatého – to je Hod Boží svatodušní.

Dary Ducha svatého. – Duch svatý používá v nás svých sedmi darů k tomu, aby nás mimořádně mocně osvítil (illuminatio) a posílil (inspiratio).

Tak například darem moudrosti nám pomáhá Duch svatý, abychom nejen jasněji chápali pravdy Boží, ale také pociťovali nevýslovnou radost z jejich velikosti a krásy, a aby nám byly světlem a mocí k utvoření pevných životních zásad. V tom je pravá životní moudrost, tak se stáváme opravdu moudrými.

Darem rozumu nám Duch svatý pomáhá, abychom správně rozuměli pravdám Božím. – Darem rady nám Duch svatý pomáhá, abychom se zvláště ve spletitých případech správně rozhodovali vždy pro to, co je ke cti a slávě Boží a k naší spáse. – Darem síly nám Duch svatý pomáhá, abychom měli vždy odvahu a sílu vykonat přes všechny překážky to, co Bůh po nás žádá. – Darem poznání nám Duch svatý pomáhá, abychom uměli ve věcech stvořených vždy víc a více poznávat Boha-Stvořitele, svého nejvyššího Pána a tak se naučili správně číst v knize přírody. – Darem zbožnosti nám Duch svatý pomáhá, abychom jako šťastné děti Boži měli vždy bezmeznou, dětinnou důvěru v Boha, a proto se k němu modlili vždy rádi, upřímně, s největší důvěrou a co nejčastěji, při plnění všech ostatních svých povinností. – Darem bázně Boží nám Duch svatý pomáhá, abychom se na světě nebáli ničeho, kromě svého hříchu, neboť náš hřích by byl největší nevděk k Bohu nejvýš dobrotivému a zároveň největší neštěstí pro nás jako člověka.

Denně pros Ducha svatého: „Přijď Duchu svatý, naplň srdce v tebe věřících a zapal v nich oheň své lásky!“

20. ZALOŽENÍ A POČÁTKY CÍRKVE

63. Co je Církev katolická?

Církev katolická je viditelná společnost všech pokřtěných, kteří mají pravou víru, přijímají stejné svátosti a uznávají papeže za svou viditelnou hlavu.

64. Kdo založil Církev?

Církev založil Pán Ježíš.

65. Jak založil Pán Ježíš Církev?

Pán Ježíš založil Církev takto: 1. odevzdal apoštolům moc učit pravdám Božím, posvěcovat věřící a vést je k dobrému životu, což je život podle víry, naděje a lásky a podle darů Ducha svatého; 2. ustanovil apoštola Petra za viditelnou hlavu Církve a 3. slíbil, že zůstane její hlavou neviditelnou.

66. Kterými slovy slíbil Pán Ježíš apoštolu Petrovi nejvyšší moc v Církvi?

Pán Ježíš slíbil apoštolu Petrovi nejvyšší moc v Církvi těmito slovy: .Ty jsi Petr (to je skála) a na té skále zbuduji svou Církev, a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi“ (Mt 16, 18).

67. Kterými slovy ustanovil Pán Ježíš apoštola Petra za viditelnou hlavu Církve?

Pán Ježíš ustanovil apoštola Petra za viditelnou hlavu Církve těmito slovy: „Pas mé beránky ... Pas mé ovce!“ (Jan 21, 15nn.).

68. Kterými slovy Pán Ježíš slíbil, že zůstane neviditelnou hlavou Církve?

Pán Ježíš slíbil, že zůstane neviditelnou hlavou Církve, těmito slovy: ,Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28, 20).

Apoštolové místo Pána Ježíše. – Pán Ježíš odevzdal apoštolům moc učit pravdám Božím, posvěcovat věřící a vést je k dobrému (co to je – viz výše) životu těmito slovy: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky (vyučte) všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28, 18nn.). Těmito slovy Pán Ježíš zároveň slíbil, že bude pečovat o svou Církev až do konce světa, že zůstane její neviditelnou hlavou.

Apoštol sv. Petr, první viditelná hlava církve. – Apoštol sv. Petr se původně jmenoval Šimon, syn Janův. Pán Ježíš mu dal nové jméno, aby ukázal, že mu dá nový a velký úkol, vysoký úřad. „Petr“ znamená česky „skála“. To mělo apoštolu Petrovi připomenout, že má být jako skála pevným základem Církve. – Pán Ježíš slíbil své Církvi: „Brány pekelné ji nepřemohou.“ To znamená, že žádní nepřátelé nepřemohou jeho Církev. Apoštolu Petrovi slíbil Pán Ježíš: „Tobě dám klíče od nebeského království.“ To znamená, že slíbil apoštolu Petrovi nejvyšší moc nad všemi ostatními údy Církve ve věcech spásy, a také slíbil, že jej učiní svým zástupcem, neboť pán domu odevzdá klíče jen svému zástupci. Dále řekl Pán Ježíš apoštolu Petrovi: „Cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno na nebi a cokoliv rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Slovo „svázat“ znamená někoho k něčemu zavázat, něco mu nařídit. Proto svatý Petr a jeho nástupci obdrželi právo nařídit to, co je vhodné nebo potřebné k spáse. Ovšem svatý Petr a jeho nástupci také obdrželi právo „rozvazovat“. To znamená, že mají právo některá církevní nařízení (církevní přikázání) změnit, zrušit nebo z důležitých příčin prominout. Takovému církevnímu prominutí říkáme dispens. Přikázání Boží však zrušit nemůže nikdo, ani apoštol svatý Petr, ani jeho nástupci.

Do jediné, svaté, katolické apoštolské Církve byl jsi v ní přijat svatým křtem. Poděkuj za tu velikou milost a slib svaté Církvi věrnost. „Děkuji ti, trojjediný Bože, že jsi mne přijal do své jediné, svaté katolické apoštolské Církve. Jsem tomu upřímně rád, jen mi pomáhej, abych jí zůstal vždy věrným a podle jejích přikázáni také stále žil.“

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.