23.01.2012 11:41

2011-08

Test pro děti

1. 15. srpna je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; co slavíme?
a) Matka Boží byla vzata s duší i se svým tělem do nebeské slávy způsobem, který znal Ježíš Kristus.
b) Matka Boží po své smrti se svou duší byla vzata na nebe, zatímco její tělesné ostatky byly vloženy do oltáře chrámů v Efesu a v Jeruzalému.
c) Matka Boží vstoupila na nebe podobně jako Ježíš Kristus.

2. Odkud víme, že Panna Maria byla vzata na nebe?
a) Z Písma sv.  – z knihy Zjevení sv. Jana.
b) Z předpovědí proroka Isaiáše.
c) Z živého podání Církve – tradice.

3. Může se stát, že by Církev žila v omylu ve víře?
a) Ano, bylo tak po celá staletí, když se např. vedly války.
b) Celek věřících se nemůže mýlit ve víře, protože mají dar Ducha Svatého, který Boží lid zachovává v pravdě.
c) Může tomu tak být, dokud nepovstane osvícený člověk-reformátor, který vyvede Církev z omylu.

4. Jaké poznatky nám zprostředkovává Písmo svaté?
a) Návod k tomu, abychom se poučili ještě z jiných náboženských knih, např. z Koránu, Talmudu nebo z indických Véd.
b) Vše, co člověk potřebuje vědět o Bohu a o cestě ke spáse.
c) Všechny poznatky o způsobu vzniku světa a přesné údaje z dějin lidstva

5. Má pro křesťana ještě význam Starý Zákon?
a) Má. Starý Zákon je důležitější část Bible, protože jen podle něho můžeme vykládat Zákon nový.
b) Má. Ve Starém Zákoně se Bůh zjevuje jako Stvořitel a Vychovatel lidí a slovo Boží zde připravuje lidi na příchod Ježíše Krista.
c) Nemá. Starý Zákon připravil Izraelity na odmítnutí Ježíše Krista, proto nám nemá co sdělit.

6. Když jednou člověk poznal, že je Bůh, co má dělat?
a) Boha dál už poznávat nemusí, stačí když bude zkoumat mnohá náboženství.
b) Má Boha dále poznávat, protože má jedinečnou možnost odpovědět svou vírou.
c) Nemusí už dělat nic, pokud ještě není pokřtěn.

7. Kdo stvořil svět?
a) Bůh Otec, protože v době stvoření byl sám.
b) Bůh Otec skrze Syna spolu s Duchem svatým, který vše udržuje, spojuje a dává život, takže celá Nejsvětější Trojice, která je od věčnosti.
c) Duch Svatý, který se vznášel nad vodami od počátku.

8. Dal Bůh při stvoření přírodě a člověku svůj řád?
a) Bůh stvořil svět, ale příroda se vyvíjí sama a také člověk si určuje svůj řád.
b) Přírodě Bůh dal řád, ale člověk si musí svým rozumem řád života určit.
c) Řád a zákony bytí vložil Bůh do stvoření i do svědomí člověka.

9. V první knize Bible se dočteme, že Bůh po stvoření odpočíval, co to znamená?
a) Bůh byl unaven a vyčerpán stvořením svého obrazu, člověka.
b) Bůh se chtěl přesvědčit, zda jeho dílo bylo dobré a co by mohl změnit, opravit, jako když malíř odstupuje od svého obrazu a prohlíží si jej.
c) Bůh završil svoje dílo stvořením člověka. Nedělní odpočinek pro člověka je předzvěstí nebeského pokoje a blaženosti.

10. Jak řídí Bůh svět a život každého z nás?
a) Ať konáme dobro nebo ne, Bůh nás v dobrodružství života stejně přivede k cíli, kterým je nebe.
b) Bůh je přítomen jen když konáme dobro, jinak nás ponechává našemu osudu zcela samotné.
c) Bůh je stále přítomen v našich životech, v něm žijeme, hýbáme se a jsme. Dává nám příležitost v životě na zemi jít dobrou cestou k cíli, kterým je nebe, nebo touto cestou nejít.

P. Pavel Ajchler

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.