04.04.2012 12:21

2012-04 43. PÁN JEŽÍŠ USTANOVIL SVATOST OLTÁŘNÍ, 44. VE SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ JE PŘÍTOMEN PÁN JEŽÍŠ

43. PÁN JEŽÍŠ USTANOVIL SVATOST OLTÁŘNÍ

127. Co je svátost oltářní?

Svátost oltářní je tělo a krev Pána Ježíše pod způsobami chleba a vína.

128. Jak ustanovil Pán Ježíš svátost oltářní?

Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní takto: Při poslední večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal a podával svým učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte, toto jest tělo mé, které se za vás vydává.“ – Podobně vzal kalich s vínem, požehnal jej a podával svým učedníkům se slovy: „Vezměte a pijte, toto jest krev má, která se za vás vylévá. To čiňte na mou památku!“

129. Co učinil Pán Ježíš slovy: „Toto jest tělo mé a toto jest krev má?“

Slovy: „Toto jest tělo mé“ proměnil Pán Ježíš chléb ve své tělo a slovy: „Toto jest krev má“ proměnil víno ve svou krev, ale tak, že způsoby chleba a vína zůstaly nezměněny.

130. Kterou moc dal Pán Ježíš apoštolům rozkazem: „To čiňte na mou památku!“?

Rozkazem: „To čiňte na mou památku“ dal Pán Ježíš apoštolům moc proměňovat chléb v jeho tělo a víno v jeho krev.

131. Na koho přešla od apoštolů moc proměňovat chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše?

Moc proměňovat chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše přešla od apoštolů na biskupy a kněze platně vysvěcené.

132. Kdy proměňují biskupové a kněží chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše?

Biskupové a kněží proměňují chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše při mši svaté.

133. K čemu ustanovil Pán Ježíš svátost oltářní?

Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní: 1. aby se ve mši svaté za nás obětoval; 2. aby byl pokrmem naší duše a 3. aby mezi námi ustavičně přebýval nejen jako Bůh, nýbrž i jako člověk.

Svátost oltářní. – Svátost oltářní je nejen svátost, ale také oběť. Této svátosti se říká „oltářní“, protože se na oltáři koná a v něm ve svatostánku přechovává. Říkáme svátost ,.nejsvětější“, protože je v ní přítomen sám Pán Ježíš, který je nejvýš svatý. Jinak říkáme svátosti oltářní: Svatá hostie, chléb nebeský, chléb andělský, eucharistie (díkučinění). Že je ve svátosti oltářní přítomen živý Pán Ježíš, víme ze zaslíbení a z ustanovení této svátosti.

Zaslíbení svátosti oltářní. – Pán Ježíš slíbil svátost oltářní těmito slovy: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil s nebe. Kdo bude jist tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mě tělo, obětované za život světa ... Vpravdě, vpravdě (= Amen, amen) pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě života. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj“ (Jan 6, 51n. 54. 56). – Toto zaslíbení učinil Pán Ježíš v městě Kafarnaum, druhý den po zázračném nasycení 5 000 mužů na poušti. Zaslíbení splnil Pán Ježíš při poslední večeři, když ustanovil svátost oltářní.

Ustanovení svátosti oltářní. – Pán Ježíš proměnil při poslední večeři chléb ve své tělo a víno ve svou krev tak, že způsoby chleba a vína zůstaly nezměněny. Způsobami chleba a vína rozumíme vnější podobu, barvu, chuť, vůni chleba a vína. Ustanovení svátosti oltářní si připomínáme na Zelený čtvrtek a zvlášť slavnostně ještě na Boží Tělo.

Otec a matka dávají před svou smrti dětem požehnáni, odkazují jím svůj majetek, zanechávají svůj obraz. Pán Ježíš nám odkázal před svou smrtí mnohem více: Sebe samého! Více zanechat nemohl. V nejsvětější svátosti oltářní je opravdový, živý Pán Ježíš. Proto nejsvětější Eucharistie je středem života celé Církve i každého jednotlivého katolického křesťana. – Važ si toho vzácného odkazu. Rád proto pospíchej k Pánu Ježíši do kostela i ve všední den aspoň na krátkou návštěvu. Zvláště rád chodívej na mši svatou a posiluj se svatým přijímáním.

44. VE SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ JE PŘÍTOMEN PÁN JEŽÍŠ

134. Jak je Pán Ježíš ve svátosti oltářní přítomen?

Pán Ježíš je ve svátosti oltářní přítomen takto: 1. pod způsobou chleba je přítomno jeho živé tělo, tedy i jeho krev a duše; 2. pod způsobou vína je přítomna jeho živá krev, tedy i jeho tělo a duše; 3. pod každou způsobou, a to i v nejmenší části každé způsoby, je přítomen celý jako Bůh i jako člověk.

135. Jak dlouho je Pán Ježíš přítomen pod způsobami chleba a vína?

Pán Ježíš je přítomen pod způsobami chleba a vína tak dlouho, pokud jsou neporušeny.

136. Jaká úcta náleží Pánu Ježíši ve svátosti oltářní?

Pánu Ježíši ve svátosti oltářní náleží úcta nejvyšší, totiž klanět se mu jako Bohu.

Důležité pravdy. – Kdo přijímá svatou hostii, přijímá nejen tělo, nýbrž i krev Pána Ježíše. Kdo přijímá částku svaté hostie, přijímá celého Pána Ježíše. „Způsoba se jenom láme, ale svátost celou máme.“

Před svatostánkem. – Svátost oltářní se uchovává ve svatostánku ve dvou nádobách: V monstranci – v nádobě zasklené, bohatě zdobené, a v ciboriu – v kalichu s víčkem, zakrytém rouškou, z něhož se uděluje svaté přijímání. Před oltářem, v jehož svatostánku je svátostný Spasitel, hoří ve dne v noci věčné světlo.

Před svatostánkem, v němž přebývá svátostný Spasitel, poklekni vždy na pravé koleno. Když je nejsvětější svátost vystavena na oltáři, pak poklekni na obě kolena a skloň hlavu. Zvláště pak se klaněj na kolenou svému Spasiteli, když kněz ve mši svaté svátost oltářní pozdvihuje, když je vystavena v Božím hrobě, když ji nese kněz nemocnému, když je nesena v slavnostním průvodě na Vzkříšení, o Božím Těle, při svátostném požehnání a při svatém přijímání. K poctě svátosti oltářní bývají adorační pobožnosti (vystavení nejsvětější svátosti oltářní) s promluvou a modlitbami.

Navštěvuj často a rád Pána Ježíše v kostele, kde tě očekává v nejsvětější svátosti oltářní. Je tam přítomen kvůli tobě. Chodívej nejen na mši svatou, ale také na svátostné požehnáni. Když jdeš kolem kostela, zastav se u svého nejlepšího Přítele ve svatostánku. On je tam a čeká tě. Je-li kostel zavřený, pozdrav aspoň krátce: „Chválena a velebena budiž bez ustání nejsvětější svátost oltářní.“

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.