15.10.2012 16:25

2012-10 54. BEZ LÍTOSTI NENÍ ODPUŠTĚNÍ, 55. LÍTOST DOKONALÁ A NEDOKONALÁ

54. BEZ LÍTOSTI NENÍ ODPUŠTĚNÍ

166. Která část svátosti pokání je nejpotřebnější?

Nejpotřebnější část svátosti pokání je lítost, poněvadž bez lítosti nemůžeme dosáhnout nikdy odpuštění hříchů.

167. Co je lítost?

Lítost je duševní bolest a ošklivost nad spáchanými hříchy.

168. Jaká lítost nestačí k odpuštění hříchů?

K odpuštění hříchů nestačí lítost, při které nemyslíme na Boha; takové lítosti říkáme přirozená. K odpuštění hříchů je nutná lítost nadpřirozená.

169. Kdo má lítost nadpřirozenou?

Lítost nadpřirozenou má, koho opravdu mrzí, že neposlechl Pána Boha.

170. Kolikerá je lítost nadpřirozená?

Lítost nadpřirozená je dvojí: Dokonalá a nedokonalá.

Lítost přirozená. – Kdyby někdo při lítosti vůbec nemyslil na Boha a litoval by svých hříchů jen proto, že jimi upadl do hanby, škody, nemoci, měl by lítost jen přirozenou, Taková lítost nestačí k odpuštění hříchů, i když je někdy velmi účinná a vede k polepšení života. K odpuštění hříchů je třeba lítosti nadpřirozené.

Lítost nadpřirozená. – Lítost nadpřirozenou máme tehdy, když nás opravdu mrzí, že jsme neposlechli Pána Boha. Taková lítost je však možná jen s pomocí milosti Boží. Lítost nesmí být jen v citu. Je to úkon rozumu a vůle, kterým odsuzujeme a zavrhujeme spáchané hříchy, spojený s rozhodnutím, už se jich nikdy nedopustit,

Není lítost jako lítost. Hleď, abys měl vždy lítost dokonalou. Čím větší bude tvoje lítost, tím větší bude odpuštění u Boha, a to nejen odpuštěni hříchů, ale také odpuštění větší části časných trestů za hříchy.

 

55. LÍTOST DOKONALÁ A NEDOKONALÁ

171. Kdo má lítost dokonalou?

Lítost dokonalou má, kdo lituje svých hříchů z lásky k Pánu Bohu.

172. Čeho nabýváme lítostí dokonalou?

Lítostí dokonalou nabýváme ihned odpuštění hříchů. Kdo však měl na sobě hřích těžký, musí se z něho ještě vyzpovídat.

173. Kdo má lítost nedokonalou?

Lítost nedokonalou má, kdo lituje svých hříchů jen ze strachu před tresty Božími. Takovému se odpouštějí hříchy až ve svaté zpovědi.

Lítost dokonalá. – Lítost dokonalou má, kdo svých hříchů lituje z lásky k Pánu Bohu. Představ si živě, jak dokonalý, mocný a dobrý je Bůh: „Bože můj! Tys nejdokonalejší, a proto hoden lásky největší. Od tebe mám všechno dobré. Tys mne stvořil, vykoupil a posvětil. Ty o mne ustavičně otcovsky pečuješ. Nebe jsi mi připravil, denně mi dobře činíš a já? ... Pane Ježíši, máš mne tolik rád! Trpěl jsi na kříži za mé hříchy, zemřel, ve svatostánku kvůli mně stále přebýváš a já? ... Já jsem tě neposlechl. Bolí mne to, lituji toho srdečně. Kéž bych se nikdy nebyl dopustil tak velkého nevděku.“

Při dokonalé lítosti je dobré se zahledět na kříž nebo obraz trpícího Spasitele, třeba jak na zem padá na hoře Olivetské, nebo si ho představit zbičovaného, s trnovou korunou na hlavě, jak ho Pilát ukazuje Židům („Ejhle člověk“). Jak smutně se na tebe dívá, a ty tak málo jsi mu dal za tolik lásky. Apoštol Petr po svém hříchu nesnesl jeho pohled, plakal hořce, a ty bys to vydržel dívat se mu do očí bez lítosti?

Čeho nabýváme lítostí dokonalou? -- Lítostí dokonalou nabýváme ihned odpuštění hříchů. Kdo však měl na sobě hřích těžký, musí se z něho ještě vyzpovídat. Vzbuď dokonalou lítost každý večer, než jdeš spát, poněvadž nevíš, zdali se dočkáš rána. Jestliže jsi byl tak nešťasten, že jsi upadl do těžkého hříchu, vzbuď ihned dokonalou lítost a jdi co nejdříve k svaté zpovědi. Dokonalá lítost je jako první pomoc při těžkém zranění. Pomoz vzbudit dokonalou lítost i jinému, kdo je v nebezpečí smrti. Můžeš to učinit krátce aspoň těmito slovy: „Pane Ježíši, já tě miluji, svých hříchů lituji. Buď milostiv mně hříšnému.“ – „Ježíši, smiluj se nade mnou, Ježíši, slituj se nade mnou, Ježíši, odpusť mi hříchy mé.“ – „Můj Ježíši, milosrdenství, slitování, odpuštění.“

Každý večer po zpytování svědomí vzbuď nad svými hříchy dokonalou lítost aspoň krátce: „Pane Ježíši, já tě miluji, svých hříchů lituji a polepšeni slibuji, zvláště že ...“ (Teď řekneš, v čem se chceš na druhý den nejvíce polepšit, aby Pán Ježíš mohl být s tebou více spokojen.)

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.