14.02.2011 21:54

2010-A O. ÚVOD, 1. NÁŠ VĚČNÝ CÍL: NEBE

Katechismus je kniha, která stručně a věcně správně přibližuje každému zájemci podstatu katolického učení. K výuce náboženství širokých lidových vrstev se používaly obvykle katechismy ve formě otázek a odpovědí. Čtěte a pečlivě přemýšlejte. O každé jediné odpovědi učení teologové napsali stovky tlustých spisů. Zde máme pravdy předloženy tak jednoduše, že každý je schopen je pochopit a pamatovat si je. Všechny pravdy na sebe navazují a neodporují si. Je to dokonalá stavba, která Vám může pomoci zůstat pevně stát v informačním chaosu tohoto světa. Dnes i mnozí vzdělanci hlásají bludy, které jsou v rozporu s naukou katolické církve. Kéž by aspoň vysokoškolští studenti znali přinejmenším to, co díky katechismu dříve bezpečně ovládaly děti již na obecných školách.

 

Přinášíme Vám milí čtenáři nový seriál s katechismem, který sestavil milovaný ThDr. František Tomášek, pozdější kardinál. Církevní schválení udělila 30. července 1968 apoštolská administratura v Praze.

 

Úvodní slovo

KATECHISMUS katolického náboženství je kniha posvátná, poněvadž nám podává pravdy Boží. Proto je přijímáme s vírou božskou neboli nadpřirozenou. To znamená: S pomocí Boží přijímáme s nejpevnější jistotou všechno, co Bůh oznámil neboli zjevil a čemu nás učí jeho Církev jako pravdám od Boha zjeveným. I tomu pevně věříme, co nemůžeme poznat z osobní zkušenosti nebo zcela pochopit svým rozumem, protože tyto pravdy máme od Boha.

Božskou nadpřirozenou víru si nemůže nikdo dát sám. Je to milost neboli veliký dar od Boha. Tento dar božské, nadpřirozené víry jsme dostali s milostí posvěcující. Máme za něj děkovat a také se modlit o to, abychom si jej vždy zachovali, upevňovali a rozmnožovali.

Proto s modlitbou a s touto božskou, nadpřirozenou vírou ber do ruky tuto knihu.

Katechismus katolického náboženství není k tomu, abys pravdy Boží jen poznával. Je hlavně k tomu, abys jim nadpřirozenou vírou radostně věřil, podle nich se řídil ve svém denním životě, podle nich opravdu žil. K tomu ovšem zase potřebuješ Boží pomoci. Proto začínej a ukončuj četbu katechismu vždy modlitbou.

 

1. NÁŠ VĚČNÝ CÍL: NEBE

1. K čemu jsme na světě?

Jsme na světě, abychom sloužili Bohu a po smrti se dostali do nebe.

2. Čím sloužíme Bohu?

Bohu sloužíme tím, že 1. věříme v pravdy Boží, 2. žijeme v milosti posvěcující a 3. plníme zákon Boží.

Zamysli se! — Není nikoho, kdo by vždy a upřímně mohl prohlašovat: „Jsem tak šťasten, že mi už nic nechybí.“ Bůh to již tak zařídil, abychom zde na světě neulpěli jen na životě pozemském, ale také myslili na věčný život po smrti, na svůj věčný cíl. Svatý Augustin o tom napsal: „Stvořil jsi nás, Bože, pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě“ (Vyznání I, 1).

Pro věčný cíl, pro nebe ses také zvláštním způsobem narodil. Stalo se to při svatém křtu. Křest byl pro tebe jako nové narození. Bylo to narození ne z rodičů, ale z Boha! Bylo to narození ne pro život pozemský, ale pro nebe. Bez toho narození by ses do nebe vůbec nemohl dostat. Proto řekl Pán Ježíš: „Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha svatého, nemůže vejít do království Božího“ (Jan 3, 5). Den tvého křtu je proto nejpamátnějším dnem tvého života. Víš kdy jsi byl pokřtěn?

Nestačí však při křtu se pro nebe narodit, ale podle toho také žít! Proto při křtu kněz připomínal tvému kmotrovi, abys vždy věřil v pravdy Boží, žil v milosti posvěcující a plnil zákon Boží, zvláště největší přikázání lásky k Bohu a k bližnímu.

Proto nakonec po křtu svatém kněz ještě položil na tebe bílou roušku se slovy: „Přijmi bílé roucho a přines je bez poskvrny před soudní trůn Pána našeho Ježíše Krista, abys měl život věčný. Amen.“ A potom pro tebe podal kmotru do rukou hořící svíci se slovy: „Přijmi hořící svíci a zachovávej bez úhony svůj křest. Zachovávej Boží přikázání, abys až Pán přijde k nebeské svatbě, mohl mu jít vstříc se všemi svatými nebeského dvoru a byl živ na věky věků. Amen.“

Co pravil Pán Ježíš o našem věčném cíli? — Pán Ježíš pravil o našem věčném cíli: „Co prospěje člověku, když získá celý, ale ztratí svou duši (život věčný)?“ (Mt 16, 26). „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude vám přidáno!“ (Mt 6, 33).

Važ si této knihy. Chce být tvým dobrým přítelem a vůdcem na cestě životem. Přemýšlej často o tom, co ti praví, vroucně a často se modlívej, abys důsledně podle toho žil. Tak se staneš šťastným nejen jednou na věčnosti, ale už zde na světě, neboť apoštol sv. Pavel praví: „Těm, kteří miluji Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8, 28). A Pán Ježíš řekl: „Blahoslavení, kdo slyší Boži slovo a zachovávají ho“ (Lk 11, 28).

Obrázek libereckých farností  roč. 8, č. 7, 29. 6. 2010

Foto

- František kardinál Tomášek se právě teď rozhodujícím způsobem zasazuje ve prospěch vedoucích činitelů převratu. Ovšem již v tuto chvíli je na Hradčanském náměstí vztyčen obrovský transparent: „Za odluku církve a státu!“

 

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.