14.02.2011 21:57

2010-B 2. BOŽÍ PRAVDY – ZJEVENÍ BOŽÍ

2. BOŽÍ PRAVDY – ZJEVENÍ BOŽÍ

3. Kdo nás učí pravdám Božím?

Pravdám Božím nás učí Církev katolická.

4. V čem jsou obsaženy pravdy Boží?

Pravdy Boží jsou obsaženy v Písmě svatém a v ústním podání apoštolů.

5. Co je Písmo svaté?

Písmo svaté je sbírka knih, které byly sepsány z vnuknutím Ducha svatého a uznány od Církve za slovo Boží.

6. Co je ústní podání apoštolů?

Ústní podání apoštolů jsou pravdy Boží, které apoštolové kázali, ale nenapsali.

7. V které modlitbě jsou stručně obsaženy pravdy Boží?

Pravdy Boží jsou stručně obsaženy v modlitbě „Věřím v Boha“.

8. Které jsou pravdy Boži základní?

Pravdy Boží základní jsou (viz Obrázek roč. 2, č. 3, 6. 2. 2004, s. 5): 1. Bůh je jeden. 2. Bůh je nejvýš spravedlivý. 3. Bůh je ve třech osobách. 4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil. 5. Duše lidská je nesmrtelná. 6. Milosti Boží je k spáse nevyhnutelně potřeba.

Písmo svaté neboli bible. – Písmu svatému říkáme také bible. Je to z řeckého slova „biblos“ a česky to znamená „kniha“. Písmu svatému se dává toto jméno proto, že ono ze všech knih nejvíce zasluhuje názvu kniha, neboť je to kniha nejcennější, je to opravdu kniha knih.

Duch svatý tak pomáhal pisatelům bible, že je k tomu ve vůli povzbuzoval (inspiratio), aby psali, jejich rozum osvěcoval (illuminatio, illustratio), aby věděli, co mají psát, a tak je při psaní stále vedl, aby napsali bez omylu pravdy, o kterých Bůh chtěl, aby byly věrně lidem zjeveny. Tato stálá dvojí pomoc Ducha svatého při sepisování bible se jmenuje biblická inspirace a osvícení.

Knihy Starého zákona. – Písmo svaté neboli bibli dělíme na knihy Starého a Nového zákona. Starý zákon obsahuje pravdy, které Bůh oznamoval neboli zjevoval skrze patriarchy a proroky. První patriarcha neboli praotec všech lidí je Adam. Další patriarchové neboli praotci jsou z národa israelského, který byl vyvolen k uchování zjevených pravd: Abrahám, Izák, Jakub neboli Israel. Proroci byli svatí mužové, kteří lidem oznamovali to, co jim Bůh uložil. Z vnuknutí – inspirace a osvícení – Božího praotcové i proroci předvídali Vykupitele. Velcí proroci jsou: Iszaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. Menší proroci jsou: Oseáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš. Posledním prorokem a zároveň předchůdcem Páně je svatý Jan Křtitel. Starý zákon má celkem 45 knih (21 dějepisných, 7 naučných a 17 prorockých). Byly napsány většinou jazykem hebrejským.

Knihy Nového zákona. – Nový zákon obsahuje pravdy, které Bůh oznamoval neboli zjevoval skrze Ježíše Krista a jeho apoštoly. Tyto pravdy svěřil Pán Ježíš své Církvi, aby je neporušené zachovávala a všechny lidi jim učila. Nový zákon má celkem 27 knih (4 evangelia, Skutky apoštolské, 21 listů nebo epištol a 1 knihu prorockou – Apokalypsu neboli Zjevení sv. Jana). Skoro všechny byly napsány jazykem řeckým. Nejdůležitější knihy Nového zákona jsou čtyři evangelia. Napsali je: sv. Matouš, sv. Marek, sv. Lukáš a sv. Jan. Proto jim říkáme evangelisté. Popisují život, učení, utrpení a oslavení Pána Ježíše. Úryvky z evangelií a z epištol (anebo z knih Starého zákona) se čtou ve mši svaté a také před kázáním. Těmto úryvkům říkáme perikopy.

Máte doma Písmo svaté? – V každé katolické rodině má být Písmo svaté alespoň Nového zákona v katolickém překladu. Katolíkům je dovoleno číst jen takové Písmo svaté, které je s vysvětlivkami a s církevním schválením. Našemu národu přinesli Písmo svaté v jazyku slovanském apošto0lové Slovanů sv. Cyril a sv. Metoděj. – Hlavní příběhy z Písma svatého jsou v knize „Biblické dějiny“, dříve se říkalo „dějeprava“.

Ústní podání apoštolů neboli tradice. – Pán Ježíš apoštolům nenařídil, aby jeho učení napsali, nýbrž aby je ústně dále hlásali. Proto jim řekl: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy ...“ (Mt 28, 19). Kdyby apoštolové učení Páně jen napsali, nebyli by je tak rychle rozšířili, vždyť tehdy bylo málo lidí znalých čtení. Apoštolové většinou jen kázali. Bloudil by ve víře, kdo by myslil, že dostačí věřit jen tomu, co je obsaženo v Písmě svatém. – Pravdy, které apoštolové kázali, ale nenapsali, byly napsány od jiných spisovatelů a jsou s pomocí Ducha svatého neporušeně zachovávány Církví katolickou. Těmto pravdám říkáme ústní podání neboli tradice.

 Poděkuj Bohu za to, že zjevil své pravdy. Z nich poznáváš, co máš dělat pro svou spásu. Čím ukážeš nejlépe svou vděčnost? Tím, že budeš Písmo svaté, aspoň Nový zákon, rád a často procitat a že budeš s pomoci Boží vždy pečlivě věřit všemu, co Bůh zjevil a čemu učí Církev katolická a podle toho také důsledně žít. V tom ti bude pomáhat katechismus, který obsahuje souhrn zjevených pravd Božích jak z Písma svatého tak z ústního podání apoštolů. Pozorně v něm čítávej a pros Boha, aby ti přitom pomáhal.

Obrázek libereckých farností  roč. 8, č. 8, 21. 7. 2010

Foto

- Z Hejčlova a Sýkorova překladu Starého a Nového zákona s bohatými vysvětlivkami vyrůstal nejen  František kardinál Tomášek, ale aspoň dvě generace katolíků.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.