14.02.2011 22:11

2010-D 5. BŮH JE NEJVÝŠ SPRAVEDLIVÝ, DOBROTIVÝ A MILOSRDNÝ, 6. BŮH JE TROJJEDINÝ

5. BŮH JE NEJVÝŠ SPRAVEDLIVÝ, DOBROTIVÝ A MILOSRDNÝ

15. Co znamená: Bůh je nejvýš spravedlivý?

Bůh je nejvýš spravedlivý, znamená: Bůh všechno dobré odměňuje a všechno zlé trestá.

16. Co znamená: Bůh je nejvýš dobrotivý?

Bůh je nejvýš dobrotivý, znamená: Bůh pečuje otcovsky o své tvory, všechno dobré máme od něho.

17. Co znamená: Bůh je nejvýš milosrdný?

Bůh je nejvýš milosrdný, znamená: Bůh odpouští hříchy každému, kdo jich kajícně lituje.

Bůh je nejvýš spravedlivý. – Bůh nemusí odměnit nebo potrestat hned na světě, poněvadž nikdo neujde jeho soudu na věčnosti. Říká se: „Mlýny Boží melou pomalu, ale jistě. Bůh nevyplácí každou sobotu, ale nikomu dlužen nezůstává.“

Hříšníkům se vede na světě leckdy dobře a zdají se být šťastni. Proč? Protože Bůh je nejvýš spravedlivý, ale i vševědoucí. On ví dobře, kdo setrvá ve hříchu a zemře bez pokání ve svých hříších. Poněvadž nemůže takového člověka odměnit v nebi za jeho dobré služby, které přece i zlý tu a tam v životě vykonal, proto tím hojněji jej odměňuje již zde na zemi.

Ale o takovém štěstí svatý Augustin řekl: „Jak hrozné je štěstí hříšníka!“ A dodává prosebně: „Zde na světě, mne, Pane, řež, bij a pal, jak chceš, ale tam na věčnosti mne ušetři.“ Nedej se proto mýlit zdánlivým štěstím některých hříšníků zde na světě.

Kromě toho pamatujme na to, že na štěstí pozemském mnoho nezáleží, poněvadž zde na světě trvá všechno jen krátce. Nejvíce záleží na tom, jaké to bude po smrti na věčnosti, neboť tam to trvá bez konce, věčně!

Bůh je nejvýš dobrotivý. – Bůh odívá „polní lilie“ a živí „(nebeské) ptáky“ (srov. Mt 6, 26 – 30). Oč více pečuje o blaho naše! Děkuješ za všechno modlitbou každé ráno a večer, před jídlem a po jídle? Jdeš mu poděkovat každou neděli a zasvěcený svátek zbožnou účasti na mši svaté?

Bůh je nejvýš milosrdný. – Smiloval se po hříchu prvotném: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3, 16). Čeká také na obrácení hříšníka: „Nemám zalíbení v hříšníkově smrti, ale aby hříšník své chování změnil a byl živ“ (Ez 33, 11).

Další vlastnosti Boží. – Bůh je nejvýš moudrý, poněvadž řídí všechno tak, že vždycky dosahuje nejsvětějších úmyslů. – Bůh je nejvýš svatý, poněvadž je naprosto dokonalý, miluje jen dobro, je vznešený a budí v nás úctu: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin (, Bůh) zástupů“ (Iz 6, 3). – Bůh je nejvýš pravdomluvný a věrný, protože vše, co mluví, je pravda, a vše, co slíbí a čím hrozí splňuje.

Jak dokonalý je Bůh! Hleď se mu co nejvíce podobat i ty! V čem se musíš ještě polepšit, aby ses mu více podobal? „Buďte dokonalí. jako je dokonalý váš Otec nebeský“ (Mt 5, 48).

6. BŮH JE TROJJEDINÝ

18. V kolika osobách je Bůh?

Bůh je ve třech osobách. Tři božské osoby jsou: Otec, Syn a Duch svatý.

19. Zač děkujeme jednotlivým božským osobám?

Jednotlivým božským osobám děkujeme za to, že Bůh Otec nás stvořil, Bůh Syn nás vykoupil a Bůh Duch svatý nás posvětil.

20. Kterým společným jménem nazýváme tři božské osoby?

Tři božské osoby nazýváme společným jménem trojjediný Bůh nebo nejsvětější Trojice.

Odkud se dovídáme o třech božských osobách? – Z Písma svatého. Například po křtu Páně zjevil se nebeský Duch svatý v podobě holubice a zazněl hlas nebeského Otce: „Tento je můj milovaný Syn, v něm má zalíbení“ (Mt 3, 17). Než vstoupil Pán Ježíš na nebe, řekl apoštolům: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28, 19).

Tajemství křesťanské víry. – Otec nebeský je Bůh, Syn Boží je Bůh a Duch svatý je Bůh. Jsou to tři rozličné osoby, každá z nich je pravý Bůh, a přece je Bůh toliko jediný. Tato pravda se nedá pochopit lidským rozumem. Stále však této pravdě věříme, poněvadž nám ji zjevil sám Syn Boží, který se stal člověkem, Ježíš Kristus. I v přírodě jsou různá tajemství. Například, kdo dovede pochopit, co je život? Vědci uměle sestrojují zárodky rostlin, a ony přece nevzklíčí. Proč nevzklíčí? Oněm zárodkům chybí síla růst, život, jsou dělány uměle. A podobně jsou ještě jiná tajemství v přírodě. Ještě větší tajemství jsou nadpřirozená – ve svaté víře. A z nich největším tajemstvím je, jakým způsobem je jediný Bůh ve třech osobách.

Svátek Nejsvětější Trojice je první neděli po Hodu Božím svatodušním. Tímto svátkem končí doba pro velikonoční svaté přijímání.

Znamení svatého kříže. – Kříž děláme malý: to je palcem pravé ruky na čele, ústech a hrudi (při evangeliu), a velký: pravou rukou od čela k hrudi a od levého ramene k pravému. Levou ruku máme přitom na prsou. – Tímto znamením vyznáváme víru v Boha trojjediného a dovoláváme se jeho pomoci. Je to modlitba sice krátká, ale velmi účinná. Udělej proto zbožně svatý kříž hned ráno, když vstáváš, večer, když uléháš, před prací a po práci, v pokušení a v nebezpečí. Zvlášť účinné je znamení svatého kříže svěcenou vodou. Matka dělá křížek na čele svému dítěti, dokud se ještě neumí modlit samo. I později mu rodiče dělají křížek na čele, zvláště když se ponejprv chystá k svaté zpovědi a k svatému přijímání, když se s nimi loučí před delším odchodem z domova, před sňatkem a v hodinu smrti. Své požehnání doprovázejí slovy: „Požehnej a opatruj tě ode všeho zlého všemohoucí a milosrdný Bůh: Otec, Syn a Duch svatý. Amen.“

V každém křesťanském příbytku na čelném místě má být zavěšen posvěcený kříž. Je to posvátný znak naši katolické víry a vděčná vzpomínka na to, že na kříži umřel za nás Pán Ježíš.

Častěji poděkuj Bohu Otci za to, že tě stvořil. Bohu Synu za to, že tě vykoupil. Bohu Duchu svatému za to, že tě posvětil. Vděčně se modlívej: „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky až na věky věků. Amen.“

Obrázek libereckých farností  roč. 8, č. 10, 19. 9. 2010

Foto

- Kříž je pro nás katolíky jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů. I ještědské kříže mají svoji dlouhou historii. První kříž na vrcholu byl vztyčen v roce 1737, byl kamenný a vydržel až do roku 1812, kdy byl povalen. Tradice křížů na vrcholu však pokračovala dál, i když po roce 1834 už jen kříži dřevěnými. Prozatím poslední pochází z roku 1990. Jeho předchůdce byl v 80. letech 20. století tajně uříznut, údajně na pokyn tehdejšího komunistického předsedy národního výboru v Liberci.

 

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.