14.02.2011 22:01

2010-E 7. BŮH SVĚT STVOŘIL, UDRŽUJE HO A ŘÍDÍ, 8. BUĎ VŮLE TVÁ

7. BŮH SVĚT STVOŘIL, UDRŽUJE HO A ŘÍDÍ

21. K čemu stvořil Bůh svět?

Bůh stvořil svit ke své cti a slávě a k naší spáse.

22. Co znamená: Bůh udržuje svět?

Bůh udržuje svět znamená: Bůh působí svou všemohoucností, že celý svět i každý jednotlivý tvor trvá tak dlouho, dokud Bůh chce.

23. Co znamená: Bůh řídí svět?

Bůh řídí svit znamená: Všechno řídí Bůh a nic se neděje bez jeho vůle nebo dopuštění.

24. Proč dopouští Bůh i hříchy?

Bůh dopouští i hříchy, protože chce člověku ponechat poznávající rozum a svobodnou vůli a následky hříchu umí obracet k dobrému.

25. Co praví Písmo svaté o řízení Božím?

O řízení Božím praví Písmo svaté: .Těm, kdož milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8, 28).

Bůh svět a celý vesmír stvořil. – Bohu říkáme „Stvořitel nebe i země,“ protože všechno stvořil. Slovo „stvořil“ znamená: Učinil z ničeho. Jen chtěl a stalo se. Tak věříme podle zjevení Božího.

V Písmě svatém se praví, že Bůh svět stvořil v šesti dnech. To však neznamená, že by celý svět byl za těchto šest dnů stvořen podle našeho počítání času. Svatopisec chce také ukázat a zdůraznit, že je šest dnů v týdnu určeno Bohem k práci a snažení a sedmý den k odpočinku a posvěcení. Všechno mimo Boha se dohromady jmenuje tvorstvo, vesmír anebo celý svět.

Zde na světě nikdy nedovedeš dobře pochopit, proč to nebo ono Bůh na tebe seslal nebo dopustil. Vždy však pamatuj, že on je tvůj nejlepší Otec, který tě opravdu tak miluje, jako nikdo na světě a chce jen tvoje dobro, chce, abys byl s ním šťasten po celou věčnost. Rozumně tedy jednáš, když se modlíš odevzdaně: „Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“

8. BUĎ VŮLE TVÁ

26. K čemu Bůh dopouští utrpení?

Bůh dopouští utrpení, aby hříšné potrestal a napravil, dobré pak zdokonalil a v nebi více oblažil.

27. Proč se máme odevzdat do vůle Boží?

Máme se odevzdat do vůle Boží, protože Bůh při všem zamýšlí jen naše dobro.

Cesta utrpení vede k spáse. – Sám Bůh ti praví: „Copak může zapomenout žena na své nemluvně? (...) I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu“ (Iz 49, 14).

Je moudré mít vždy velkou důvěru v Boži prozřetelnost a je nerozumné a hříšné promlouvat proti Božímu řízeni. I tehdy tě Bůh miluje, když na tebe dopustí utrpení, nemoc, bolest. On tomu rozumí lépe, než ty, a ví, proč tomu nezabránil. Když v něho opravdu věříš, doufáš a jej miluješ, všechno ti nakonec obrátí k dobrému. Ve chvílích bolu řekni odevzdaně s trpělivým Jobem: „Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, jméno jeho buď pochváleno. (...) Dobro bereme od Boha a zlo brát nemáme?“ (Job 1, 21d; 2, 10b). – Co dopustí Bůh, nes tiše, rád, a ptej se, co chce od tebe. Bůh tě nemíní sužovat, on tě s křížem vodí do nebe.

Obrázek libereckých farností  roč. 8, č. 11, 19. 10. 2010

Foto

- Sun-Slunce – tady bydlíme; https://vpravo.blog.cz/0703/krev-a-mliko

 

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.