16.01.2012 21:45

Liturgika (2)

Velkopáteční přímluvy – synopse jejich textů za poslední půl tisíciletí

Mimo pořad, ale s ohledem k letošním Velikonocům a jako dárek k nim, přináší VeB tuto synopsi, srovnání textů velkopátečních modliteb za všechny stavy – přímluv od doby Tridentského koncilu až podnes. 1. sloupec zahrnuje dobu slavení od r. 1570 do r. 1955 (VeB má k disposici i český překlad P. Prokopa Baudyše OSB z roku 1891, který v tabulce, kromě modlitby za císaře, není uveden; zájemcům jej můžeme poskytnout na vyžádání), 2. sloupec od r. 1956 podnes u tradičních katolíků a do r. 1969 u katolíků moderních; tito od r. 1970 používají texty ve 3. sloupci.

1570 – 1955 1956 –
(u tradičních katolíků)
1970 –
(u moderních katolíků)

1. Pro Ecclésia sancta
Orétnus, dilectissimi nobis, pro Ecclésia sancta Dei: ut eam Deus et Dóminus noster pacificáre, adunáre, et custodíre dignétur toto orbe terrárum: subjíciens ei principatus et postátes: detque nobis quiétarn et tranquíllarn vitarn dégéntibus, glorificáre Deurn Patrem. omnipoténtern. Orémus: Diac.: Flectámus génua.
Subdiaconus: R. Leváte.
Oranipotens sempitérne Deus, qui glóriam tuam órnnibus in Christo géntibus revelásti: custódi ópera misericórdiae; ut Ecclésia tua, toto orbe diffúsa, stábili fide in confessióne tui nóminis persevéret. Per eúndem Dóminum. R. Amen.
Překlad P. Dr. Antonín Stříž, kanovník na Vyšehradě (St): Modleme se, nejmilejší, za svatou Církev Boží, aby ji Bůh a Pán náš upokojiti, sjednotiti a ostříhati ráčil po celém oboru zemském, podřizuje jí knížetstva a mocnosti, a dopřál nám, abychom, klidně a pokojně žijíce, oslavovali Boha Otce všemohoucího. Modleme se. Jáhen: Skloňme kolena.
Podjáhen: Povstaňte.
(Takto se říká před každou modlitbou, vyjma modlitbu za zpronevěřilé.)
Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi slávu svou všem v Krista vštípeným národům zjevil, opatruj díla milosrdenství svého, aby Církev tvá po celém okrsku rozšířená stálou vírou u vyznávání jména tvého setrvala. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna ...
Překlad P. Marian Schaller, benediktin v Emauzích (Sch): Modleme se, nejmilejší, za Církev svatou Boží, aby jí Bůh a Hospodin náš pokoj dáti, v jednotě ji zachovati a opatrovati ráčil po celém okrsku zemském, podřizuje jí knižetstva i mocnosti; nám pak aby dal, abychom klidně a pokojně. žijíce, oslavovali Boha Otce všemohoucího. Modleme se: Jáhen: Skloňme kolena. Podjáhen: Povstaňte.
Všemohoucí, věčný Bože, jenž si v Kristu slávu svou všem národům zjevil, opatruj díla milosrdenství svého, aby Církev tvá po celém okrsku rozšířena, pevnou věrou setrvala ve vyznávání tvého jména. Skrze téhož Pána našeho. Amen.

1. PRO SANCTA ECCLESIA
Oremus, dilectissimi nobis, pro Ecclesia sancta Dei: ut eam Deus et Dominus noster pacificare, adunare, et custodire dignetur toto orbe terrarum: subiciens ei principatus, et potestates: detque nobis, quietam et tranquillam vitam degentibus, glorificare Deum Patrem omnipotentem. Oremus. V. Flectamus genua. R. Levate.
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo gentibus revelasti: custodi opera misericordiae tuae; ut Ecclesia tua, toto orbe diffusa, stabili fide in confessione tui nominis perseveret. Per eundem Dominum nostrum. Omnes R. Amen.
Překlad P. Jana Dočekala, děkana kapituly karlštejnské:
Za svatou Církev
Modleme se, nejmilejší, za Církev svatou Boží, aby ji Bůh a náš Pán ráčil na celém světě obdařit pokojem, sjednotit a chránit a podřídit jí vládce a vlády, nám pak aby dal v pokojném a klidném životě oslavovat Boha, všemohoucího Otce.
Všemohoucí věčný Bože, který jsi v Kristu zjevil svou slávu všem národům, opatruj díla svého milosrdenství, aby tvá Církev, rozšířená po celém světě, pevnou vírou setrvala ve vyznávání tvého jména. Skrze téhož našeho Pána.

1. Pro sancta Ecclesia
Oremus, dilectissimi nobis, pro Ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster pacificare, adunare et custodire dignetur toto orbe terrarum, detque nobis, quietam et tranquillam vitam degentibus, glorificare Deum Patrem omnipotentem.
Oratio in silentio. Deinde sacerdos:
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo gentibus revelasti: custodi opera misericordiae tuae, ut Ecclesia tua, toto orbe diffusa, stabili fide in confessione tui nominis perseveret. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Za církev
Modleme se za svatou církev Boží. Kéž ji Bůh a náš Pán naplní pokojem, kéž ji dovede k jednotě a po celém světě chrání, abychom všichni v míru a bezpečí mohli oslavovat Boha.
Chvíle tiché modlitby. Potom kněz říká:
Všemohoucí, věčný Bože, tys v Kristu zjevil svou slávu celému světu. Chraň toto své dílo, ať pokračuje v tvé církvi: Upevni ji ve víře, aby ti po celém světě vydávala svědectví. Skrze Krista, našeho Pána. O: Amen.

2. Pro beatíssimo Papa nostro
Orémus et pro beatíssimo Papa nostro N., ut Deus et Dóminus noster, qui elégit eum in órdine episccpátus, salvum atque incólumem custódiat Ecclésiae suae sanctae, ad regéndum pópulurn sanctunl Dei.
Omnípotens sempitérne Deus, cujus judício univérsa fundántur: réspice propítius ad preces nostras, et eléctum nobis Antístitem tua pietáte consérva: ut christiána plebs, quaae te gubernátur auctóre, sub tanto Pontífice, credulitátis suae méritis augeátur. Per Dóminum nostrum Jesum.
St: Modleme se též za svatého Otce našeho N., aby Bůh. a Pán náš, jenž ho vyvolil z řádu biskupského, ve zdraví a bezpečí ho zachoval své svaté Církvi k řízení svatého lidu Božího.
Všemohoucí věčný Bože, na jehož úradku všecky věci se zakládají, shlédni milostivě na naše prosby a vyvoleného nám nejvyššího pastýře svou dobrotivostí zachovej, aby křesťanský lid, jenž podle tvé vůle jest spravován, pod takovým veleknčzem vzrůstal zásluhami své víry. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě ...
Sch: Modleme se i za svatého Otce našeho N., aby Bůh a Hospodin náš, jenž jej vyvolil k nejvyšší hodnosti biskupské, bez úhony jej a neporušeného zachoval Církvi své svaté, aby möhl říditi lid svatý Boží.
Všemohoucí, věčný Bože, na jehož ustanovení vyvoleného nejvyššího Pastýře nám dobrotivostí svou zachovej, aby křesťanský lid, jenž podle tvého nařízení jest spravován, pcd takovým Veleknězem množil zásluhy své víry. Skrze Pána.

2. PRO SUMMO PONTIFICE
Oremus et pro beatissimo Papa nostro N ...: ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum, atque incolumem custodiat Ecclesiae suae sanctae, ad regendum populum sanctum Dei.
Omnipotens sempiterne Deus, cuius iudicio universa fundantur: respice propitius ad preces nostras, et electum nobis Antistitem tua pietate conserva; ut christiana plebs quae te gubernatur auctore, sub tanto pontifice, credulitatis suae meritis augeatur. Per Dominum nostrum.
Za Svatého Otce
Modleme se i za našeho svatého Otce N ..., aby Bůh a náš Pán, který si ho vyvolil k biskupské hodnosti, zachoval ho ve zdraví a bez úhony své svaté Církvi, aby řídil svatý lid Boží.
Všemohoucí věčný Bože, na jehož rozhodnutí vše závisí, shlédni dobrotivě na naše prosby a vyvoleného nejvyššího pastýře nám zachovej svou láskypinou přízní, aby křesťanský lid, podle tvého ustanovení řízený, pod takovým veleknězem nabýval stále větších zásluh za svou víru. Skrze Pána našeho.

2. Pro Papa
Oremus et pro beatissimo Papa nostro N., ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum atque incolumem custodiat Ecclesiae suae sanctae, ad regendum populum sanctum Dei.
Omnipotens sempiterne Deus, cuius iudicio universa fundantur, respice propitius ad preces nostras, et electum nobis Antistitem tua pietate conserva, ut christiana plebs, quae te gubernatur auctore, sub ipso Pontifice, fidei suae meritis augeatur. Per Christum Dominum nostrum.
Za papeže
Modleme se za našeho papeže N. Bůh a náš Pán si ho vyvolil za prvního mezi biskupy; kéž ho chrání a kéž ho zachová své církvi, aby dobře vedl svatý lid Boží.
Všemohoucí, věčný Bože, všechno záleží na tvé vůli. Proto tě prosíme: Zachovej našeho papeže N ve své lásce, ať posiluje tvůj lid ve víře a vede ho po tvých cestách. Skrze Krista, našeho Pána.

3. Pro univérsis ordínibus
Orémus et pro ómnibus Epíscopis, Presbýteris, Diacónibus, Subdiacónibus, Acólythis, Exorcístis, Lectóribus, Ostiáriis, Confessóribus, Virgínibus, Víduis: et pro omni pópulo sancto Dei.
Omnípotens sempitérne Deus, cujus Spíritu totum corpus Ecclésiae sanctificátur et régitur: exáudi nos pro univérsis ordínibus supplicántes: ut, grátiae tuae múnere, ab omnibus tibi grádibus fidéliter serviátur. Per Dóminum nostrum.
St: Modleme se za všecky biskupy, kněze, jáhny, podjáhny, akolyty, exorcisty, lektory, ostiáře, za vyznavače, panny a vdovy a veškeren svatý lid Boží.
Všemohoucí věčný Bože, jehož Duchem veškeré tělo Církve je posvěcováno a řízeno, vyslyš nás prosící za veškeren řád duchovní, aby všichni stupňové, milostí tvou obdařeni, věrně tobě sloužili. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije ...
Sch: Modleme se i za všecky Biskupy, Kněze, Jáhny, Podjáhny, Akolyty, Exorcisty, Lektory, Ostiáře, Vyznavače, Panny, Vdovy, i za všechen svatý lid Boží.
Všemohoucí, věčný Bože, jehož Duchem veškeré tělo Církve jest posvěcováno a řízeno, vyslyš nás, kteří prosíme za všecky řády duchovní, aby darovanou milostí tvou všecky stupně tobě věrně sloužily. Skrze Pána našeho Ježíše Krista.

3. PRO OMNIBUS ORDINIBUS GRADIBUSQUE FIDELIUM
Oremus et pro omnibus episcopis, presbyteris, diaconibus, subdiaconibus, acolythis, exorcistis, lectoribus, ostiariis, confessoribus, virginibus, viduis: et pro omni populo sancto Dei.
Omnipotens sempiterne Deus, cuius Spiritu totum corpus Ecclesiae sanetificatur et regitur: exaudi nos pro universis ordinibus supplicantes; ut gratiae tuae munere ab omnibus tibi gradibus fideliter serviatur. Per Dominum ... in unitate eiusdem Spiritus Sancti.
Za všechny stavy Církve
Modleme se i za všechny biskupy, kněze, jáhny, podjáhny, akolyty, exorcisty, lektory, ostiáře, vyznavače, panny, vdovy a za veškerý svatý lid Boží.
Všemohoucí věčný Bože, jehož Duch posvěcuje a řídí celé tělo Církve, vyslyš nás prosící za všechny církevní stavy, aby obdařeny tvou milostí všechny stavy ti věrně sloužily. Skrze našeho Pána ... v jednotě téhož svatého Ducha ...

3. Pro omnibus ordinibus gradibusque fidelium
Oremus et pro Episcopo nostro N., pro omnibus Episcopis, presbyteris, diaconis et pro omnibus ordinibus Ecclesiae, et universa plebe fidelium.
Omnipotens sempiterne Deus, cuius Spiritu totum corpus Ecclesiae sanctificatur et regitur, exaudi nos pro universis ordinibus supplicantes, ut, gratiae tuae munere, ab omnibus tibi fideliter serviatur. Per Christum Dominum nostrum. Za služebníky církve a za všechny věřící
Modleme se také za našeho biskupa N, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za všechny věřící.
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev. Prosíme tě: Zachovej všem svého svatého Ducha, abychom ti každý na svém místě věrně sloužili. Skrze Krista, našeho Pána.

4. Pro Christianissimo Imperatóre nostro
Orémus et pro Christianissimo (elécto) Imperatóre nostro N. ut Deus, et Dominus noster subditas illi fáciat omnes bárbaras natiónes, ad nostram perpétuam pacem.
Omnípotens sempitérne Deus, in cujus manu sunt omnium potestátes, et ómnium jura regnórum: réspice ad Románum benígnus Impérium: ut gentes, quae in sua feritáte contiduint, potentiae tuae déxterae comprimántur. Per Dóminum nostrum.
(Oremus et pro gloriosissimo Imperatore ac Rege nostro N., ut Deus et Dominus noster det illi sedium suarum assistricem sapientiam; qua populum sibi commissum gubernet in omni justitia et sanctitate ad divinam gloriam et nostram perpetuam pacem.
Omnípotens sempitérne Deus, qui regnis omnibus aeterna potestate dominaris: respice ad Austriacum benignus imperium: ut et Imperator juste imperando et populus fideliter obendiendo ad gloriam tui nominis et regni tranquillitatem unanimi pietate conspirent. Per Dominum nostrum.
Prokop Baudyš OSB, r. 1891: Modleme se i za nejjasnějšího císaře a krále našeho N., aby Bůh a Pán náš ráčil jemu dáti trůnu jeho přístojící moudrosť (Mdr 9, 4), jíž by sobě svěřené národy spravoval ve vší spravedlnosti a svatosti ku slávě Boží a našemu trvalému pokoji.
Všemohoucí, věčný Bože, Jenž královstvím všem věčnou mocí vládneš: shlédni milostivě na mocnářství Rakouské, aby i panovník spravedlivým panováním, i lid věrnou poslušností k oslavení jména Tvého a ku blahu říše s jednomyslnou nábožností vzájemně se nesli. Skrze Pána našeho ...)

4. PRO RES PUBLICAS MODERANTIBUS
Oremus et pro omnibus res publicas moderantibus, eorumque ministeriis et potestatibus: ut Deus et Dominus noster mentes et corda eorum secundum voluntatem suam dirigat ad nostram perpetuam pacem.
Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manu sunt omnium potestates, et omnium iura populorum: respice benignus ad eos, qui nos in potestate regunt; ut ubique terrarum, dextera tua protegente, et religionis integritas, et patriae securitas indesinenter consistat. Per Dominum.
Za vlády států
Modleme se za vládnoucí osobnosti všech států a za jejich ministry i úřednictvo, aby Bůh a náš Pán řídil mysl i srdce jejich podle své vůle k našemu trvalému míru.
Všemohoucí věčný Bože, v jehož ruce je moc i právo každého národa, shlédni dobrotivě na ty, kteří nám vládnou, aby všude na světě pod ochranou tvé pravice bez ustání trvala i neporušenost náboženství i bezpečnost vlasti. Skrze našeho Pána.

9. Pro rempublicam moderantibus
Oremus et pro omnibus rempublicam moderantibus, ut Deus et Dominus noster mentes et corda eorum secundum voluntatem suam dirigat ad veram omnium pacem et libertatem.
Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manu sunt hominum corda et iura populorum, respice benignus ad eos, qui nos in potestate moderantur, ut ubique terrarum et pacis securitas et gentium prosperitas et religionis libertas, te largiente, consistant. Per Christum Dominum nostrum.
Za politiky a státníky
Modleme se také za všechny politiky a státníky. Kéž Bůh a náš Pán řídí jejich úmysly a rozhodnutí, aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí.
Všemohoucí, věčný Bože, lidská srdce i osudy národů jsou v tvých rukou. Veď všechny, kdo jsou odpovědni za společnost a stát, aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů. Skrze Krista, našeho Pána.

5 (4). Pro catechúmenis nostris
Orémus et pro catechúmenis nostris: ut Deus et Dóminus noster adapériat aures paecordiórum ipsórum, januámque misericórdiae; ut, per lavácrum regeneratiónis accépta remissióne ómnium peccatórum, et ipsi inveniántur in Christo Jesu, Dómino nostro.
Omnípotens sempitérne Deus, qui Ecclésiam tuam nova semper prole fecúndas: auge fidem et intelléctum catechúmenis nostris; ut renáti fonte baptísmatis, adoptiónis tuae fíliis aggregéntur. Per Dóminum nostrum Jesum Christurn.
St: Modleme se též za naše katechumeny, aby Bůh a Pán náš jim otevřel sluch srdcí a bránu milosrdenství, aby skrze koupel znovuzrození obdržíce odpuštění všech hříchů, byli též přivtěleni k Ježíši Kristu, Pánu našenu.
Všemohoucí věčný Bože, jenž Církev svou vždy novým potomstvem zúrodňuješ, rozmnož víru a poznání katechumenům našim, aby obrození jsouce zdrojem křestním, k dítkám tvého přisvojení byli přidruženi. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého ...
Sch: Modleme se i za katechumeny naše, by Bůh a Pán náš otevřel sluch srdcí jejich a bránu milosrdenství, aby koupelí obrození přijali odpuštění všech hříchů a také oni nalézali se v Kristu Ježíši, Pánu našem.Všemohoucí, věčný Bože, jenž Církev svou stále novým potomstvem zúrodňuješ, rozmnož íru a poznání našich katechumenů, aby obrozeni jsouce pramenem křestním, k vyvoleným synům tvým připojeni byli. Skrze Pána našeho.

5. PRO CATECHUMENIS
Oremus et pro catechumenis nostris: ut Deus et Dominus noster adaperiat aures praecordiorum ipsorum ianuamque misericordiae; ut, per lavacrum regenerationis accepta remissione omnium peccatorum, et ipsi inveniantur in Christo Iesu Domino nostro.Omnipotens sempiterne Deus, qui Ecclesiam tuam nova semper prole fecundas: auge fidem et intellectum catechumenis nostris; ut, renati fonte baptismatis, adoptionis tuae filiis aggregentur. Per Dominum.
Za čekatele svatého křtu
Modleme se i za naše čekatele svatého křtu, aby Bůh a náš Pán otevřel sluch jejich srdcí a bránu svého milosrdenství, aby v obrodné lázni přijali odpuštění a tak i oni byli přivedeni ke Kristu Ježíši, našemu Pánu.
Všemohoucí věčný Bože, který svou Církev stále oplodňuješ novým potomstvem, rozmnož víru a poznání našich čekatelů svatého křtu, aby po znovuzrození v křestním prameni byli přidruženi k tvým dětem. Skrze našeho Pána.

4. Pro catechumenis
Oremus et pro catechumenis (nostris), ut Deus et Dominus noster adaperiat aures praecordiorum ipsorum ianuamque misericordiae, ut, per lavacrum regenerationis accepta remissione omnium peccatorum, et ipsi inveniantur in Christo Iesu Domino nostro.
Omnipotens sempiterne Deus, qui Ecclesiam tuam nova semper prole fecundas, auge fidem et intellectum catechumenis (nostris), ut, renati fonte baptismatis, adoptionis tuae filiis aggregentur. Per Christum Dominum nostrum.
Za katechumeny
Modleme se také za všechny, kdo se připravují na křest. Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce svému slovu a kéž se nad nimi smiluje, aby se z vody a z Ducha svatého znovu narodili, dosáhli odpuštění všech hříchů a byli s námi spojeni v Ježíši Kristu, našem Pánu.
Všemohoucí, věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ, ty nepřestáváš přijímat lidi za své syny. Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest: Dej jim víru, aby tě poznali, dej jim ve křtu nový život a připoj je ke svému vyvolenému lidu. Skrze Krista, našeho Pána.

6 (5). Pro fidelium necessitatibus
Orémus, dilectíssimi nobis, Deum Patrem ornnipoténtem, ut cunctis mundum purget erróribus: morbos áuferat: famen depél1at: apériat cárceres: víncula dissólvat: peregrinántibus réditum: infirmántibus sanitátem: navigántibus portum salútis indúlgeat.
Omnípotens sempitérne Deus, maestórum consolátio, laborántium fortitúdo: pervéniant ad te preces de quacúmque tribulatióne clamántium; ut omnes sibi in necessitátibus suis misericórdiam tuam gáudeant affuísse. Per Dóminum.
St: Modleme se, nejmilejší, k Bohu Otci všemohoucímu, aby očistil svět ode všech bludů, odvrátil nemoci, zapudil hlad, zotvíral žaláře, rozvázal pouta, pocestným dopřál návratu, nemocným uzdravení, plavícím se přístavu spásy.
Všemohoucí věčný Bože, útěcho zarmoucených, posilo zápasících, nechať dojdou k tobě prosby volajících v jakémkoli soužení, aby se všichni radovali z milosrdenství tvého, jež jim přispělo v jejich tísních. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou ...
Sch: Modleme se, nejmilejší, k Bohu Otci všemohoucímu, aby očistil svět ode všech bludů, odvrátil nemoci, zapudil hlad, zotvíral žaláře, rozvázal pouta, daroval pocestným návrat, nemocným zdraví, plavícím se spásný přístav.
Všemohoucí, věčný Bože, útěcho zarmoucených, posilo trpících, nechť dojdou k tobě prosby volajících v kterémkoliv soužení, aby se všichni radovati mohli, že milosrdenství tvé jim přispělo v jejich potřebách. Skrze Pána našeho.

6. PRO FIDELIUM NECESSITATIBUS
Oremus, dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purget erroribus: morbos auferat: famem depellat: aperiat carceres: vincula dissolvat: peregrinantibus reditum: infirmantibus sanitatem: navigantibus portum salutis indulgeat.
Omnipotens sempiterne Deus, maestorum consolatio, laborantium fortitudo: perveniant ad te preces de quacumque tribulatione clamantium; ut omnes sibi in necessitatibus suis misericordiam tuam gaudeant affuisse. Per Dominum nostrum.
Za potřeby věřících
Prosme, nejmilejší, Boha všemohoucího Otce, aby očistil svět ode všech bludů, odvrátil nemoci, zahnat hlad, otevřel věznice, rozvázal pouta, dobrotivě popřál poutníkům šťastný návrat, nemocným zdraví, mořeplavcům bezpečný přístav.
Všemohoucí věčný Bože, útěcho zarmoucených, sílo trpících, kéž proniknou k tobě prosby těch, kteří volají k tobě v jakémkoli soužení, aby se všichni mohli radovat, že jim v jejich potřebách pomohlo tvé milosrdenství. Skrze našeho Pána.

10. Pro tribulatis
Oremus, dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purget erroribus, morbos auferat, famem depellat, aperiat carceres, vincula solvat, viatoribus securitatem, peregrinantibus reditum, infirmantibus sanitatem atque morientibus salutem indulgeat.
Omnipotens sempiterne Deus, maestorum consolatio, laborantium fortitudo, perveniant ad te preces de quacumque tribulatione clamantium, ut omnes sibi in necessitatibus suis misericordiam tuam gaudeant affuisse. Per Christum Dominum nostrum.
Za ty, kdo trpí
Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi. Kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta. Kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách, a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou spásu.
Všemohoucí, věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpících. Slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti a soužení, a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko. Skrze Krista, našeho Pána.

7 (6): Pro haeréticis et schismáticis
Orémus et pro haeréticis et schismáticis: ut Deus et Dóminus noster éruat eos ab erróribus univérsis; et ad sanctam matrem Ecclésiam Cathólicam atque Apostólicam revocáre dignétur.
Oinnipotens sempitérne Deus, qui salvas omnes, et néminem vis períre: réspice ad ánimas diabólica fraude decéptas; ut, omni haerética pravitáte depósita, errántium corda resipíscant: et ad veritátis tuae rédeant unitátem. Per Dóminum nostrum Jesum Christum. Amen.
St: Modleme se i za bludaře a rozkolníky, aby Bůh a Pán náš je vytrhl ze všelikých bludů a k svaté matce Církvi katolické a apoštolské zpět přivolati ráčil.
Všemohoucí věčný Bože, jenž všem skýtáš spásu a nechceš, aby kdo zahynul, shlédni na duše ďábelskou lstí oklamané, aby srdce zbloudilých, zprostíce se všeliké kacířské zvrácenosti, zmoudřela a k jednotě tvé pravdy se vrátila. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě ...
Sch: Modleme se i za bludaře a rozkolníky, aby je Bůh a Pán náš ze všelikých bludů vytrhl a k svaté matce Církvi katolické a apoštolské, nazpět povolati ráčil.
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi spásou všech a nechceš, aby kdo zahynul, pohleď na duše dábelskou lstí svedené, aby srdce bloudících odložila zvrácenost bludařskou a vzpamatovala se a vrátila k jednotě tvé pravdy. Skrze Pána našeho Ježíše Krista.

7. PRO UNITATE ECCLESIAE
Oremus et pro haereticis, et schismaticis: ut Deus et Dominus noster eruat eos ab erroribus universis; et ad sanctam matrem Ecclesiam catholicam atque apostolicam revocare dignetur.
Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas omnes, et neminem vis perire: respice ad animas diabolica fraude deceptas; ut, omni haeretica pravitate deposita, errantium corda resipiscant, et ad veritatis tuae redeant unitatem. Per Dominum.
Za jednotu Církve
Modleme se i za bludaře a rozkolníky, aby je Bůh a náš Pán vytrhl ze všech bludů a milostivě zpět povolal k svaté matce Církvi katolické a apoštolské.
Všemohoucí věčný Bože, který jsi spasitelem všech a chceš, aby nikdo nezahynul, shlédni na duše oklamané ďábelskou lstí, aby se srdce bloudících zřekla bludařské zvrácenosti, opět se vzpamatovala a vrátila se k jednotě tvé pravdy. Skrze našeho Pána.

5. Pro unitate Christianorum
Oremus et pro universis fratribus in Christum credentibus, ut Deus et Dominus noster eos, veritatem facientes, in una Ecclesia sua congregare et custodire dignetur.
Omnipotens sempiterne Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas, ad gregem Filii tui placatus intende, ut, quos unum baptisma sacravit, eos et fidei iungat integritas et vinculum societ caritatis. Per Christum Dominum nostrum. Za jednotu křesťanů
Modleme se také za všechny bratry a sestry, věřící v Krista. Kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, kdo žijí podle poznané pravdy, a kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě.
Všemohoucí, věčný Bože, jsme rozptýleni, ale ty nás chceš shromáždit, jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem, že všichni patříme jednomu Kristu: Doveď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky. Skrze Krista, našeho Pána.

8 (7): Pro pérfidis Judaeis
Orémus et pro pérfidis Judaeis: ut Deus, et Dóminus noster áuferat velámen de córdibus eórum; ut et ipsi agnóscant Jesum Christum Dóminum nostrum.
(Non respodetur Amen, nec dicitur Oremus, aut Flectamus genua, aut Levate, sed statium dicitur:)
Omnípotens sempitérne Deus, qui étiam judáicam perfídiam a tua misericórdia non repéllis: exáudi preces nostras, quas pro ilIius pópuli obcaecatióne deférimus; ut, ágnita veritátis tuae luce, quae Christus est, a suis ténebris eruántur. Per eúndem Dóminum. Amen.
St: Modleme se i za nevěrné Židy, aby jim Bůh a Pán náš sňal clonu se srdcí, aby i oni uznali Ježíše Krista, Pána našeho.
Všemohoucí věčný Bože, jenž ani nevěry židů ze svého milosrdenství nevylučuješ, vyslyš naše prosby, jež za zaslepený lid přednášíme, aby uznajíce světlo tvé pravdy, jímž jest.Kristus, vychváceni byli ze své temnoty. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého ...
Sch: Modleme se i za nevěrné židy, aby Bůh a Pán náš odňal clonu s jejich srdci, by i oni uznali Ježíše Krista, Pána našeho.
(Neodpovídá se ani Amen ani není lid vybídnut k pokleknutí, aby se nepřipomínalo, jak židé na posměch před Kristem poklekali:)
Všemohoucí, věčný Bože, jenž ani nevěry židů ze svého milosrdenství nevylučuješ, vyslyš prosby naše, jež za zaslepený onen národ přednášíme, aby uznali světlo tvé pravdy, jímž je Kristus, a vytrženi byli ze svých temnot. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista.
(R. 1928 společnost Socii Israel některých kněží, biskupů i kardinálů si přála slova změnit, avšak na radu příslušné kongregace Svatý otec Pius XI. jednak změny odmítl a jednak odmítl antisemitismus.)

8. PRO CONVERSIONE IUDAEORUM
Oremus et pro (Missale Romanum 1962 vynechává: perfidis) Iudaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Iesum Christum Dominum nostrum.
Omnipotens sempiterne Deus, qui
etiam iudaicam perfidiam/ (Missale Romanum 1962:) Iudaeos etiam
a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro iliius populi obcaecatione deferimus; ut agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eundem Dominum ...
Za obrácení Židů
Modleme se i za (věrolomné) židy, aby Bůh a náš Pán jim sňal clonu s jejich srdcí, aby i oni poznali Ježíše Krista, našeho Pána.
Všemohoucí věčný Bože, jenž ze svého milosrdenství nevylučuješ ani (věrolomné) židy (doslova: židovskou věrolomnost), vyslyš naše prosby, jež ti předkládáme za ten zaslepený národ, aby poznali světlo tvé pravdy, jímž je Kristus, a vybředli ze své temnoty. Skrze téhož našeho Pána.

6. Pro Iudaeis
Oremus et pro Iudaeis, ut, ad quos prius locutus est Dominus Deus noster, eis tribuat in sui nominis amore et in sui foederis fidelitate proficere.
Omnipotens sempiterne Deus, qui promissiones tuas Abrahae eiusque semini contulisti, Ecclesiae tuae preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis prioris ad redemptionis mereatur plenitudinem pervenire. Per Christum Dominum nostrum.
Za židy
Modleme se také za židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha. Kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi uzavřel.
Všemohoucí, věčný Bože, tys slíbil spásu především Abrahámovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní. Skrze Krista, našeho Pána.
(Po vydání Summorum Pontificum opět povolující text z roku 1962 byla následně 4. 2. 2008 tamní přímluva nahrazena přímuvou novou, která se tak stala i nejmodernějším textem velkopátečních přímluv:)
Oremus et pro Iudaeis, ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum.
Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum. Za židy
Modleme se i za židy, aby Bůh a náš Pán osvítil jejich srdce, aby poznali Ježíše Krista jako spasitele všech lidí.
Všemohoucí věčný Bože, který chceš, aby všichni lidé byli spaseni a došli poznání pravdy, uděl milostivě, aby vstupem do plnosti národů v Tvé Církvi, byl spasen celý Israel. Skrze Krista, našeho Pána.

9 (8): Pro pagánis
Orémus et pro pagánis: ut Deus omnípotens áuferat iniquitátem a córdibus eórum; ut, relícťis idólis suis, convertántur ad Deum vivum, et verum, et únicum Fílium ejus Jesum Christum, Deum et Dóminum nostrum.
Omnípotens sempitérne Deus, qui non mortem peccátorum, sed vitam semper inquíris: súscipe propítius oratiónem nostram, et líbera eos ab idolórum cultúra: et ággrega Ecclésiae tuae sanctae, ad laudem et glóriam nóminis tui. Per Dóminum nostrum.
St: Modleme se i za pohany, aby Bůh všemohoucí odňal nepravost ze srdcí jejich, aby zanechajíce svých model, obrátili se k Bohu živému a pravému a k jedinému Synu jeho Ježíši Kristu, Pánu a Bohu našemu.
Všemohoucí věčný Bože, jenž nikoli smrt, nýbrž život vždy vyhledáváš hříšníkům, přijmiž milostivě naši modlitbu, osvoboď je od modloslužby a přidruž je k stádci Církve své svaté k chvále a slávě jména svého. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého ...
Sch: Modleme se i za pohany, aby všemohoucí Bůh odstranil nepravost z jejich srdcí, by zanechali svých model a obrátili se k Bohu živému a pravému i jedinému Synu jeho Ježíši Kristu, Bohu a Pánu našemu.
Všemohoucí, věčný Bože, jenž ne smrt hříšníků, ale život stále vyhledáváš, přijmi milostivě naši modlitbu a vysvoboď je od modloslužebnictví a přidruž je k Církvi své svaté ke chvále a cti jména svého. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého.

9. PRO CONVERSIONE INFIDELIUM
Oremus et pro paganis: ut Deus omnipotens auferat iniquitatem a cordibus eorum; ut, relictis idolis suis, convertantur ad Deum vivum et verum, et unicum Filium eius Iesum Christum, Deum et Dominum nostrum.
Omnipotens sempiterne Deus, qui non mortem peccatorum, sed vitam semper iniquiris: suscipe propitius orationem nostram, et libera eos ab idolorum cultura; et aggrega Ecclesiae tuae sanctae, ad laudem et gloriam nominis tui. Per Dominum nostrum.
Za obrácení nevěřících
Modleme se i za pohany, aby všemohoucí Bůh odstranil nepravost z jejich srdcí, aby opustili své modly a obrátili se k živému a pravému Bohu a jeho jedinému Synu Ježíši Kristu, našemu Bohu a Pánu.
Všemohoucí věčný Bože, který chceš nikoli smrt, nýbrž život hříšníků, přijmi milostivě naši modlitbu, vysvobod je z modlářství a k chvále a slávě svého jména přidruž je k své svaté Církvi. Skrze našeho Pána.

7. Pro iis qui in Christum non credunt
Oremus et pro iis qui in Christum non credunt, ut, luce Sancti Spiritus illustrati, viam salutis et ipsi valeant introire.
Omnipotens sempiterne Deus, fac ut qui Christum non confitentur, coram te sincero corde ambulantes, inveniant veritatem, nosque, mutuo proficientes semper amore et ad tuae vitae mysterium plenius percipiendum sollicitos, perfectiores effice tuae testes caritatis in mundo. Per Christum Dominum nostrum.
Za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista
Modleme se také za ty, kdo věří v Boha, ale nepoznali jeho Syna, Ježíše Krista. Kéž je Duch Boží jejich světlem, aby šli cestou, která vede ke spáse.
Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať ti, kteří tvého Syna neznají, žijí před tebou podle svého svědomí a poznávají pravdu. A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce. Skrze Krista, našeho Pána.

8. Pro iis qui in Deum non credunt
Oremus et pro iis qui Deum non agnoscunt, ut, quae recta sunt sincero corde sectantes, ad ipsum Deum pervenire mereantur.
Omnipotens sempiterne Deus, qui cunctos homines condidisti, ut te semper desiderando quaererent et inveniendo quiescerent, praesta, quaesumus, ut inter noxia quaeque obstacula omnes, tuae signa pietatis et in te credentium testimonium bonorum operum percipientes, te solum verum Deum nostrique generis Patrem gaudeant confiteri. Per Christum Dominum nostrum.
Za ty, kdo nevěří v Boha
Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří. Kéž žijí poctivě podle svého poznání, aby k Bohu nakonec došli.
Všemohoucí, věčný Bože, stvořiteli všech lidí, ty jsi jediné dobro a jenom v tobě je pravý pokoj. Smiluj se nade všemi, kteří o tobě nevědí, a dej, ať konají dobro a přes všechny překážky dosáhnou pokoje. A těm, kdo v tebe věří, dej, ať jejich život uprostřed nevěřících je znamením tvé lásky, aby každý, kdo se s nimi setká, setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí. Skrze Krista, našeho Pána.

 

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.