20.02.2015 08:35

Také FSSPX se zapojila do protiruské kampaně v duchu propagandy České televise

16. 2. 2015 Drazí věřící, v posledním letáku jsem varoval před podniky aktivistů ruského pravoslaví, které tradičně slouží i politickým zájmům ruského státu. Odpovědí na toto varování je pozvání pana Alexeje Komova pod hlavičkou akce D. O. S. T. panem Mgr. Michalem Semínem a panem Davidem Hibschem. Za zády kněží Kněžského bratrstva sv. Pia X. jsou na tuto akci osobně zváni věřící z našich kaplí.

Takové akce navazují možná na tradici mírových konferencí či II. vatikánského koncilu, ale jsou naprosto neslučitelné s plností katolické tradice, tak jak ji zachoval a nám předal náš zakladatel Msgr. Marcel Lefebvre. Proto jako prior zodpovědný za český apoštolát FSSPX před těmito aktivitami všechny věřící varuji a nedoporučuji jakkoliv tyto ostudné aktivity podporovat

P. Tomáš Stritzko FSSPX, https://fsspx.cz/

Reakce na tento ostudný text

Vážení otcové,

k prohlášení P. Tomáše Stritzka FSSPX, zveřejněnému na internetových stránkách FSSPX, si dovolujeme poznamenat následující skutečnosti:

  1. Návštěva pana Alexeje Komova ze Světového kongresu rodin (USA) byla sjednána dávno předtím, než jsme mohli znát obsah posledního letáku FSSPX. Z toho je zřejmé, že se z naší strany nemohlo jednat o „odpověď“ na v něm zveřejněnou kritiku.

  1. A. Komov se zúčastnil Hovorů na pravici, pořádaných Akcí D.O.S.T., spolu s Radimem Ucháčem z českého Hnutí pro život, Markem Michalčíkem ze slovenské Aliancie za rodinu a Antoniem Brandim z italské organizace Pro Vita. S výjimkou A. Komova byli všichni ostatní panelisté katolického vyznání (přičemž A. Brandi navštěvuje mše svaté, sloužené kněžími FSSPX). Hlavním tématem konference byla genderová válka proti rodině. Diskutovaly se dopady potratové praxe na obraz muže a ženy, obrana před sexuální výchovou na mateřských a základních školách, okolnosti a výsledky slovenského referenda o ochraně manželství a rodičovských práv, ničivý vliv Frankfurtské školy a příbuzných neomarxistických směrů na společnost a rodinu či prorodinná legislativa v současném Rusku.

  1. Jak Hovory na pravici, tak i Komovova přednáška v Ostravě, nazvaná „Jak Rusko čelí krizi rodiny“, neměly povahu ekumenické akce. Diskutovaná témata nebyla specificky náboženského či teologického charakteru a nekonaly se v rámci obou akcí žádné společné bohoslužby či modlitby. Koncilový ekumenismus odmítáme stejně rozhodně jako P. Tomáš Stritzko FSSPX.

  1. V příspěvcích A. Komova zazněla filosofická a sociálně etická kritika marxistického učení o rodině a na ně navazujících sociálně inženýrských ideologií a projektů (Frankfurtská škola, sexuální revoluce, genderová ideologie, prosazování umělých práv tzv. sexuálních menšin apod.). Posluchači byli seznámeni s prorodinnými a pro-life zaměřenými aktivitami v Rusku, jež umožnily, aby významná část ruských zákonodárců prosadila celou řadu zákonů na ochranu rodiny před propagací potratů či homosexuálního stylu života mezi dětmi a mládeží, proti šíření pornografie, včetně internetové, proti sexuální výchově na školách či excesům v rámci tzv. juvenilní justici. A. Komov přitom neskrýval fakt, že v ruské společnosti je mnoho nešvarů a varoval před idealizací současného Ruska. Omyly pravoslaví propagovány nebyly, s něčím takovým bychom samozřejmě nesouhlasili.

  1. V příspěvcích A. Komova zazněla též ostrá kritika bolševické revoluce, sovětského režimu, socialismu i sovětské okupace Československa. Není nám tedy zřejmé, v čem tyto dvě akce navazovaly na „tradici mírových konferencí“ z éry zločinného komunismu.

  1. Nerozumíme ani tvrzení, že na tyto akce byli zváni věřící z kaplí FSSPX „za zády kněží FSSPX“. Pozvánky byly již delší dobu veřejně přístupné na internetových stránkách Akce D.O.S.T. i jiných webech a rozeslány možným zájemcům emailem a prostřednictvím sociálních sítí. Úmyslem pořadatelů tedy nebylo cokoli skrývat či jednat za něčími zády. Rovněž jsme netušili, že ke zvaní věřících z kaplí FSSPX na akce nenáboženského charakteru, souvisejícími s naší občanskou angažovaností na poli ochrany rodiny před rozkladnými vlivy moderních ideologií, je třeba souhlasu kněží a že jakékoli naše občanské aktivity mohou být propagovány jen jejich prostřednictvím.

Doufáme, že tyto naše poznámky rozptýlí případná další nedorozumění a neplodné dohady o našich záměrech.

Michal Semín, David Hibsch

https://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/13319-jak-rusko-celi-krizi-rodiny-obrana-pred-sexualni-vychovou-na-materskych-a-zakladnich-skolach-reakce-na-prohlaseni-otce-tomase-stritzka-z-fsspx.aspx

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.