13.06.2011 15:23

Ztracený ráj theokracie

Před 400 lety byly založeny jesuitské redukce. Nabízely víru v Krista a ochranu před vykořisťováním.

Před 400 lety začalo v srdci Jižní Ameriky největší misijní dílo katolické církve, které vedlo ke christianizaci celého kontinentu. V „Jesuitském státě v Paraguayi“ svedli jesuité dosud jako nomádi žijící Indiány do pevných sídlišť, do tzv. redukcí, ve kterých společně žili a společně pracovali. 150 let vedlo toto dílo sta tisíce Indiánů ke Kristu a zajišťovalo jim ochranu před vykořisťováním kolonizátorů1. Když je v roce 1767 zničila lidská ruka, mluvilo se nostalgicky o „ztraceném ráji“.

Prvotní křesťanské společenství a moderní technika

16. prosince 1609 poslal generál jesuitů do Paraguaye skupinu pod vedením P. De Lorenzana a Indiána Guaraní Arapizandu, aby založili chráněná sídliště pro Indiány. 226 kilometrů jižně od Asunciónu zřídili v roce 1610 první chráněnou vesnici pro Indiány zvanou San Ignazio Guazú. Když přišli jesuité 1549 do Jižní Ameriky, byla misie u obyvatel s vysokou mexickou kulturou v základní formě již prakticky ukončena a bylo třeba splnit náročný úkol přenést misii do nížinných kultur v rozlehlých, dosud nedotčených místech, která byla těžce přístupná pro hradbu And, do povodí Amazonky v pánvi La Plata a Pampa. V těchto oblastech založili jesuité chráněná sídliště pro Indiány, první z nich bylo na rozhraní dnešní Brazílie, Argentiny a Paraguaye. 200 000 Indiánů ve 33 velkých vesnicích  pod vedením 60 jesuitů vybudovalo kvetoucí sociální systém. Bylo to největší kompaktní jesuitské chráněné území, které později dostalo název „Jesuitský stát Paraguay“. V této španělsky hovořící redukci (reducir = svést dohromady) se spojily prvky prvotních křesťanských obcí s tehdejší nejnovější evropskou hospodářskou a řemeslnou technikou i uměleckou tvorbou ve spojení se sociálními strukturami Indiánů z předkolumbijské doby. K ústupkům, na které museli Indiáni přistoupit, patřil usedlý domácí způsob života, monogamie a vyloučení kouzelnictví.
„Redukce“ byly misijní sídliště, ve kterých byli Indiáni chráněni před evropskými kolonizátory a kde měli být uvedeni do křesťansky vedeného evropského způsobu života. Podle názorů kolonizátorů, které převzali i jesuité, nebyli Indiáni ještě zralí používat plně svou svobodu. Avšak na rozdíl od kolonizátorů zastávali jesuité názor, že Indiáni, „děti, které potřebují ochranu“, musí být chráněni před vykořisťováním a mají být podrobeni trpělivé výchovné práci, která je přivede k vyšší civilizaci. První chráněná sídliště založili roku 1550 dominikáni a františkáni. Tato sídliště však ztroskotala, protože jim scházel ekonomický základ. Teprve jesuitům se podařilo spojit misijní obrácení s novým hospodářským začátkem. Redukce nebyly státem s vlastní suverenitou, spočívaly na koncesích a privilegiích patronátní moci, byly však uzavřeným teritoriem a pro jiné Evropany nepřístupným. Pro Indiány byla příslušnost k určité redukci zcela dobrovolná, jen když se rozhodli opustit pralesní sídliště. Stávali se z nich úspěšní usedlí rolníci, soustavnou prací dosahovali nadprodukce, která umožňovala zajistit sociální služby, bezpečnost a vzdělání a rozvíjet také osobní talenty.

Z hliněných chatrčí vznikaly postupně kamenné stavby a barokní kostely, které si v ničem nezadaly se svými evropskými vzory. Během několika let se podařilo uskutečnit skok z doby kamenné do barokní doby. Byly zde dlážděné cesty obklopené poli, zahradami, stájemi, řemeslnými dílnami. Vznikly tak v Americe první průmyslové oblasti, kde se odlévaly zvony, vyráběly hudební nástroje, chrámový inventář a hodiny velké dokonalosti. Misionáři ve dvojicích vedli skupiny 1 000 – 5 000 Indiánů, které vybrali jejich náčelníci. V těchto velkých komunách neexistovaly peníze a uplatňoval se jen výměnný obchod. Vyrostli zde řemeslníci jako tkalci, koželuhové, mlynáři, zámečníci, zdravotníci, varhanáři a sochaři. Stejně pokrokové jako technika bylo v těchto sídlištích i sociální zákonodárství. Všichni mužští dospělí příslušníci v redukci museli polovinu své šestihodinové pracovní doby pracovat pro společenství, druhou polovinu měli pro soukromé použití. Vysoký podíl pracovního nasazení pro společné blaho byl prvek, který vyplýval z indiánské kultury a nikoliv ze socialismu. Dobrovolné zapojení do společenství bylo silným stabilizujícím prvkem sociálního systému v redukcích. Zatímco jesuitské redukce byly hospodářsky plně soběstačné a obchodovaly mezi sebou, koloniální hospodářství bylo zcela závislé na mateřských zemích. Z těchto důvodů je zcela pochopitelné, že blahobyt v redukcích byl mnohem vyšší než v sídlištích Evropanů. Hospodářský úspěch redukcí se stal později jesuitům svým způsobem osudným, protože vyvolával závist u koloniálních mocností a obyvatel jejich sídlišť.

Jesuité organizovali náboženský, politický a hospodářský život a při prvním kontaktu s Indiány používali často hudebních nástrojů. Hudba stimulovala pracovitost Indiánů. Doznala v redukcích velkého rozkvětu. Velkým skladatelem v redukcích byl italský jesuita Domenico Zipoli (1688 – 1726). Ale již před ním uvedli jesuité do redukcí evropskou barokní hudbu a vytvořili z velmi hudebně nadaných Guaraní–Indiánů sbory a orchestry. Hudba byla v každodenním životě silně zakořeněna. Indiáni v krátké době pochopili evropskou hudbu a mistrně ji provozovali. (Pozn. red.: Dnes je proces opačný – Evropané jsou fascinováni lecjakým primitivním bubnováním a své vlastní hudbě přestávají rozumět.) Jejich sbory a orchestry provozovaly obtížné a náročné osmihlasé nešpory, mše, a dokonce i opery.

Právní systém

Centrum umění bylo v barokním městečku Santa María de Fé. V průběhu 160 let přišlo sem asi 2 500 italských řeholníků, kteří zde zastávali světské úřady. Mezi roky 1609 – 1767 přišlo 112 kněží také z německé oblasti. Nejvýznamnější z nich byl Anton Sepp (1655 – 1732) z jižního Tyrolska, který působil jako sochař, stavitel varhan a budovatel chrámů. Jeho reliéfy jsou dodnes na zříceninách k vidění.

Také právní systém v redukcích byl autonomní. Že redukce byly svou koncepcí v tehdejší době už utopií, dokládaly četné útoky, jimž byly vystaveny ze strany světské vrchnosti, která se obávala vlivu na své domorodé pracovní síly, ale také ze strany biskupů, jejichž práva vůči redukcím byla omezena, protože redukce podléhaly přímo papeži.

Nenávist kolonizátorů vůči misionářům nalezla podporu u konkurenčních církevních autorit ve Španělsku a také u evropských osvícenců, kteří pokládali jesuity za představitele panovačného katolicismu. Roku 1767 namluvili intrikáni slabému monarchovi Karlu III., že jesuité ho chtějí svrhnout z trůnu. Dne 3. července 1767 vydal král dekret o deportaci jesuitů. Španělští vojáci deportovali z Latinské Ameriky 2 617 misionářů, 200 starších deportaci nepřežilo, mnozí zemřeli později ve vězeních v Lisabonu a v Madridu. Indiáni se vrátili do lesů, ze kterých přišli. Kolonizátoři vtrhli do redukcí, kam dříve neměli přístup, a zmocnili se všech statků. Kostely se zhroutily. Barokní umění upadlo do zapomenutí.

V redukcích byl pěstován také sport. Nezachovala se sice pravidla, ale jak referují dva jesuité z 18. století: „Ti barbaři hrají s míčem jen nohama místo rukou, ale jak mistrně!“

Pozemkoví reformátoři chválí spravedlivé rozdělení půdy. Otcové ovšem vytvořili redukce nikoliv podle předem zpracovaného plánu nebo ideologie. Bylo to pragmatické přizpůsobení, se kterým hledali a tvořili kulturní a společenský řád, který spočíval na zdravé rovnosti a který předčil hospodářství kolonizátorů. Paternalismus jesuitů naučil Indiány samosprávě, na výchovu k samostatnosti už nezbyl čas. Jesuitské dědictví v této zemi dodnes připomíná jazyk guaraní, což byla řeč jesuitů, a národní nápoj matetee, produkt někdejšího státu jesuitů.

Stavba houslí a barokní hudba

Jesuité přinesli v 17. století umění stavby houslí a barokní hudbu také do San José de Chiquitos v Bolívii, v blízkosti města Santa Cruz. Po vyhnání jesuitů založili františkánští řeholníci v této oblasti místo Ascension de Guarayos, v jehož blízkosti je indiánské sídlo Urubichá. Františkánský kněz Walter Neuwirth spolu s terciářkou Ludmilou Wolfovou z Tyrolska zde vede hudební školu pro barokní hudbu v tradici jesuitských redukcí. Od roku 1996 se v Urubichá pořádají mezinárodní festivaly barokní a renesanční americké hudby. Urubichá je dnes v Bolívii střediskem hudby na klasické nástroje. Je zde sedm houslařů, kteří vyrábějí housle podle starých jesuitských plánů. V Urubichá žije 450 praktikujících mladých hudebníků a 250 z nich navštěvuje hudební školu, kde získávají perfektní hudební vzdělání. Františkáni se zde snaží navázat na dědictví jesuitských redukcí.

Světlo 5/2011 / Z Die Tagespost 4/2011 přeložil -lš-

 ____________________

1 Pozn. red.: Role kolonizátorů byla dvojaká. Původně, když přišli do Ameriky, zastavili hrůzné praktiky domorodců s desetitisíci lidskými krvavými oběťmi a vražedným kanibalismem. Říše Aztéků před jejich příchodem byla doslova peklem; připomeňme ovšem, že současný stav, kdy je např. v ČR denně zabíjeno 70 nenarozených dětí na přání jejich matek, nemá k peklu daleko. Kolonizátoři však v tamních zemích později mnohde zavedli vykořisťování, které v Latinské Americe leckdy přetrvává dodnes. Je pozoruhodné, jak se theokratické redukce proti tomuto vykořisťováni odvážně postavily.

Redukce dnes chráněné jako památky:
- U kmene Guaraní čtyři argentinské a jedna brazilská lokalita

- U indiánů Chiquitos šest lokalit ve východní Bolívii

- La Santisima Trinidad de Parana a Jesus de Tavarangue – dvě lokality v Paraguayi

Na obr. tehdejší misionář a dva zachovalé kostely.

—————

Zpět


Po půl roce dokázáno
Čtěte jeho maily

Zničil Českou republiku

na příkaz shora
pomocí migrantů.

Zločince smích přejde.


Západní civilizaci nezničí ti zlí, ale dobří. Se zlými si dobří vždycky poradili. Ale s dobrými, kteří jsou v omylu a kteří si jen myslí, že konají dobro, ale ve skutečnosti konají zlo, si tato civilizace poradit neumí a tito dobří ji zničí. A nejde jen o nadpřirozené skutečnosti, kde jsou tito dobří v omylu a tak páchají zlo (Hus – husité, Luther – protestanti, Rahner – ekumenici). Předsudečné omyly dobrých se tragicky projevují i v záležitostech pozemských. Kolik je jen negativních předsudků vůči Rusku, kolik jen positivních předsudků o USA a EU! Kolik je jen negativních předsudků o katolickém státě a positivních předsudků o této atheistické civilizaci! Dobří, kteří žijí v předsudečných omylech, jsou nejnebezpečnějšími škůdci západní civilizace. I Desatero, podle svého výkladu, dodržují, a rozvracejí společnost. Dobří jsou bez hříchu a zničí svět.